Siementen markkinointi

Siementen markkinointi on Suomessa tarkkaan säädelty. Markkinointia säätelee siemenlaki (600/2019) ja sen nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset muutoksineen. Lainsäädäntö koskee viljakasveja, nurmi- ja rehukasveja, öljy- ja kuitukasveja, vihanneskasveja, juurikkaita, siemenperunaa ja siemenseoksia.

Lainsäädännön mukaan Suomessa saa markkinoida siemeneksi vain sertifioitua siementä, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset lajikeaitoudesta, puhtaudesta, terveydestä ja itävyydestä sekä siementen tuottamisesta, käsittelystä ja varastoinnista.

Lisäksi saa markkinoida vihanneskasvien standardisiementä, joka on riittävän tunnistettavaa ja lajikeaitoa sekä täyttää puhtaudelle, terveydelle ja itävyydelle asetetut lainsäädännön vaatimukset. Säädöksissä erikseen luetelluista nurmi- ja öljykasvilajeista saa markkinoida lajikkeetonta kaupallista siementä, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset riittävän tunnistettavuuden, itävyyden, puhtauden ja terveyden osalta.

Markkinoitavien siementen lajikkeiden tulee olla joko kansallisessa kasvilajikeluettelossa tai Euroopan unionin viljelykasvilajien yleisessä lajikeluettelossa.

Muut siementen markkinoinnin edellytykset sekä markkinointiin liittyvä lainsäädäntö:

Ruokavirasto pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä siementen markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavista toimijoista.

Siementen markkinointia, maahantuontia tai maastavientiä harjoittavan toimijan on tehtävä Ruokavirastolle ilmoitus toiminnan aloittamisesta, toiminnassa tapahtuvista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta. Kyseessä on siemenlain 14 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi toimijan nimi, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan lopettamisesta tai toiminnassa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä. Ilmoitukset tulee tehdä ensisijaisesti Ruokaviraston sähköisen Touko-asiointipalvelun kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitukset tulee tehdä ilmoituslomakkeella.

Siementen markkinoijien, maahantuojien ja maastaviejien tulee pitää siemenlain 15 §:n mukaista tiedostoa kaikista markkinoiduista siemeneristä. Tiedostoa on säilytettävä tarkastusta varten kuuden vuoden ajan. Tiedoston on oltava ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti seuraavat tiedot: myyjä, ostopäivä, kauppaerän numero, paino, ostajien nimet ja yhteystiedot sekä toimituspäivät. Siemenpakkaamon on näiden lisäksi säilytettävä kylvösiemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset osana tiedostoa.

Tiedostonpitovelvollisuus ei koske seuraavia pakkauskokoja:

 1. Siemenperuna: tiedostonpitovelvollisuus ei koske 25 kg:n ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia kylvösiemeneriä.
 2. Nurmi- ja rehukasvit: tiedostonpitovelvollisuus ei koske 2 kg:n ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia kylvösiemeneriä.
 3. Öljy- ja kuitukasvit: tiedostonpitovelvollisuus ei koske 1 kg:n ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia kylvösiemeneriä.
 4. Vihanneskasvit: tiedostonpitovelvollisuus ei koske EY-pikkupakkauksissa markkinoitavia kylvösiemeneriä.
 5. Kylvösiemenseokset: tiedostonpitovelvollisuus ei koske 10 kg:n ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavia kylvösiemeneriä.

Kokonaismyyntien on kuitenkin oltava saatavilla lajeittain ja lajikkeittain myyntipaikoilla.

Lait ja asetukset muutoksineen löytyvät maa- ja metsätalousministeriön (MMM:n) internet-sivuilta tai Finlex:stä

 • Siemenlaki 600/2019
 • 391/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta
 • 395/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta
 • 392/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta
 • 393/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta
 • 390/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta
 • 389/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta
 • 644/2020 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista
 • 25/10 Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta 
Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023