Hygieniaosaaminen

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikehygieenisen osaamisen päämääränä on varmistaa, että elintarvikealan toimija tuottaa/luovuttaa asiakkailleen turvallisia elintarvikkeita. Sen lisäksi, että hyvä elintarvikehygienia vähentää elintarvikkeiden terveysriskejä, sillä voidaan myös pienentää yrityksen hävikkiä.

Elintarvikehygieeninen osaaminen on elintarvikealan toimijoita ja työntekijöitä koskeva lakisääteinen velvoite. Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU) sekä elintarvikelaissa (297/2021). Elintarvikealan toimijan velvollisuus on varmistaa, että työntekijöillä on tehtäviinsä nähden riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen, ja että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi työnantajan/elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että sellaisilla henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniapassi.

Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että hygieniapassilla osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja viedään jokapäiväiseen työhön. Hygieniaosaamisen periaatteen toteutumisen kannalta on tärkeää, että sekä yrityksen työntekijät että johto sitoutuvat teoreettisen osaamisen lisäksi myös käytännössä noudattamaan hyviä hygieniakäytäntöjä.

Hygieniaosaamisen osoittaminen

Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan hyväksytysti suoritetun hygieniapassitestin kautta saatavalla, Ruokaviraston mallin mukaisella hygieniapassilla. 

Hygieniapassi koostuu

  1. A4-kokoisesta paperisesta todistuksesta ja
  2. luottokortin kokoisesta muovisesta kortista. 

Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä ja se on aina henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka testin/hygieniapassin on maksanut. Hygieniapassin saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen ja henkilökohtaisen hygieniapassin molemmat osat itselleen. 

Hygieniapassin kumpaakin osaa voi käyttää elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamiseen. Työnantajalle tulee esittää aina alkuperäinen hygieniapassin osio. Työnantajan velvollisuus on elintarvikelain mukaisesti pitää asiasta kirjaa. Työnantaja voi tätä varten esimerkiksi ottaa kopiot hygieniapasseista kirjanpitoansa varten.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022