Elintarvikemarkkinalaki

Elintarvikemarkkinalaki (1121/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Elintarvikemarkkinalaissa säädetään muun muassa elintarvikemarkkinavaltuutetun nimittämisestä, valtuutetun toimivaltuuksista sekä toimistosta. Valtuutettu valvoo elintarvikemarkkinalaissa säädettyjen vaatimusten ja kieltojen noudattamista.

Elintarvikemarkkinalain tavoitteena on parantaa elintarvikemarkkinoiden toimivuutta sekä turvata elintarvikeketjun heikommassa asemassa olevien toimijoiden asemaa.

 

Elintarvikemarkkinalaissa kielletyt hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt

Maksuajat

 • Elintarvikemarkkinalaissa säädetään, että elintarviketuotteiden maksuaika ei saa olla pidempi kuin 14 päivää. Osapuolet voivat kuitenkin sopimuksella sopia tietyissä tilanteissa enintään 30 tai 60 päivän maksuajasta.

  Tutustu elintarvikemarkkinalain mukaisiin maksuaikoihin tarkemmin elintarvikemarkkinavaltuutetun maksuaikaohjeistuksessa.

Tilausten peruutukset

 • Elintarvikemarkkinalaki kieltää tilausten peruuttamisen alle 30 päivää ennen sovittua toimituspäivää.

Ehtojen yksipuoliset muutokset

 • Ostaja ei saa yksipuolisesti muuttaa toimitussopimuksessa sovittuja asioita.

Kielletyt maksut

 • Ostaja ei saa periä tavarantoimittajalta elintarvikemarkkinalaissa määriteltyjä kiellettyjä maksuja. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi myyntiin liittymättömät maksut.

Kaupalliset kostotoimet

 • Ostaja ei saa toteuttaa kaupallisia kostotoimia tavarantoimittajan käyttäessä laisa määriteltyjä oikeuksiaan esimerkiksi saattamalla asioita viranomaisen tietoon.

Palautukset

 • Ostaja ei saa palauttaa myymättä jääneitä tuotteita maksamatta niistä tai niiden hävittämisestä. Ostajan valikoimiin otettujen uusien tuotteiden palautuksista voidaan kuitenkin sopia laissa säädetyin ehdoin.

  Tutustu elintarvikemarkkinalain palautussäännökseen tarkemmin elintarvikemarkkinavaltuutetun palautusohjeistuksessa.

Toimitussopimuksen kirjallisuusvaatimus

 • Maataloustuotteiden tai elintarvikkeiden ostajan on tavarantoimittajan pyynnöstä vahvistettava kirjallisesti toimitussopimuksen ehdot.

Liikesalaisuudet ja tekniset ohjeet

 • Ostaja ei saa ottaa luvatta käyttöönsä tavarantoimittajan liikesalaisuuksia.

 

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivaltuudet

Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Lain mukaan elintarvikemarkkinavaltuutetun tulee ennen suosituksen antamista pyytää lausuntoa elintarvikeketjun itsesääntelyelimeltä, joka on Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu voi lisäksi antaa huomautuksia ja julkisia varoituksia laissa säänneltyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutettu voi panna vireille kiellon ja uhkasakon määräämistä koskevan asian markkinaoikeudessa, jos elinkeinonharjoittaja käyttää kohtuuttomia sopimusehtoja tai hyvän liiketavan vastaisia käytäntöjä. Elintarvikemarkkinalaissa säännellään myös elinkeinonharjoittajien tiedonantovelvollisuudesta.

Valtuutetun on erityisesti toimittava asioissa, joilla on elintarvikeketjun toimivuuden kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän huomattavia ongelmia. Sellaisia voivat olla esimerkiksi laajasti käytössä olevat sopimusehdot tai käytännöt.

Asian voi saattaa valtuutetun käsiteltäväksi:

 • sopimuksen osapuoli
 • toimija, johon käytännön soveltaminen kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa.
 • elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys

Elintarvikemarkkinavaltuutettu voi ottaa asian käsiteltäväksi myös oma-aloitteisesti, jos kyse on elintarvikeketjun toimivuuden kannalta merkittävästä asiasta.

Euroopan unionin direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä (2019/633) hyväksyttiin huhtikuussa 2019. Suomessa elintarvikemarkkinalakia muutettiin vuonna 2021 vastaamaan direktiivin säännöksiä.

 

Elintarvikemarkkinalain muutokset

Elintarvikemarkkinalain muutos 1.5.2023

Uudistuneessa laissa elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtäviä on lisätty ja täsmennetty. Viranomaisen määritelmän tarkentaminen selkeyttää lain soveltamisalaan kuuluvia tahoja. Lakimuutoksen myötä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maksuaika on jatkossa enintään 14 päivää. Tähän on kuitenkin mahdollista sopia poikkeuksia toimittajan aloitteesta. Ostaja ei jatkossa saa palauttaa tavarantoimittajalle myymättä jääneitä maataloustuotteita tai elintarvikkeita maksamatta niistä tai niiden hävittämisestä.

Elintarvikemarkkinalain muutos 1.11.2021

Muutettu laki kattaa kauppatapadirektiivissä säädetyt hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt. Muutosten avulla suojataan erityisesti heikommassa asemassa olevaa sopijaosapuolta ja edistetään koko elintarvikeketjun toimivuutta. Direktiivi asettaa sääntelyn vähimmäistason ja jäsenvaltiot voivat halutessaan säännellä direktiivissä esitettyä tiukemmin. Lakimuutoksen myötä elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivaltuudet laajenivat.

 

Lue lisää elintarvikemarkkinoiden sääntelystä ja valvonnasta:

Elintarvikemarkkinalaki Finlex-palvelussa

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta

Muu lainsäädäntö