Ravitsemushoitosuositus uudistettu – luonnos nyt julkisesti kommentoitavana

11. maaliskuuta 2022

Ravitsemushoitoa ja potilasruokailua koskeva ravitsemussuositus uudistetaan. Suosituksen käsikirjoitus on valmistunut ja avattu julkiseen kommentointiin. Kommentointi on auki tiistaihin 12.4. klo 24:00 saakka.

Kommentoitavana oleva Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu valtakunnalliseksi laatusuositukseksi, jolla edistetään ravitsemushoidon ja -ohjauksen toteuttamista osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Suositus sisältää mm. ohjeet potilaiden vajaaravitsemusriskin seulontaan, ravitsemushoidon sairauskohtaiseen toteuttamiseen, hoidon kirjaamiseen ja seurantaan.

Ravitsemushoitosuositus laajaan käyttöön

Suosituksen avulla levitetään hyviä ravitsemushoidon käytäntöjä, joiden halutaan juurtuvan uusiin sote-rakenteisiin osaksi lääketieteellistä hoitoa ja hoivatyötä. Julkaisussa on suositukset sairaalan perusruokavalion ja sairauksien hoitoon liittyvien ruokavalioiden toteuttamisesta. Suositus on tarkoitettu myös sairaaloiden ja hoitolaitosten ruokapalvelujen järjestämiseen ja hankintojen perusasiakirjaksi.  

Suositus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille perus- ja erityistasolla, eli sairaaloille, hoito- ja kuntoutuslaitoksille ja niiden ruokapalvelujen tilaajille ja tuottajille. Se sopii myös oppikirjaksi lääketieteen ja hoitoalan koulutukseen. Suositusta voidaan käyttää sairauksien hoitoon liittyvien ruokavalioiden suunnittelussa mm. hoivapalveluissa ja avohoidon ruokapalveluissa. Julkaisua voidaan käyttää myös ravitsemushoidon julkisen ohjauksen, seurannan, arvioinnin ja valvonnan työvälineenä.

Ravitsemushoitosuosituksen valmistelusta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) nimeämä moniammatillinen työryhmä, jossa on asiantuntijoita ravitsemusterapian, lääketieteen, hoitotyön ja ruokapalvelun alalta. Lisäksi työryhmä on kuullut ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoina mm. suun terveydenhuollosta sekä puhe- ja toimintaterapiasta. VRN julkaisee uuden suosituksen yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Suosituksen laatijat pyytävät suosituksen käsikirjoituksesta perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.  

Utkastet till rekommendation publiceras på finska. Det kan kommenteras också på svenska.

Kommentoitava aineisto ja kommentointilomake

Lisätietoja

Ursula Schwab
asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, professori                
Itä-Suomen yliopisto
puh. 029 445 4528
etunimi.sukunimi(at)uef.fi  

Arja Lyytikäinen
pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
puh. 050 4099 860
etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi