UTP-direktiivin täytäntöönpano etenee Ruotsissa

17.3.2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman UTP-direktiivin kansallinen täytäntöönpano etenee myös Ruotsissa. UTP-direktiivi pannaan täytäntöön Ruotsissa yksinkertaistetussa muodossa.


Hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa annetun direktiivin 2019/633 (UTP-direktiivi) täytäntöönpano on nyt edennyt Ruotsissa vaiheeseen, jossa hallitus laatii lakiehdotuksen Ruotsin valtiopäiville lakineuvoston antaman lausunnon pohjalta. Lakineuvoston 23.2.2021 hyväksymän lakiehdotuksen (lagrådsremiss) mukaan UTP-direktiivi pantaisiin täytäntöön kansallisena lakina direktiiviin nähden yksinkertaistetussa muodossa. Ehdotettu laki vastaa Suomen uudistettua elintarvikemarkkinalakia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Lakiehdotuksessa on Suomen tavoin poikettu UTP-direktiivin soveltamisalan dynaamisesta mallista, jossa epätasaisen neuvotteluvoiman ja kieltojen soveltamisalan määrittäminen perustuu erilaisiin liikevaihtokategorioihin. Dynaamisen mallin on katsottu soveltuvan huonosti pohjoismaisten markkinoiden rakenteeseen. Ruotsissa lain säännöksiä sovellettaisiin elinkeinonharjoittajien väliseen maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevaan kaupankäyntiin, kun ostajan liikevaihto on yli kaksi miljoonaa euroa ja kun ainakin toinen kaupankäynnin osapuolista on sijoittunut Euroopan unioniin. 

Ruotsissa epätasapainoisen neuvotteluaseman tunnistamiseen ei siis vaadittaisi sitä, että ostaja on liikevaihdoltaan myyjää suurempi. Lakiehdotuksen mukaan tämä tarkoittaisi, että ostajaa liikevaihdoltaan suurempi tavarantoimittaja saisi suojaa hyvän kauppatavan vastaisilta käytännöiltä ostajaa vastaan, jos ostajan vuotuinen liikevaihto ylittää kaksi miljoonaa euroa.

Suomen elintarvikemarkkinalain tapaan, Ruotsin uusien säännösten tarkoituksena on suojella maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimittajia epäterveiltä kauppatavoilta. Tällaisten kauppatapojen käyttämisen kielto koskee ehdotuksen mukaan maataloustuote- ja elintarvikehankintoja tekevien viranomaisten lisäksi yrityksiä, joiden liikevaihto on yli kaksi miljoonaa euroa.

Maksuaikoja koskevien kieltojen kohdalla Ruotsin lakiehdotuksessa on luovuttu direktiivistä poiketen pilaantuvien tuotteiden ja muiden tuotteiden erittelystä. Suomessa enimmäismaksuaikaan vaikuttaa se, onko kyseessä pilaantuva tuote. Ruotsissa tätä vastaavaa erottelua ei ehdotuksen mukaan käytettäisi, vaan kaikkien tuotteiden enimmäismaksuaika olisi 30 päivää.

Lakiehdotuksessa säädetään myös kiellettyjen kauppatapojen valvonnasta sekä seuraamuksista. Valvontaviranomaisena Ruotsissa toimii paikallinen kilpailuviranomainen, Konkurrensverket. Suomen elintarvikemarkkinalain uudistuksen mukaisesti, myös Ruotsissa säännösten on ehdotettu tulevan voimaan direktiivin edellyttämässä aikataulussa 1.11.2021.

Ruotsin esitys mahdollistaisi valvontaviranomaiselle suppean, mutta pelotevaikutuksen kannalta merkittävän seuraamusvalikoiman. Lain noudattamista valvova Konkurrensverket voisi kieltää ostajaa jatkamasta laissa kiellettyä menettelyä ja tehostaa kiellon noudattamista uhkasakolla. Uhkasakkoa ei kuitenkaan voitaisi käyttää kiellon tehosteena tilanteissa, joissa valvontaviranomaisen pohdittavana on myös seuraamusmaksun (sanktionsavgift) määrääminen.

Ehdotuksen mukaan Konkurrensverket voi siis määrätä lain säännösten rikkomisesta seuraamusmaksun, jonka enimmäismäärä on yksi prosentti rikkomukseen syyllistyneen toimijan edellisen vuoden liikevaihdosta. Lakiehdotuksen mukaan seuraamusmaksu voitaisiin jättää määräämättä vähäisten rikkomusten osalta. Seuraamusmaksun osalta on merkillepantavaa, että Ruotsissa seuraamusmaksun voi ehdotuksen mukaan määrätä valvontaviranomainen. Suomessa tilanne on toinen. Valvontaviranomaisena toimiva elintarvikemarkkinavaltuutettu tekee seuraamusmaksua koskevan esityksen markkinaoikeudelle, joka tekee asiassa päätöksen seuraamusmaksun mahdollisesta määräämisestä.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden on julkaistava kansalliset säännöksensä UTP-direktiivin täytäntöönpanemiseksi 1.5.2021 mennessä. Elintarvikemarkkinavaltuutettu seuraa aktiivisesti myös muiden maiden UTP-direktiivin säännösten täytäntöönpanoa.