Hygieniaosaamisen vaatimukset

Elintarvikelain mukaan Ruokavirasto antaa tarkempia määräyksiä hygieniaosaamiseen liittyen (Ruokaviraston määräys hygieniaosaamisesta 7/2021). Näitä ovat esimerkiksi määräykset hygieniapassitestin perusteista, laatimisesta ja järjestämisestä sekä testin hyväksyttävän suorittamisen arvioinnista. Hygieniapassitesti on laadittu siten, että siinä edellytetään elintarvikehygieenistä osaamista seuraavilta osa-alueilta:

1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta (kontaminaatiosta)

Henkilö tietää

 • millaisia ovat elintarvikkeisiin liittyvät mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaaratekijät.
 • mitä mikrobit ovat ja missä niitä esiintyy.
 • mitä haittaa mikrobeista on elintarviketyössä.
 • miten mikrobeja voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa.
 • miten mikrobeihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi lämpötilan, happamuuden kosteuden, hapen ja elintarvikkeen koostumuksen avulla.
 • miten mikrobit voivat saastuttaa elintarvikkeen.
 • miten elintarvike voi saastua kemiallisesti tai fysikaalisesti.
 • mitä ovat helposti pilaantuvat elintarvikkeet.
 • mitä elintarvikkeiden saastuminen (kontaminaatio) ja pilaantuminen tarkoittavat.

2. Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat

Henkilö tietää

 • mitkä ovat ruokamyrkytyksiin liittyvät riskitekijät.
 • miten toimia ruokamyrkytystapauksessa.
 • mitkä ovat elintarvikealan toimijan / yksittäisen työntekijän velvollisuudet epäillyssä. ruokamyrkytystapauksessa.
 • mitkä ovat viranomaisen velvollisuudet epäillyssä ruokamyrkytystapauksessa.
 • miten ehkäistä ja torjua työssään ruokamyrkytyksiä.
 • mitkä ovat tavallisimpia ruokamyrkytyksiä aiheuttavia taudinaiheuttajia.
 • mitä ovat yleisvaaralliset tartuntataudit.
 • millaisissa olosuhteissa ruokamyrkytystä aiheuttavat mikrobit pystyvät elämään ja lisääntymään.

Henkilö osaa

 • tunnistaa raaka-aineisiin ja tuotteisiin liittyvät vaaratekijät.
 • käsitellä ja säilyttää raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita oikein elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa.
 • valmistaa, kuumentaa, jäähdyttää ja pakastaa elintarvikkeet oikein.
 • käsitellä elintarvikkeita niin, että jälkisaastumisriski on mahdollisimman vähäinen.
 • ymmärtää elintarvikkeiden oikeanlaisen käsittelyn merkityksen.
 • tietää, millaisia ovat hyvän elintarvikehygienian mukaiset työtavat.

3. Henkilökohtainen hygienia

Henkilö osaa

 • pukeutua elintarviketyön edellyttämällä tavalla.
 • huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta ja käsien puhtaudesta niin, että elintarvikkeet ja niiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat eivät saastu.
 • menetellä lainsäädännössä elintarviketyölle asetettujen hygieniamääräysten mukaisesti.

4. Puhtaanapito

Henkilö

 • ymmärtää puhtaanapidon ja jätehuollon merkityksen elintarviketyössä.
 • noudattaa työpaikan puhdistusohjelmaa.
 • pystyy arvioimaan puhdistustoimien riittävyyttä.
 • ylläpitää työympäristön riittävää siisteystasoa.

5. Omavalvonta

Henkilö

 • ymmärtää omavalvonnan periaatteen ja merkityksen.
 • pystyy toteuttamaan omavalvontaa työssään.
 • tietää, mitkä ovat elintarvikkeisiin liittyvät riski- ja vaaratekijät.
 • tietää, mikä on elintarvikkeisiin liittyvien riski- ja vaaratekijöiden ero.
 • tietää, ketkä henkilöt ovat erityisen herkkiä elintarvikkeisiin liittyville riskeille.
 • tietää, miten elintarvikkeisiin liittyviä riskitekijöitä ehkäistään.

6. Lainsäädäntö, viranomaiset

Henkilö tietää

 • mitä elintarvikehygienialla tarkoitetaan.
 • mitkä ovat elintarvikehygienian tavoitteet.
 • miksi elintarvikehygieniaosaamista tarvitaan.
 • mitä tarkoitetaan elintarvikehygieenisen osaamisen osoittamisella.
 • mitä yleisiä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa elintarvikkeiden käsittelylle.
 • mitkä ovat elintarvikkeita ja niiden käsittelyä säätelevät lait.
 • mitkä viranomaiset vastaavat elintarvikevalvonnasta.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022