Katsaus elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston vuoteen 2020

15.12.2020

Kuvassa toimiston henkilökuntaa poseeraamassa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston vuosi alkaa olla lopuillaan. Vuosi on ollut monelle toimijalle, kuten myös valtuutetun toimistolle erilainen ja haastava. Koronapandemia on luonnollisesti vaikeuttanut aluillaan olevan toimiston toimintaa. Tästä huolimatta valtuutetun toimisto on saanut paljon aikaan vuoden aikana ja keskittynyt valtuutetun tunnettavuuden kasvattamiseen ja ulkoiseen viestintään.  

Valtuutetun jalkautuminen toimijoiden pariin on pandemian takia ollut haasteellista. Laajaa ja monipuolista elintarvikemarkkinoiden kenttää on vaikea hallita etänä, minkä takia toimistossa on panostettu vuoden aikana erityisesti sidosryhmäviestintään. Viestintää on kehitetty muun muassa luomalla valtuutetulle omat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat ja otettu käyttöön esimerkiksi uutiskirje. Viestintään keskittymällä valtuutetun toimisto toteuttaa neuvonantavaa rooliaan myös pandemian aikana.  

Viestinnän lisäksi sidosryhmiin on oltu aktiivisesti yhteydessä. Valtuutettu on päässyt vierailemaan turvallisesti useiden elintarvikeketjun toimijoiden luona ja tutustunut ketjun eri vaiheisiin. Sidosryhmävierailujen avulla on pyritty lisäämään valtuutetun tunnettavuutta ja toimijoiden tietoisuutta valtuutetusta sekä toimiston toiminnasta. Vierailujen ja viestinnän avulla on myös onnistuttu madaltamaan toimijoiden kynnystä ottaa yhteyttä valtuutettuun. Positiivisena kehityksenä voidaankin pitää alan toimijoiden lisääntynyttä oma-aloitteista ja suoraa yhteydenottoa valtuutettuun.  

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto on seurannut aktiivisesti elintarvikemarkkinoiden toimintaa ja selvittänyt toimiston tietoon saatettuja asioita vuoden aikana. Valtuutetun toimisto on kiinnittänyt huomiota myös esillä olleisiin ajankohtaisiin aiheisiin ja pyrkinyt tuomaan näitä esille julkiseen keskusteluun.

Valtuutettua on työllistänyt suuresti myös eduskuntakäsittelyyn vuoden lopussa edennyt elintarvikemarkkinalakimuutos. Lakimuutos, jossa EU:n kauppatapadirektiivi yhdistetään osaksi kansallista elintarvikemarkkinalakia, merkitsee suuria muutoksia valtuutetun toimintaan ja toimivaltuuksiin. Muutos tulee työllistämään valtuutetun toimistoa huomattavissa määrin myös jatkossa, kun lakimuutos tulee voimaan vuoden 2021 aikana.

Valtuutetun toimistossa on työskennellyt vuoden 2020 aikana valtuutetun ja assistentin lisäksi myös korkeakouluharjoittelijoita, joiden avulla toimiston toimintaa on kehitetty yhä pidemmälle.  Vuoden 2021 alussa toimistossa aloittaa myös kaksi esittelijänä toimivaa virkamiestä, lakimies ja erityisasiantuntija.  

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto haluaa kiittää kuluneesta vuodesta ja erinomaisista keskusteluista. Odotamme jo innolla tulevaa vuotta ja sen tuomia muutoksia toimintaamme!