Valtuutetun toimisto rakentaa aktiivisesti kansainvälisiä yhteyksiä

8.2.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston henkilöstö tutustui Ruotsin Konkurrensverketin kauppatapa-asioita valvovaan yksikköön etäpalaverissa tammikuun lopussa. Tutustumisen ohella keskustelimme muun muassa siitä, mitkä kauppatapadirektiivin säännökset ovat puhuttaneet eniten viime aikoina. Maksuaikasäännökset erottautuivat selvästi suosituimmaksi aiheeksi molemmissa maissa.

Valtuutetun toimisto on keskustellut kuluneen vuoden aikana myös Euroopan komission DG AGRI -osaston kanssa direktiivin säännöksiin liittyvistä haasteista. Uuden EU-sääntelyn kanssa työskennellessä tapauskäytäntöä ei luonnollisesti juurikaan ole, ja muitakin tietolähteitä on käytettävissä rajoitetusti. Tästä syystä saamme olla päivittäisessä työssämme varsin kekseliäitä, ja pyrimmekin kääntämään jokaisen kiven, jotta sääntely toteutuisi Suomessa direktiivissä ja elintarvikemarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Arvostamme siksi suuresti mahdollisuutta pitää yhteyttä komissioon ja saada tietoa esimerkiksi direktiivin valmisteluvaiheessa käydyistä keskusteluista.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston tietojen mukaan komissio valmistelee parhaillaan valvontaviranomaisten yhteistyöverkoston perustamista. Kauppatapadirektiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset ja komissio tekevät keskenään tehokasta yhteistyötä. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa yhteinen lähestymistapa direktiivin säännösten soveltamiseen. Käytännössä yhteistyötä on tarkoitus tehdä muun muassa keskustelemalla ja vaihtamalla tietoja. Yhteistyön tuloksena voi olla myöhemmin odotettavissa esimerkiksi valvontaviranomaisten antamia yhteisiä suosituksia. Suosituksilla pyritään direktiivin johdonmukaiseen soveltamiseen sekä entistä parempaan valvontaan.

Valtuutetun toimiston väki odottaa innolla verkoston työn käynnistymistä. Toisten valvontaviranomaisten kanssa keskusteleminen tuo varmasti uusia ideoita toimiston käsittelemien kysymysten ratkaisemiseksi. Koska odottavan aika on tunnetusti pitkä, olemme jo aloittaneet yhteyksien luomisen. Tapaamisessa Ruotsin kollegojen kanssa oli ilahduttavaa huomata, että pohdimme paljon samoja kysymyksiä. Tarkoituksenamme on syventää keskusteluja jo lähiaikoina sekä jatkaa yhteyksien rakentamista eri tahoihin.