Ravitsemussitoumuksen peruskriteerit

Jokainen toimija tehdessään ravitsemussitoumusta hyväksyy ravitsemussitoumukselle asetetut peruskriteerit

Toimija osoittaa perehtyneensä kaikkiin alla esitettäviin kriteereihin ja sitoutuvansa niiden noudattamiseen.

1. On oltava Ravitsemussitoumuksen visiota ja yleisiä tavoitteita tukeva sekä edistettävä yhtä tai useampaa sisältöaluetta.

Liittyessään Ravitsemussitoumukseen toimija hyväksyy toimintamallin vision ja tavoitteet.

2. Huomioitava kokonaisuus

Tuotemuotoilun tuloksena tuotteiden laadun tulee kokonaisuudessaan parantua. Kun vähennetään tai lisätään yksittäisen ravintoaineen määrää, ravitsemuslaatu ei saa huonontua muiden ravintoaineiden osalta.

 • Lisätyn sokerin vähentämisen tulisi johtaa pienempään energiasisältöön. Energiasisältö voi kuitenkin pysyä samana edellyttäen, että ravitsemuslaatu samanaikaisesti paranee, esimerkiksi kuidun määrä kasvaa. Tyydyttyneen rasvan, transrasvan tai suolan määrä eivät saa suurentua.
 • Tyydyttyneen rasvan vähentäminen ei saisi johtaa suurempaan transrasvan, lisätyn sokerin, suolan tai energian määrään.
 • Suolan määrän vähentämisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että tyydyttyneen rasvan, transrasvan, lisätyn sokerin ja energian määrä eivät lisäänny.

Lähde: 

EU-komission korkean tason asiantuntijatyöryhmän reformulaatio-ohjelma 
EU Framework for National Salt Initiatives
Saturated fat, Annex I
Added sugars, Annex II

3. Oltava ravitsemusvastuullista

Toimijoiden tulee myös markkinoinnissa ja viestinnässä toimia ravitsemusvastuullisesti eli noudattaa elintarviketietoasetusta (EU N:o 1169/2011) ja ravitsemus- ja terveysväiteasetusta (EU N:o 1924/2006) sekä kuluttajansuojalakia 38/1978 ja soveltuvin osin markkinointiviestinnän ohjeita/suosituksia.

Tuote- tai tuoteryhmäkohtaisessa kaupallisessa viestinnässä pakkauksessa, mainonnassa tai esillepanossa (EU N:o 1924/2006 artikla 1.2.) esitettävien ravitsemus- tai terveysväitteiden tulee täyttää väiteasetuksessa asetetut vaatimukset.

On huomioitava, että ravitsemussitoumuksen tavoitteissa esitetyt tuotemuotoilun (reformulaation) ratkaisut eivät pääsääntöisesti täytä väiteasetuksen ravitsemus- ja terveysväitteiden käytön ehtoja. On varottava ravitsemussitoumuksesta kerrottaessa, että kuluttaja ymmärtäisi sen niin, että kyseessä olisi ravitsemus- tai terveysväite. Siksi ravitsemussitoumusta koskevaa viestiä ei voi liittää yksittäisen tuotteen tai tuoteryhmän yhteyteen. Ravitsemussitoumuksen voi esittää ainoastaan yrityksen yleisviestinnässä.

Yritysviestinnässä ravitsemussitoumuksen tehnyt toimija voi ilmasta, että on mukana/tehnyt ravitsemussitoumuksen seuraavilla lauseilla:

 • Oy Yritys Ab on sitoutunut parantamaan tuotteidensa ravitsemuksellista laatua [suolan/rasvan/sokerin/kasvisten/lapsille suunnattujen tuotteiden/annos- ja pakkauskokojen/aterioiden/ruokaohjeiden] osalta.
 • Tuemme ravitsemussuositusten toteutumista olemalla mukana ravitsemussitoumuksessa.
 • Yrityksemme on tehnyt ravitsemussitoumuksen ja tuotamme elintarvikkeita, jotka tukevat ravitsemussuositusten mukaista syömistä.
 • Tuemme ravitsemussuositusten toteutumista. Yrityksemme on tehnyt ravitsemussitoumuksen.
 • Oy Yritys Ab on tehnyt ravitsemussitoumuksen # 0012017 (linkki sitoumussivustolle).
 • Yrityksemme on mukana ravitsemussitoumuksessa. Jatkolause…
 • Yrityksemme on tehnyt ravitsemussitoumuksen. Jatkolause…
  • Jatkolausevaihtoehdot:
   • Tuemme kuluttajia suolan saannin vähentämisessä.
   • Parannamme tuotteidemme/valmistamiemme/tarjoamiemme aterioiden tai välipalojen rasvan laatua
   • Tuemme kuluttajia sokerin saannin vähentämisessä.
   • Lisäämme kasvisten osuutta tuotteissamme/valmistamissamme/ tarjoamissamme aterioissa tai välipaloissa.
   • Parannamme lapsille suunnattujen tuotteiden/aterioiden/välipalojen ravitsemuslaatua ja vastuullista markkinointia
   • Tuemme kuluttajien tavoitetta vähentää energiansaantia tuottamalla kohtuullisia annos- ja/tai pakkauskokoja.
   • Parannamme aterioiden ja välipalojen ravitsemuslaatua.
   • Parannamme ruokaohjeiden ravitsemuslaatua.

Kuluttajien ravitsemussuositusten mukaisia ruokavalintoja tuetaan markkinoinnissa ja viestinnässä esimerkiksi:

4.1. Oltava konkreettisia, spesifisiä ja merkittäviä

Ei riitä, että luvataan ”edistää” tai ”pyritään edistämään” jotakin muutosta.

Toimenpidesitoumuksen tehdessään toimija määrittelee itse konkreettiset, numeeriset tavoitteet siten, kuin ne omista lähtökohdistaan arvioi merkittäviksi.

Jotta toimenpidesitoumusten mukaisilla muutoksilla on mahdollisimman suuret vaikutukset, tulee toimijoiden priorisoida sitoumukset käyttömääriltään merkittäviin tuotteisiin, tuoteryhmiin tai toimenpiteisiin ja siten, että mahdollisimman monet väestöryhmät voivat hyötyä muutoksista.

4.2. Oltava mitattavia ja seurattavia

Ravitsemussitoumus-toimintamallissa lähtötilanteena pidetään aikaisintaan vuotta 2015, johon verrattuna toimenpidesitoumusten mukaisia parannuksia tulee saavuttaa viimeistään vuonna 2020.

Toimenpidesitoumusten toteutumista ja onnistumista arvioidaan mittareilla, jotka toimijat määrittävät sitoumusta laadittaessa. Sitoumukseen kirjataan myös lähtöarvot, tavoitearvot, aikataulu ja etenemisaskeleet. Arvioinnissa ja tavoitteiden määrittelyssä käytettävät mittarit voivat olla eri toimijoilla erilaisia. Toimenpidesitoumusten etenemistä seurataan ja raportoidaan esitettyjen mittareiden avulla.

4.3.Luotava uutta

Ravitsemussitoumus on osa Yhteiskuntasitoumuksen toteutusta. Tarkoituksena on tarjota kuluttajille ravitsemuslaadultaan parempia tuotteita ja luoda uusia, aikaisempaa parempia ravitsemusvastuullisia toimintatapoja. Sitoumusten mukaisten toimenpiteiden tulee johtaa pitkäkestoisiin ja pysyviin parannuksiin. Sitoumuksen mukaiset tavoitteet tulee huomioida myös uusien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämisessä.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2023