Sosiaali- ja terveydenhuoltoala

Elintarvikelaki ei erottele, mille aloille kouluttautuneilta henkilöiltä edellytetään elintarvikehygieenistä osaamista ja sen osoittamista hygieniapassilla. Elintarvikelain mukaan hygieniapassi vaaditaan, jos työskennellään elintarvikelain mukaan ilmoitetussa tai hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa ja käsitellään siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Onko päivä- ja vanhainkotien henkilökunnan hankittava hygieniapassi?

Kyllä, mikäli työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Mikäli päiväkodissa tai vanhainkodissa on oma keittiö, jossa esimerkiksi valmistetaan ruokaa tai kypsennetään keskuskeittiöltä tullut "raaka" ruoka, on kyseessä yleensä ilmoitettava elintarvikehuoneisto (tai sen osa). Tällainen toiminta on pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä, jolloin työntekijältä vaaditaan hygieniapassi (vaikka ruoan valmistus olisi vain osa työntekijän työtä).

Onko sairaaloiden ynnä muiden osastojen työntekijöiden hankittava hygieniapassi, mikäli osastoilla jaetaan ruokaa?

Lähtökohtaisesti ei. Tällaisten laitosten osastot/osastojen keittiöt eivät ole yleensä elintarvikehuoneistoja. Osastoilla yleensä jaetaan valmiita annoksia, annostellaan valmista ruokaa, koostetaan leikkeleistä välipala- tai aamupalaleipiä tai kuumennetaan keskuskeittiöltä tullut kypsennetty ja sen jälkeen jäähdytetty ruoka. Tällainen toiminta ei ole helposti pilaantuvien pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelyä.

Mikäli osastolla kuitenkin on oma keittiö, jonka toimintaan kuuluu esimerkiksi ruoan valmistamista tai keskuskeittiöltä tulleen "raa'an" ruoan kypsentämistä, on kyseessä yleensä ilmoitettava elintarvikehuoneisto (tai sellaisen osa). Tällainen toiminta on pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä, jolloin työntekijältä vaaditaan hygieniapassi (vaikka ruoan valmistus olisi vain osa työntekijän työtä).

Onko perhepäivähoitajien hankittava hygieniapassi?

Hygieniapassia ei vaadita, jos perhepäivähoito tapahtuu yksityisessä kodissa. Jos taas perhepäivähoitoa varten on vuokrattu esimerkiksi kunnalta tilat, joissa valmistetaan lapsille ruokaa ja keittiö on ilmoitettu elintarvikehuoneisto, on pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevien työntekijöiden hankittava hygieniapassi. Mikäli henkilökunta osallistuu ainoastaan esimerkiksi valmiin ruoan jakeluun tai aamu- ja välipalojen koostamiseen valmiista elintarvikkeista, ei hygieniapassia vaadita (katso edellinen kysymys).

Onko ryhmäkotien, hoivakotien, vastaanottokeskusten tai muiden vastaavien toimipaikkojen henkilökunnan tai asukkaiden hankittava hygieniapassi?

Ryhmä- tai hoivakodilla tai muulla vastaavalla paikalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi vanhusten, kehitysvammaisten tai psykiatristen asiakkaiden ryhmä- tai hoivakoteja, turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten vastaanottokeskuksia tai esimerkiksi erityyppisiä asuntoloita, joissa on yhteisiä keittiö-/ruokailutiloja asiakkaille. Usein näissä toimintamalleissa asukkaat osallistuvat eri tavoin ruoanvalmistukseen. Osa toimipaikoista voi olla täysin laitosmaisia keittiöineen ja keittiöhenkilökuntineen, osa taas hyvin kodinomaisia, joissa asukkaat vastaavat lähes kokonaan itse ruokahuollosta.

Koska erilaisia toimintamalleja on monenlaisia, ei voida suoraan sanoa, että hygieniapassi vaaditaan tai että sitä ei vaadita. Lähtökohtaisesti asia riippuu siitä, onko toimipaikassa sellainen keittiötila ja toimintamalli, joka vaatii elintarvikehuoneiston ilmoittamista vai onko kyseessä kodinomainen keittiö.

  • Mikäli kyseessä on ilmoitettava elintarvikehuoneisto, vaaditaan hygieniapassi niiltä henkilöiltä, jotka ovat kyseisessä elintarvikehuoneistossa työssä ja käsittelevät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Asukkailta ei edellytetä hygieniapassia, vaikka he suorittaisivat keittiössä toisinaan ruoanvalmistukseen liittyviä tehtäviä tai esimerkiksi leipoisivat leivonnaisia. Esimerkiksi leivontaan osallistuvan vanhuksen toiminta katsotaan olevan osa asumista ja hoitoa.
  • Mikäli kyseessä on kodinomainen keittiö (ja toiminta), ei hygieniapassia edellytetä keneltäkään keittiössä työskentelevältä.

Onko kehitysvammaisten hankittava hygieniapassi?

Ei, jos on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoittamana asiakkaana, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisessa työtoiminnassa, vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetussa päivätoiminnassa taikka sosiaalihuoltolaissa tarkoitetussa vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa tai työtoiminnassa. Elintarvikealan toimijan on kuitenkin opastettava ja neuvottava sekä tarvittaessa koulutettava kaikkia elintarvikehuoneistossa työskenteleviä henkilöitä elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa.

Tarvitseeko päiväkodissa ruokakurssia lapsille järjestävä henkilö hygieniapassia?

Ei. Vasta sen jälkeen, kun ammattimaista elintarvikkeiden käsittelyä sisältävien tehtävien kriteerit täyttyvät, joutuu työkseen ruokakursseja vetävä henkilö hankkimaan hygieniapassin osoituksena osaamisestaan kolmen kuukauden säännöllisen työskentelyn jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022