Koetoiminta

Muualla kuin tutkimuslaitoksissa tehtäviin kokeisiin on haettava Ruokavirastolta lupa, jos ympäristöön levitetään sellaista lannoitevalmistetta, joka ei ole lannoitevalmisteasetuksen tai lannoitelain mukainen tai asetettu saataville markkinoilla vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Tutkimuslaitoksissa tehtäviä tieteellisiä ja tuotekehityksellisiä kokeita lupavaatimus ei koske.

Vapaamuotoisessa lupahakemuksessa on annettava tiedot kokeessa käytettävästä valmisteesta, sen käyttötarkoituksesta ja käyttömäärästä, kokeen laajuudesta ja kestosta sekä arvioiduista ympäristövaikutuksista. Luvan hakijan on nimettävä kokeelle vastuuhenkilö.

Ruokavirasto myöntää luvan mikäli

  • kokeesta ei ole todennäköisiä haitallisia vaikutuksia ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle tai ympäristölle
  • koe suoritetaan asianmukaisissa testauspaikoissa ja valvotuissa oloissa
  • valmistetta käytetään rajoitettuja määriä ja rajoitetulla alueella

Luvasta peritään maksuasetuksen mukainen päätös - ja käsittelymaksu.

Hakijan on keskeytettävä koe, jos koetoiminnan aikana ilmenee, että valmisteella on sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle tai ympäristölle, joita ei ole voitu arvioida lupaa myönnettäessä. Asiasta on ilmoitettava viipymättä Ruokavirastolle.

Ruokavirasto voi peruuttaa myönnetyn koeluvan, jos ilmenee, että valmisteella on merkittäviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle tai ympäristölle. Lupa voidaan peruuttaa myös, jos luvan haltija rikkoo olennaisella tavalla lupaehtoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2023