Uusi asetus tuo markkinoille CE-merkityt EU-lannoitevalmisteet

3. heinäkuuta 2019

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet lannoitevalmisteita koskevan asetuksen2), joka astuu voimaan 16.7.2019. Asetuksen soveltaminen eli noudattaminen alkaa kolmen vuoden kuluttua.

Voimassa oleva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2003/2003 koskee lähes yksinomaan lannoitevalmisteita, jotka on valmistettu louhituista ja kemiallisesti tuotetuista epäorgaanisista materiaaleista. Uudella asetuksella yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka koskevat lisäksi uusioraaka-aineista valmistettuja orgaanisia lannoitevalmisteita. Asetus sisältää kriteereitä jätteeksi luokittelun päättymisestä ja selkeyttää osaltaan kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapintaa. Materiaalikierron aiheuttamia riskejä on vähennetty asettamalla raja-arvoja lannoitevalmisteiden sisältämille haitallisille aineille.

Markkinoille CE-merkittyjä ja kansallisten säädösten mukaisia lannoitevalmisteita

Asetuksen sääntöjen noudattaminen on vapaaehtoista, joka tarkoittaa sitä, että markkinoilla voi olla myös kansallisten säädösten mukaisia tuotteita. Mahdollisuus kansalliselle sääntelylle haluttiin säilyttää, koska markkinoilla on hyvin paikallisia, volyymiltaan pieniä lannoitetuotteita, joiden sääntely EU-tasolla ei ole tarkoituksenmukaista. Toimija voi itse valita minkä lainsäädännön mukaan haluaa toimia, mutta ainoastaan EU-asetuksen mukaisiin tuotteisiin voidaan kiinnittää CE-merkintä.

Suomen oikeus rajoittaa fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuutta säilyy

Suomelle myönnetty SEUT1) -sopimuksen mukainen poikkeus rajoittaa fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuutta ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun liittyvin perustein säilyy myös uuden asetuksen astuttua voimaan. Poikkeus on voimassa, kunnes koko unionissa sovelletaan yhdenmukaistettuja, kyseiseen raja-arvoon nähden samantasoista tai alempia kadmiumpitoisuuden raja-arvoja. Suomessa fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuus saa olla enimmillään 23 mg Cd/kg P2O5 (50 mg fosforikiloa kohden), kun se ilman poikkeusta on 60 mg Cd /kg P2O5.

Lannoitevalmisteiden laadunvalvonta

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden vaatimustenmukaisuudesta vastaavat ensisijaisesti toimijat itse sisäisen tuotannonvalvonnan ja tuotetestausten sekä joissain tapauksissa ilmoitettujen laitosten tarkastusten avulla. Ilmoitetut laitokset ovat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia. EU-lannoitevalmisteiden osalta ilmoitettujen laitosten nimeämisestä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. EU-lannoitevalmisteiden markkinavalvonnasta vastaa Ruokavirasto. Maahantuontia valvoo Ruokavirasto yhteistyössä Tullin kanssa.

 

1) Sopimus Euroopan unionin toiminnasta

2) https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj