Ruokavirasto hyväksyi Suonenjoen mansikka -nimisuojahakemuksen

Oikaisuvaatimusaika on päättynyt. Komissio on hyväksynyt hakemuksen.

 

Julkinen kuulutus

Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Suonenjoen mansikka -nimityksen rekisteröintiä. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys ry. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio.

Kansallinen vastaväitemenettely käynnistettiin julkaisemalla hakemukseen liittyvät tiedot Ruokaviraston verkkosivuilla 2.12.2021 maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (123/2020) 2 §:n mukaisesti. Hakemusta vastaan ei esitetty vastaväitteitä.

Ruokavirasto on 23.2.2022 päättänyt hyväksyä hakemuksen 7578/03.02.01.09/2021, koska katsoo nimen olevan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukainen.

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (hallintolaki 434/2003).

Tämä kuulutus on julkaistu 11.3.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuillamme 19.4.2022 saakka, jolloin mahdollinen oikaisuvaatimus on viimeistään tehtävä.

Lisätietoa

Piritta Sokura, ylitarkastaja
Puh. 040 570 7024
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2023