Ulkopuolisten pääsy elintarvikehuoneistoon

Voiko kuka vain mennä elintarvikehuoneistoon?

Elintarvikehuoneistossa voi henkilökunnan lisäksi olla, syystä tai toisesta, hetkellisesti tai toistuvasti henkilökuntaan kuulumattomia henkilöitä kuten harjoittelijoita, työmiehiä, muiden yritysten edustajia, auditoijia, viranomaisia ja toimijan huollettavana olevia lapsia.

 • Elintarvikehuoneiston henkilökuntaan kuulumattomien henkilöiden pääsyä elintarvikkeiden käsittelytiloihin on vältettävä.
 • Elintarvikehuoneistossa olevien on noudatettava lakisääteisiä ja toimijan omavalvonnassa määrittelemiä pukeutumis- ja käsihygieniaohjeita.
  • Esimerkiksi korkean hygienian tiloihin ei ole sallittua mennä ilman asianmukaista suojavaatetusta.
 • Elintarvikehuoneiston tiloihin päästetyt henkilöt eivät saa aiheuttaa elintarviketurvallisuuden vaarantumista.
 • Toimijan on tiedettävä, keitä huoneistoon päästää sekä tiedostettava riskit ja ehkäistävä niiden toteutumista, esim.
  • käsihygieniaan liittyvät riskit
   • esim. jos huoneistoon tulevilla ei ole tietoa käsihygienian merkityksestä eivätkä he noudata hyvää käsihygieniaa, voi aiheutua ristikontaminaatioriski elintarvikkeeseen (esim. norovirus)
  • pakkaamattomien elintarvikkeiden lähellä tehtäviin korjaustöihin liittyvät riskit
   • esim. jos tiloissa on puutteellinen korjaustyön rajaus/alueen suojaus tai työmiehillä on likaiset vaatteet/puutteelliset suojavaatteet, voi aiheutua vierasesineriski/ristikontaminaatio elintarvikkeeseen
  • sabotaasin mahdollisuus

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä:

 • (EY) N: o 852/2004, liite II, luku VIII: Henkilökohtainen hygienia:
 1. Jokaisen, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella, on noudatettava korkeaa henkilökohtaista puhtautta ja käytettävä työhön soveltuvia puhtaita vaatteita ja tarvittaessa suojavaatteita.
 2. Henkilön, jolla on elintarvikkeiden välityksellä mahdollisesti tarttuva tauti tai joka on tällaisen taudin kantaja tai jolla on esimerkiksi tulehtuneita haavoja, ihotulehduksia, ihovammoja tai ripulia, ei saa sallia käsitellä elintarvikkeita tai oleskella mistään syystä elintarvikkeiden käsittelyalueella, jos olemassa on suoran tai epäsuoran saastumisen vaara. Elintarvikealan yrityksen työntekijän, jolla on tällainen sairaustila ja joka saattaa joutua kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, on välittömästi ilmoitettava sairaudesta tai oireista ja mikäli mahdollista niiden aiheuttajista elintarvikealan toimijalle.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023