Ruokavirasto hyväksyi Yläsavolainen muurinpohjalettu -nimisuojahakemuksen

Hakemus on komission käsittelyssä

Julkinen kuulutus

Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Yläsavolainen muurinpohjalettu -nimityksen rekisteröintiä. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio.

Kansallinen vastaväitemenettely käynnistettiin julkaisemalla hakemukseen liittyvät tiedot Ruokaviraston verkkosivuilla 30.8.2023 maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (123/2020) 2 §:n mukaisesti. Hakemusta vastaan ei esitetty vastaväitteitä.

Ruokavirasto on 19.10.2023 päättänyt hyväksyä hakemuksen 4709/03.02.01.09/2023, koska katsoo nimen olevan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukainen.

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (hallintolaki 434/2003).

Tämä kuulutus on julkaistu 26.10.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuillamme 4.12.2023 saakka, jolloin mahdollinen oikaisuvaatimus on viimeistään tehtävä (kirjaamo@ruokavirasto.fi).

Lisätietoa:
Piritta Sokura, erityisasiantuntija
Puh. 040 570 7024
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2023