Kauppatapadirektiivin täytäntöönpanon eteneminen EU-jäsenmaissa

2.12.2021

Direktiivi (2019/633) hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa tuli saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. toukokuuta 2021 mennessä. Jäsenvaltioiden oli määrä soveltaa säännöksiä viimeistään marraskuun alusta lähtien. Euroopan komissio käynnisti 23. heinäkuuta 2021 rikkomusmenettelyn 12:ta jäsenvaltiota vastaan, koska ne eivät olleet saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Euroopan komissio julkaisi 27. lokakuuta 2021 kertomuksen jäsenvaltioiden tilanteesta koskien direktiivin täytäntöönpanoa ja saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komission kertomus käsittelee 16:ta jäsenvaltiota. Valtiot olivat ilmoittaneet komissiolle kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, joilla direktiivi oli saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kertomuksessa analysoitiin erityisesti seuraavia aiheita: direktiivin soveltamisala, hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen kieltäminen ja täytäntöönpanon valvontamekanismit.

Useat kertomuksen jäsenvaltioista saattoivat direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä aikataulun mukaisesti, ja valtaosa näistä ylitti direktiivin mukaisen suojelun vähimmäistason. Suurin osa jäsenvaltioista laajensi direktiivin soveltamisalaa määrittäviä liikevaihtoluokkia eri tavoin. Hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen luetteloa laajennettiin useimmissa jäsenvaltioissa joko lisäämällä tai tiukentamalla direktiivissä säädettyjä kieltoja.

Varsinkin maksujen viivästymistä ja tilausten peruuttamista koskevissa käytännöissä on suurta vaihtelua jäsenvaltioiden kesken, sillä jäsenvaltiot ovat voineet säännellä niistä tietyissä rajoissa direktiivistä poikkeavalla tavalla. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole mahdollista sopia 30 päivää pidemmistä maksuajoista. Suurin osa muista jäsenvaltioista erottelee pilaantuvien ja pilaantumattomien tuotteiden myynnin eri pituisilla maksuajoilla. Suomessa pääsääntönä on 30 päivän maksuaika, mutta pilaantumattomien tuotteiden osalta voidaan sopia 60 päivän maksuajasta.*

Euroopan komissio on perustanut verkkosivun, josta löytyy esimerkiksi ajankohtaista tietoa hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa sekä kansallisten valvontaviranomaisten yhteystiedot. Verkkosivulta pääsee myös vastaamaan Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC:n) tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa jäsenvaltioiden toteuttamien implementointitoimenpiteiden tehokkuutta. Tutkimus on suunnattu direktiivin soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tavarantoimittajille. Kyselyyn voi vastata 31. tammikuuta 2022 asti.  

*Kertomuksessa on havaittu muutamia asiavirheitä Suomea koskevissa tiedoissa, ja niistä on ilmoitettu komissiolle.