Livsmedelsmarknadslag

Livsmedelsmarknadslagen (1121/2018) trädde i kraft 1.1.2019. I lagen ingår bestämmelser om bland annat utnämning av livsmedelsmarknadsombudsmannen, ombudsmannens befogenheter samt om byrån. Ombudsmannen övervakar efterlevnaden av de krav och förbud som föreskrivs i lagen.

Syftet med livsmedelsmarknadslagen är att förbättra livsmedelsmarknadens funktion och att skydda de aktörer vars ställning är svagast inom livsmedelskedjan.

I lagen föreskrivs också om:

  • ett krav på skriftlighet, vars syfte är att säkerställa att avtalen om leveranser av jordbruksprodukter ingås skriftligen.
  • användning av oskäliga avtalsvillkor samt av förfaranden som strider mot god affärssed eller annars är otillbörliga mot den andra parten.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ger rekommendationer, utlåtanden och förslag som hänför sig till verksamheten inom livsmedelskedjan samt ger aktörerna inom livsmedelskedjan. information och råd om god affärssed. Enligt lagen ska ombudsmannen innan en rekommendation ges begära ett utlåtande av organet för självreglering inom livsmedelskedjan, som är opinionsnämnden för affärssed i anslutning till Centralhandelskammaren.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen kan dessutom ge anmärkningar och meddela offentliga varningar när förutsättningarna enligt lagen uppfylls. Ombudsmannen kan i marknadsdomstolen väcka ett ärende som gäller meddelande av förbud och föreläggande av vite om en näringsidkare använder sig av oskäliga avtalsvillkor eller praxis som strider mot god affärssed. Livsmedelsmarknadslagen innehåller också bestämmelser om näringsidkarnas uppgiftsskyldighet.

Livsmedelsmarknadsombudsmannen ska agera särskilt i frågor som är av avsevärd betydelse för en fungerande livsmedelskedja eller där det mera allmänt kan antas förekomma avsevärda problem. Exempel på sådana är allmänt tillämpade avtalsvillkor eller rutiner.

Ett ärende får föras till ombudsmannen av:

  • en part i ett avtal
  • en aktör mot vilken tillämpningen av ett avtalsvillkor eller avtalspraxis riktas eller vars verksamhet dessa kan skada, eller
  • en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen

Livsmedelsmarknadsombudsmannen får också på eget initiativ ta ett ärende till behandling, om ärendet är av betydelse för en fungerande livsmedelskedja.

Europeiska unionens direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (2019/633) antogs i april 2019. Direktivet ska sättas i kraft nationellt senast 1.5.2021 och tillämpas senast 1.11.2021. I Finland har  livsmedelsmarknadslagen ändrats så att den motsvarar bestämmelserna i direktivet.

Ändring av livsmedelsmarknadslagen

Ändringen av livsmedelsmarknadslagen trädde i kraft 1.11.2021.

Den ändrade lagen omfattar de otillbörliga handelsmetoder som föreskrivs i direktivet om otillbörliga handelsmetoder. Genom ändringarna skyddas den särskilt utsatta avtalsparten och hela livsmedelskedjans funktion främjas. Direktivet om otillbörliga handelsmetoder slår fast miniminivån för regleringen och medlemsstaterna får utfärda striktare bestämmelser än i direktivet om de så önskar. I och med lagändringen breddades livsmedelsmarknadsombudsmannens befogenheter.

Läs mera:

Livsmedelsmarknadslagen på Finlex

Livsmedelsmarknadsombudsmannens byrå

Opinionsnämnden för affärssed

Annan lagstiftning