Metsänviljelyaineiston tuonti

Yleistä

Metsänviljelyaineiston tuonnista EU-maihin säädetään yhteisötasolla neuvoston direktiivillä [1] (artiklat 18 ja 19) ja sen perusteella annetuilla Euroopan neuvoston päätöksellä [2] ja komission täytäntöönpanopäätöksellä [3]. Lisäksi säädetään komission täytäntöönpanopäätöksellä kasvinterveydellisistä tuontivaatimuksista männylle (Pinus) ja douglasmännylle (Pseudotsuga menziesii) [4].

Kansallisella tasolla metsänviljelyaineiston maahantuonnista säädetään lailla metsänviljelyaineiston kaupasta [5] (5§, 14§) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella[6] (11§).

Edellä mainitut säädökset koskevat Euroopan metsätalouden kannalta tärkeimpiä puulajeja (47 kpl), jotka on lueteltu direktiivin [1] liitteessä 1. Säädökset eivät koske muita puulajeja.

Säädöksiä sovelletaan näiden puulajien siemeniin, joita voidaan käyttää sekä koristekasvien että metsäpuiden taimien tuotannossa. Säädöksiä ei sovelleta sellaisten siementen tuotantoon, jotka on tarkoitettu yksinomaan koe- tai tutkimustoimintaan, metsänjalostukseen tai geenivarojen säilyttämiseen. Siemenistä poiketen, säädökset koskevat vain metsätalouskäyttöön tuotavia taimia ja kasvinosia. Muuhun tarkoitukseen tuotavien taimien käyttötarkoitus on käytävä ilmi tuontierän etiketistä tai asiakirjoista.

Säädökset eivät koske vähäistä tuontia, jota ei harjoiteta ammattimaisesti. Vähäiseksi tuonniksi katsotaan esimerkiksi yksityisten henkilöiden harjoittama tuonti omaa käyttöä varten, jos kyseessä on alle 10 gramman kokoinen siemenerä.

Määritelmiä

Metsänviljelyaineistolla tarkoitetaan metsäpuiden siemeniä tai muita siemenyksiköitä, kasvinosia ja taimia.

Metsäpuiden siemenillä ja muilla siemenyksiköillä tarkoitetaan käpyjä, siemenkotia hedelmiä ja siemeniä, joita käytetään taimien tuottamiseen.

Kasvinosilla tarkoitetaan runko-, lehti- ja juuripistokkaista, pitkäpistokkaita, silmuja, taivukkaita, juuria, varttamisoksia, mikrolisäykseen tarkoitettuja kasvinlisäysosia ja muita kasvinosia.

Taimilla tarkoitetaan siemenyksiköistä, kasvinosista ja luonnontaimista kasvatettuja taimia.

Metsänviljelyaineiston luokat. Metsänviljelyaineistonfenotyyppistä ja geneettistä laatua kuvataan neljällä luokalla: siemenlähde tunnettu, valikoitu, alustavasti testattu ja testattu (luokat on määritelty asetuksen [5] 3 §:ssä).

Metsänviljelyaineiston maahantuonti

Metsänviljelyaineiston luokkiin siemenlähde tunnettu, valikoitu, alustavasti testattu ja testattu kuuluvaa aineistoa voidaan tuoda Suomeen (EU-alueelle) seuraavista OECD:n metsäpuiden siemen- ja taimijärjestelmään [7] kuuluvista maista: Iso-Britannia, Kanada, Norja, Serbia, Sveitsi, Turkki ja USA [2] ja [3] . Luokkaan testattu kuuluvaa metsänviljelyaineistoa voi tuoda Suomeen  komission väliaikaisen luvan perusteella 31.12.2024 saakka [3]

Näistä maista maahantuotavalla metsänviljelyaineistolla täytyy olla lähtömaan viranomaisen myöntämä OECD:n lähtöisyystodistus, joka osoittaa, että aineisto on tuotettu OECD:n metsäpuiden siemen- ja taimijärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Metsänviljelyaineistopakkauksissa pitää olla virallinen OECD-etiketti, jonka perusteella erä voidaan tunnistaa. EU:hun tuotavaan aineiston on täytettävä myös siementen ja taimien ulkoiseen laatuun ja lajipuhtauteen liittyvät lisävaatimukset, jotka on kuvattu direktiivin [1] liitteessä VII.

Kaikille maahantuotaville metsäpuiden siemenille ja taimille tarvitaan kansainvälinen kasvinterveystodistus. Terveystodistus vaaditaan myös verkkokaupasta tilatuille siemenille ja taimille.

Maahantuojan velvollisuudet

Metsänviljelyaineiston tuojan on hyvissä ajoin ennen metsänviljelyaineiston maahantuontia tehtävä Ruokavirastolle ilmoitus tuontierästä. Tuonti-ilmoituksesta tulee käydä ilmi maahantuojan nimi, maahantuontipäivämäärä ja -paikka, sekä maahantuotavan aineiston määrä. Jos metsänviljelyaineisto tuodaan maahan koe- tai tutkimustoiminta- taikka metsänjalostus- tai geenivarojen säilyttämistarkoituksessa, tuonti-ilmoituksesta tulee lisäksi ilmetä käyttötarkoitus ja metsänviljelyaineiston loppukäyttäjä.

Ilmoitukseen tulee liittää lähtöisyystodistus ja todistus siitä, että siementen ja taimien ulkoiseen laatuun ja lajipuhtauteen liittyvät lisävaatimukset täyttyvät (esim. kansainvälisesti hyväksytyllä menetelmällä tehdyn siementen idätystestin tulokset). Ruokavirasto myöntää ilmoituksen perusteella tuontiluvan. Tuontilupa liitteineen on esitettävä tulliviranomaiselle tuontilähetystä tullatessa. Tuontilupa liitteineen ja kasvinterveystodistuksen kopio on liitettävä tullausilmoitukselle ja ne on esitettävä tulliviranomaiselle tuontilähetystä tullattaessa.

Maahantuojan on hankittava lähtömaasta kansainvälinen kasvinterveystodistus. Lisäksi maahantuojan tai maahantuojaa edustava huolitsijan tulee täyttää Traces-järjestelmässä kasvinterveydellisen tuonti-ilmoituksen eli CHED-PP:n (Common Health Entry Document for Plants, Plant Products and Plant propagating material). Lisätietoa Traces -järjestelmän käytöstä kasvien tuonnissa löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta (linkki).

Ennen siementen markkinointia tai käyttöä metsäpuiden taimien tuotannossa, sille pitää hakea Ruokavirastolta kantatodistus, joka perustuu OECD:n alkuperätodistukseen. Kantatodistus haetaan Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelussa (MEVI-tietojärjestelmä).

Tullin tehtävät

Tulli valvoo, että metsänviljelyaineistoa ei tuoda luvattomasti Suomeen. Tulli selvittää direktiivin liitteen 1 puulajiluettelon avulla, vaaditaanko maahantuotaville kävyille, siemenille, pistokkaille ja taimille Ruokaviraston tuontilupa. Tuontilupa vaaditaan siemeniltä ja metsätalouskäyttöön tarkoiteluilta taimilta (tarkemmin luvussa yleistä). Tulli tarkastaa, että kaikilla tuotavilla metsänviljelyaineistoerillä on kasvinterveystodistus.

Tuontilupa liitteineen on esitettävä tulliviranomaiselle tuontilähetystä tullattaessa. Tulli tarkastaa tuontiluvan ja varmistaa, että lähtöisyystodistuksen tunnus metsänviljelyaineistoon liitetyssä etiketissä tai erää seuraavissa asiakirjoissa vastaa tuontiluvan liitteenä olevan OECD:n lähtöisyystodistuksen tunnusta (OECD Forest Seed and Plant Scheme, Number of Certificate of Provenance or Identity).

Tuontilupaa ei tarvita, jos kyseessä on vähäinen tuonti, yksityisen henkilön omaa käyttöä varten (alle 10 gramman kokoinen siemenerä), mutta kasvinterveystodistus vaaditaan myös yksityistuonnissa.

Lisätietoja: Kari Leinonen, Ruokavirasto, 040 542 2493, kari.leinonen@Ruokavirasto.fi

Sovellettava lainsäädäntö


 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2024