Opas kansallisten lannoitevalmisteiden merkintävaatimuksista

Julkaisupäivä: 18. huhtikuuta 2024

1. Yleiset merkintävaatimukset
2. Lannoitteiden merkintävaatimukset
  2.1 Orgaaninen lannoite
    Tuoteselostemalli
  2.2 Orgaaninen kivennäislannoite
  2.3 Epäorgaaninen pääravinnelannoite
  2.4 Epäorgaaninen hivenravinnelannoite
  2.5 Metsätuhka
    Tuoteselostemalli
3. Kalkitusaineiden merkintävaatimukset
    Tuoteselostemalli
4. Maanparannusaineiden merkintävaatimukset
    Tuoteselostemalli
5. Kasvualustojen merkintävaatimukset
    Tuoteselostemalli1. Yleiset merkintävaatimukset

Kansallisista lannoitevalmisteita koskevista merkintävaatimuksista on säädetty lannoitelaissa 711/2023 ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 964/2023. Säädösten mukaan lannoitevalmisteista on annettava kirjallisesti tiedot tuoteluokasta tai -luokista, ainesosista, ominaisuuksista, käyttöohjeista, varastointiohjeesta, erätunnisteesta, määrästä ja valmistajasta tai tuojasta.

Tuoteluokka tai -luokat ilmoitetaan käyttämällä maa- ja metsätalousministeriö asetuksen 964/2023 liitteen 1 mukaisia tuoteluokkia

Kaikki sellaiset ainesosat on ilmoitettava, joita on käytetty tuotteen valmistukseen yli 5 prosenttia tuotteen painosta tai tilavuudesta ja nestemäisessä muodossa olevan tuotteen kuivapainosta. Tuoteselosteessa saa ilmoittaa myös sellaiset ainesosat, joita on käytetty vähemmän. Ainesosat luetellaan alenevassa järjestyksessä. Tuoteselosteessa ilmoitetaan mihin ainesosaluokkaan ainesosat kuuluvat. Jos valmistuksessa on käytetty kansallisen ainesosan sijasta EU-lannoitevalmisteasetuksen mukaista ainesosaa, liitetään ainesosaluokan numeroon lyhenne CMC (esim. urea CMC 1).

Kaikista lannoitevalmisteista ilmoitetaan kadmiumpitoisuus tuotteen kuiva-ainetta kohden (mg/kg ka). Epäorgaanisista lannoitteista ja orgaanisista kivennäislannoitteista, joissa on vähintään 2,2 % fosforia, kadmium ilmoitetaan muodossa kadmiumia milligrammaa kilogrammassa fosforia.

Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä sisältävistä lannoitevalmisteista ilmoitetaan myös kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin, elohopean ja kromin pitoisuudet tuotteen kuiva-ainetta kohden sekä jätevesilietteen käsittelymenetelmä.

Tuotteen määrä, erätunniste ja tuotantopäivä tai tuotantoajanjakso ilmoitetaan joko tuoteselosteessa tai pakkauksessa tai irtotavarassa erän mukana olevissa asiakirjoissa. Orgaanisista lannoitteista, maanparannusaineista, kasvualustoista ja biostimulanteista ilmoitetaan tuotantopäivän lisäksi erätunniste. Tuotantopäiväksi tai tuotantoajanjaksoksi ilmoitetaan ajankohta, jolloin tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot vastaavat valmisteen sisältöä. Lannoitevalmisteen määrä ilmoitetaan massana tai tilavuutena.

Tuotteesta annetaan käyttöohjeet koskien käytönrajoituksia, käyttömääriä, käyttöajankohtia ja käyttötiheyttä. Lisäksi on käyttöohjeessa on ilmoitettava kohdekasvit tai -sienet. Käyttöohjeissa huomioidaan käyttörajoitukset, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi kadmiumin enimmäiskuormitus, eläimistä saatavat sivutuotteet ja jätevesilietteet sekä  kasvipohjaiset aineosat, joihin liittyy kasvintuhoojien leviämisriski.

Lannoitevalmisteiden käytöstä aiheutuva keskimääräinen kadmiumin enimmäiskuormitus ei saa ylittää maa-, puutarha- tai metsätaloudessa 1,5 grammaa kadmiumia hehtaaria kohden vuodessa. Tarkasteluajanjakso on maa- ja puutarhataloudessa viisi vuotta ja metsätaloudessa 60 vuotta.

Maanparannusaineita ja lannoitteita, lukuun ottamatta metsätuhkalannoitteita, ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Jos lannoitevalmiste sisältää seleeniä vähintään 10 mg/kg ka, on lannoitteen seleenipitoisuus ja enimmäislevitysmäärä ilmoitettava tuoteselosteessa. Vuotuinen lannoitevalmisteen käytöstä johtuva seleenimäärä ei saa ylittää 15 g/ha vuodessa.

Ravinnepitoisuudet ilmoitetaan alkuaineina, mutta lisäksi ne voidaan ilmoittaa oksidimuodossa. Pitoisuuksia, jotka alittavat lain mukaiset minimivaatimukset, ei saa ilmoittaa.

Lannoitevalmisteista annettavat tiedot eivät saa olla harhaan johtavia. Lannoitevalmisteista ei saa antaa myöskään perusteettomia ympäristöväittämiä tai kasvitauteja ehkäiseviä väittämiä.

Eläinperäisiä sivutuotteita sisältäviin orgaanisiin lannoitevalmisteisiin ja maanparannusaineisiin, jotka on pakattu yli 50 kg:n lannoitepakkauksiin on lisättävä teksti: ”Orgaanista lannoitetta tai maanparannusainetta; varoaika levittämisestä vähintään 21 päivää, jona aikana tuotantoeläimet eivät saa laiduntaa eikä laidunkasvillisuutta saa käyttää ruokintaan”. Mikäli lannoitevalmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi alueilla, joihin tuotantoeläimillä on pääsy, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti merkintää: ”Tuotetta ei ole tarkoitettu levitettäväksi maahan, johon tuotantoeläimillä on pääsy”. Irtotavarana markkinoille saatettavissa lannoitevalmisteissa on tiedot oltava lannoitevalmisteen mukana kulkevissa asiakirjoissa. Merkintävaatimukset eivät koske tuotteita, joissa eläinperäinen sivutuote on lantaa.

Eläinperäistä ainesosaa sisältävän tuotteen tuoteselosteessa on myös ilmoitettava sivutuoteasetuksen mukainen laitoshyväksyntänumero (esim. FICxxx-xxxx/xxxx).

Jätevesilietteitä sisältävien lannoitevalmisteiden käytössä maa- ja puutarhataloudessa, viljely- ja laidunmailla on noudatettava rehujen osalta yhden vuoden ja elintarvikkeiden osalta kahden vuoden varoaikaa. Varoaikana ei saa viljellä ihmisravinnoksi tai rehuksi kasveja, jotka voidaan syödä tuoreena.

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden merkintävaatimukset löytyvät pakkausmerkintäoppaasta EUR-Lexin sivuilta.


2. Lannoitteiden merkintävaatimukset

Lannoitteiden ravinnepitoisuudet ilmoitetaan massaprosentteina eli tuotteen tuorepainoa kohden. Ravinteen pitoisuuden saa ilmoittaa, jos pitoisuus täyttää maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 964/2023 liitteessä 1 tuoteluokalle määritetyn vähimmäismäärän. Typen ja fosforin pitoisuudet on kuitenkin ilmoitettava aina, jos niitä on vähintään 0,3 massaprosenttia. Primaarien pääravinteiden typpi (N), fosfori (P), kalium (K) ilmoitustavoista on ohjeistettu tuoteluokkakohtaisesti.

Sekundaareja pääravinteita ovat kalsium (Ca), magnesium (Mg), rikki (S) ja natrium (Na). Niiden pitoisuudet ilmoitetaan jollakin seuraavista tavoista:

 1. jos alkuaine on täysin vesiliukoinen, ilmoitetaan vain tämä pitoisuus
 2. jos liukoisen ainesosan pitoisuus on vähintään neljäsosa kokonaispitoisuudesta, ilmoitetaan kokonaispitoisuus ja vesiliukoinen pitoisuus, muussa tapauksessa ilmoitetaan vain kokonaispitoisuus
 3. Sekundaaria pääravinnetta ei ole pakko ilmoittaa. Vähintään 1 %:n pitoisuuden saa ilmoittaa.


Kun hivenravinteita on lisätty lannoitteeseen tarkoituksellisesti ja määrä täyttää ilmoittamiseen vaaditun vähimmäismäärän, on hivenravinteesta ilmoitettava kokonaispitoisuus massaprosenttina.

Hivenravinteet ilmoitetaan primaarien ja sekundaarien pääravinteiden jälkeen. Hivenravinteista ilmoitetaan nimi ja kemiallinen merkki seuraavassa järjestyksessä boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn).

Hivenravinteiden pitoisuudet ilmoitetaan jollain seuraavista tavoista:

 1. ravinne on täysin vesiliukoisessa muodossa, ilmoitetaan vain tämä pitoisuus
 2. jos liukoisen ainesosan pitoisuus on vähintään neljäsosa kokonaispitoisuudesta, ilmoitetaan kokonaispitoisuus ja vesiliukoinen pitoisuus, muussa tapauksessa ilmoitetaan vain kokonaispitoisuus


Jos hivenravinne on kelatoitu kelaatimuodostajalla, ilmoitetaan hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen ”kelatoitoitu … lla/llä (kelaatinmuodostajan nimi tai lyhenne).

Jos hivenravinne on kompleksoitu kompleksinmuodostajalla, ilmoitetaan hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen ”kompleksoitu … lla/llä (kompleksinmuodostajan nimi tai lyhenne).

Kun hivenravinteita on lisätty tuotteeseen tarkoituksellisesti, tuoteselosteessa on oltava maininta: ”Käyttö ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää."

Tuotteesta ilmoitetaan fyysisen yksikön muoto, kuten rae, jauhe, pelletti, suspensio tai liuos. Tämä on pakollinen tieto orgaaniselle lannoitteelle ja epäorgaaniselle pääravinnelannoitteelle.

Orgaanisen hiilen tieto voidaan antaa orgaanisen aineksen määränä tai ilmoittaa ne molemmat seuraavan muuntokertoimen mukaisesti:

 • orgaaninen hiili = orgaaninen aines x 0,56

Ilmausta ”vähäkloorinen” saa käyttää vain, jos tuotteen klooripitoisuus on alle 30 g/kg ka.

Inhibiittoreita sisältävien lannoitteiden tuoteselosteessa on oltava ilmaus "nitrifikaatioinhibiittori", "denitrifikaatioinhibiittori" tai "ureaasi-inhibiittori". Inhibiittorin pitoisuus ilmoitetaan massaprosenttina:

 1. nitrifikaatioinhibiittori: ammoniakkitypen ja ureatypen kokonaismäärästä
 2. denitrifikaatioinhibiittori: nitraattitypestä
 3. ureaasi-inhibiittori: ureatypen kokonaismäärästä


2.1 Orgaaninen lannoite

Tuoteluokan nimessä ilmoitetaan vähimmäispitoisuuden täyttävät primaarit pääravinteet N-P-K ja niiden kokonaispitoisuuden ilmoittamat luvut, esim. Orgaaninen lannoite N-P-K 5-1-3.

Seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus ja muut parametrit seuraavassa järjestyksessä ja massaprosentteina:

 • kokonaistyppi ja ammoniumtyppi
 • kokonaisfosfori
 • kokonaiskalium
 • orgaaninen hiili tai orgaaninen aines
 • kuiva-ainepitoisuus
 • orgaanisen hiilen suhde kokonaistyppeen
 • tuotantopäivä
 • tuotteen fyysisen yksikön muoto kuten jauhe, rae tai pelletti ja nestemäisistä joko suspensio tai liuos


Tuoteselostemalli orgaanisille lannoitteille

Tuotteen nimi: Tuotteen nimi
Tuoteluokka: Orgaaninen lannoite N-P-K X-X-X
Ainesosat: Komposti3 (kananlanta, turve) FIC020-xxxx/xxxxx, merileväjauhe2

Ravinnepitoisuudet massaprosentteina:

x % kokonaistyppi

x % ammoniumtyppi

x % kokonaisfosfori

x % kokonaiskalium

x % orgaaninen hiili (Corg) tai orgaaninen aines

x % kuiva-aine

x Corg/Ntot

Tuotteen fyysisen yksikön muoto: pelletti
Kadmiumpitoisuus (Cd): x mg/kg ka
Käyttöohje: Ohjeet käytön rajoituksista, käyttömäärästä, -ajankohdasta ja -tiheydestä sekä kohdekasvit
Varastointiohje: Ohjeet varastoinnista
Valmistaja: Valmistajan tai valmistuttajan nimi ja yhteystiedot
Tuotantopäivä: Tammikuu 2024
Tuotteen määrä: x kg

Luettelo käytetyistä ainesosaluokista

3 Komposti

2 Kasvit, kasvien osat ja kasviuutteet


2.2 Orgaaninen kivennäislannoite


Tuoteluokan nimessä ilmoitetaan vähimmäispitoisuuden täyttävät primaarit pääravinteet N-P-K ja sekundaariset pääravinteet järjestyksessä Ca-Mg-Na-S sekä niiden kokonaispitoisuuden ilmoittamat luvut sulkeissa, esim. N-P-K (Mg-S) 5-2-8 (2-3).

Seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus ja muut parametrit seuraavassa järjestyksessä ja massaprosentteina:

 • kokonaistyppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, ureatyppi
 • kokonaisfosfori, vesiliukoinen fosfori ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosfori. ja jos sisältää pehmeää jauhettua fosfaattia, myös muurahaishappoon liukoinen fosfori
 • kokonaiskalium ja vesiliukoinen kalium
 • kalsium, magnesium, natrium ja rikki;
 • orgaaninen hiili tai orgaaninen aines;
 • kuiva-ainepitoisuus


2.3 Epäorgaaninen pääravinnelannoite

Epäorgaanisen pääravinnelannoitteen tuoteluokkia ovat:

 • Yksiravinteinen epäorgaaninen pääravinnelannoite
 • Moniravinteinen epäorgaaninen pääravinnelannoite

Tuoteluokan nimessä ilmoitettavat primaarit pääravinteet N-P-K ja sekundaariset pääravinteet järjestyksessä Ca-Mg-Na-S sekä niiden kokonaispitoisuuden ilmoittamat luvut, esim. N-P-K (Mg-S) 5-2-8 (2-3).

Kiinteiden lannoitteiden ravinteet ilmoitetaan massaprosentteina.

Nestemäisten lannoitteiden ravinteet ilmoitetaan massan tai tilavuuden prosenttiosuuksina.

Seuraavien ilmoitettavien ravinteiden pitoisuus ja muut parametrit seuraavassa järjestyksessä:

 • kokonaistyppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi, ureatyppi, ureaformaldehydityppi, isobutyylideenidiureatyppi, krotonylideenidiureatyppi, syanamidityppi;
 • kokonaisfosfori, vesiliukoinen fosfori, neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosfori sekä muurahaishappoon liukoinen fosfori, silloin kun lannoite sisältää pehmeää jauhettua fosfaattia;
 • vesiliukoinen kalium;
 • kalsium, magnesium, natrium ja rikki

Tuotteen fyysisen yksikön muoto kuten jauhe, rae tai pelletti ja nestemäisistä joko suspensio tai liuos.

Kiinteän epäorgaanisen pääravinnelannoitteen raekokojakauma tuotteen massaprosenttina, joka läpäisee tietyn seulan.


2.4 Epäorgaaninen hivenravinnelannoite


Epäorgaanisessa hivenravinnelannoitteessa tulee olla yhteensä vähintään 2,0 massaprosenttia ilmoitettavia hivenravinteita.

Hivenravinteen saa ilmoittaa, jos sitä on tuotteessa vaatimuksen mukainen vähimmäispitoisuus. Ilmoitettavat vähimmäispitoisuudet ovat alla olevassa taulukossa.

Hivenravinteista ilmoitetaan nimi ja kemiallinen merkki seuraavassa järjestyksessä boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn).

Hivenravinteiden pitoisuudet ilmoitetaan jollain seuraavista tavoista:

 • ravinne on täysin vesiliukoisessa muodossa, ilmoitetaan vain tämä pitoisuus
 • jos liukoisen ainesosan pitoisuus on vähintään neljäsosa kokonaispitoisuudesta, ilmoitetaan kokonaispitoisuus ja vesiliukoinen pitoisuus, muussa tapauksessa ilmoitetaan vain kokonaispitoisuus

Jos hivenravinne on kelatoitu kelaatimuodostajalla, ilmoitetaan hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen ”kelatoitoitu … lla/llä (kelaatinmuodostajan nimi tai lyhenne)".

Jos hivenravinne on kompleksoitu kompleksinmuodostajalla, ilmoitetaan hivenravinteen nimen ja kemiallisen merkin jälkeen ”kompleksoitu … lla/llä (kompleksinmuodostajan nimi tai lyhenne)".

Jos lannoite on suspensio tai liuos, se on ilmoitettava tuoteselosteessa.

Hivenravinne Hivenravinnepitoisuus (massaprosenttia)
  Ei kelatoituna, ei kompleksoituna Kelatoituna tai kompleksoituna
Boori 0,2 0,2
Koboltti 0,02 0,02
Kupari 0,5 0,1
Rauta 2 0,3
Mangaani 0,5 0,1
Molybdeeni 0,02 -
Sinkki 0,5 0,1


2.5 Metsätuhka

Metsätuhkalannoitteita koskevat lannoitteille asetetut merkintävaatimukset. Katso luku 1.1 lannoitteet.


Tuoteselostemalli metsätuhkalle

Tuotteen nimi: Tuotteen nimi
Tuoteluokka: Metsätuhka
Ainesosat: Puuhake8, turve8, kuorijäte8, natriumtetraboraatti1 (CAS-nro: 1303-96-4)
Ravinnepitoisuudet massaprosentteina:

Kokonaisfosfori (P) x %

Kalium (K)             x %

Boori (B)               x %

Kadmiumpitoisuus (Cd): x mg/kg ka
Kuiva-ainepitoisuus*: x %
Käyttöohje: Ohjeet käytöstä ja käytön rajoituksista
Varastointiohje: Ohjeet varastoinnista
Valmistaja: Valmistajan tai valmistuttajan nimi ja yhteystiedot
Erätunniste: x
Tuotteen määrä: x kg
Tuotteen fyysisen yksikön muoto: x

Luettelo käytetyistä ainesosaluokista

1 Ensiömateriaaleista koostuvat aineet ja seokset

8 Tuhkat ja kuonat

* Ei pakollinen tieto


3. Kalkitusaineiden merkintävaatimukset


Kalkitusaineista annettavia pakollisia tietoja ovat:

 • neutralointiarvo
 • raekokojakauma 3,15, 1,0 ja 0,5 mm ilmaistuna tuotteen massaprosenttiosuutena
 • kalsiumin kokonaispitoisuus massaprosentteina
 • magnesiumin kokonaispitoisuus massaprosentteina
 • reaktiivisuus ja reaktiivisuuden määritysmenetelmä, lukuun ottamatta oksidi- ja hydroksidikalkkeja
 • kosteus

Kalkitusaineita koskevat myös yleiset lannoitevalmisteita koskevat merkintävaatimukset. Kansallisista lannoitevalmisteista on annettava tiedot tuoteluokasta tai -luokista, ainesosista, ominaisuuksista, kadmiumpitoisuudesta, käyttöohjeista, varastointiohjeesta, erätunnisteesta, määrästä ja valmistajasta tai tuojasta. Katso kohta 1 yleiset merkintävaatimukset.

 

Tuoteselostemalli kalkitusaineille

Tuotteen nimi: Tuotteen nimi
Tuoteluokka: Kalkitusaine
Ainesosat: Kalkkikivi1 (CAS-nro: 471-34-1)
Neutralointiarvo: x % (Ca)
Ravinnepitoisuudet massaprosentteina:

Kokonaiskalsium (Ca) x %

Kokonaismagnesium (Mg) x %

Reaktiivisuus ja sen määritysmenetelmä: x % (Ca), SFS-EN 13971 (Ei pakollinen tieto oksidi- ja hydroksidikalkeille)
Kadmiumpitoisuus (Cd): x mg/kg ka
Raekokojakauma massaprosenttiosuudet:

x % läpäisee 3,15 mm seulan

x % läpäisee 1,0 mm seulan

x % läpäisee 0,5 mm seulan

Kosteus: x %
Käyttöohje: Ohjeet käytöstä ja käytön rajoituksista
Varastointiohje: Ohjeet varastoinnista
Valmistaja: Valmistajan tai valmistuttajan nimi ja yhteystiedot
Erätunniste: x

Luettelo käytetyistä ainesosaluokista

1 Ensiömateriaaleista koostuvat aineet ja seokset

 

4. Maanparannusaineiden merkintävaatimukset


Maanparannusaineista annettavia pakollisia tietoja ovat:

 • kuiva-ainepitoisuus ilmoitetaan massaprosentteina
 • typpi ja fosfori massaprosentteina, jos ne ovat vähintään 0,3 massaprosenttia

Orgaanisista maanparannusaineista on annettava lisäksi seuraavat tiedot:

 • pH
 • sähkönjohtavuus, ilmaistuna millisiemensinä metriä kohden
 • orgaanisen hiilen pitoisuus massaprosentteina
 • orgaanisen hiilen suhde kokonaistyppeen
 • tilavuuspaino
 • tuotantopäivä

Maanparannusaineita koskevat myös yleiset lannoitevalmisteita koskevat merkintävaatimukset. Kansallisista lannoitevalmisteista on annettava tiedot tuoteluokasta tai -luokista, ainesosista, ominaisuuksista, kadmiumpitoisuudesta, käyttöohjeista, varastointiohjeesta, erätunnisteesta, määrästä ja valmistajasta tai tuojasta. Katso luku 1. yleiset merkintävaatimukset.

Kaikki sellaiset ainesosat, joita on yli 5 prosenttia tuotteen painosta tai tilavuudesta, tai nestemäisessä muodossa olevan tuotteen kuivapainosta, on ilmoitettava. Ainesosat luetellaan alenevassa järjestyksessä ja ilmoitetaan mihin ainesosaluokkaan ainesosa kuuluu. Ainesosaluokkien nimet ilmoitetaan tuoteselosteessa. Myös sellaisia ainesosia, joita on käytetty 5 prosenttia tai vähemmän, saa ilmoittaa.

Eläinperäisen ainesosan käsitelleen laitoksen hyväksyntänumero (FICxxx-xxxx/xxxx) on ilmoitettava.

Tuoteselosteessa ilmoitetaan aina tuotteen kadmiumpitoisuus milligrammaa kilogrammassa kuiva-ainetta. Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä sisältävistä kasvualustoista ilmoitetaan lisäksi kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin, elohopean ja kromin pitoisuudet sekä jätevesilietteen käsittelymenetelmä.

Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä saa käyttää kasvualustan ainesosana vain vaatimusten mukaisesti kompostoituna ja vanhennettuna. Mädätetyn, termisesti kuivatun, kalkkistabiloidun ja happo- ja hapetuskäsitellyn jätevesilietteen käyttö kasvualustan ainesosana on kielletty.

Käyttöohjeissa huomioitavia asioita

Maanparannusaineita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Lannoitevalmisteiden käytöstä aiheutuva kadmiumin keskimääräinen enimmäiskuormitus saa olla maa- ja puutarhataloudessa 7,5 grammaa hehtaarille viiden vuoden ajanjaksona annettuna ja metsätaloudessa enintään 100 grammaa hehtaarille 60 vuoden ajanjaksona annettuna.

Jätevesilietteitä sisältävien maanparannusaineiden käytössä maa- ja puutarhataloudessa on noudatettava rehujen osalta yhden vuoden ja elintarvikkeiden osalta kahden vuoden varoaikaa. Varoaikana ei saa viljellä ihmisravinnoksi tai rehuksi kasveja, jotka voidaan syödä tuoreena.

Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä sisältävää lannoitevalmistetta saa levittää vain sellaiselle viljelymaalle, jonka haitallisten metallien pitoisuudet eivät ylitä MMM asetuksen liitteessä 5 esitettyjä suurimpia sallittuja pitoisuuksia. Viljelymaa, jolle lannoitevalmistetta levitetään, on analysoitava ennen ensimmäistä jätevesilietteen levitystä. Jos haitallisten metallien kuormituksen perusteella on syytä olettaa sallittujen pitoisuuksien ylitystä, on uusi analysointi tehtävä viiden vuoden välein ennen lietteen käyttöä.

Ainesosaluokan 10 mukaisen jätevesilietteen suurin sallittu levitysmäärä on 6 000 kilogrammaa vuodessa tai 30 000 kilogrammaa kuiva-ainetta hehtaarille viiden vuoden ajanjaksona annettuna. Suurin sallittu levitysmäärä lasketaan jätevesilietteen massaosuuden perusteella. Jos lannoitevalmisteen tuoteselosteessa ei ole tietoa jätevesilietteen osuudesta, lannoitevalmisteen katsotaan olevan kokonaisuudessaan jätevesilietettä. Jätevesilietteen massaosuus seoksessa on jätevesilietteen massa jaettuna koko seoksen massalla.

 

Tuoteselostemalli orgaaniselle maanparannusaineelle

Tuotteen nimi: Tuotteen nimi
Tuoteluokka: Maanparannusaine
Ainesosat: Erilliskerätty biojäte5, elintarviketeollisuuden liete5, kaupan biojäte5, lanta5, teurastamojäte5 FICxxx-xxxx/xxxx
Ravinnepitoisuudet massaprosentteina:

x % kokonaistyppi

x % kokonaisfosfori

x % orgaaninen hiili (Corg) tai orgaaninen aines

x % kuiva-aine

Kadmiumpitoisuus (Cd): x mg/kg ka
Happamuus (pH): x
Sähkönjohtavuus: x mS/m
Tilavuuspaino: x
Orgaanisen hiilen suhde kokonaistyppeen: x Corg/Ntot
Käyttöohje: Ohjeet käytöstä ja käytön rajoituksista
Varastointiohje: Ohjeet varastoinnista
Valmistaja: Valmistajan tai valmistuttajan nimi ja yhteystiedot
Tuotantopäivä: xx.xx.202x
Erätunniste: x
Tuotteen määrä x kg

Luettelo käytetyistä ainesosaluokista

5 Eläimistä saatava sivutuote (FICxxx-xxxx/xxxx)

 

5. Kasvualustojen merkintävaatimukset

Kasvualustoista annettavia pakollisia tietoja ovat:

 • sähkönjohtavuus, ilmaistuna mS/m, lukuun ottamatta mineraalivillaa
 • pH
 • CAT-liukoinen typpi *)
 • CAT-liukoinen fosfori
 • CAT-liukoinen kalium
 • tilavuuspaino
 • tuotantopäivä**)

Kasvualustoja koskevat myös yleiset lannoitevalmisteita koskevat merkintävaatimukset. Kansallisista lannoitevalmisteista on annettava tiedot tuoteluokasta tai -luokista, ainesosista, ominaisuuksista, kadmiumpitoisuudesta, käyttöohjeista, varastointiohjeesta, erätunnisteesta, määrästä ja valmistajasta tai tuojasta. Katso luku 1. yleiset merkintävaatimukset.

Kaikki sellaiset ainesosat, joita on yli 5 prosenttia tuotteen painosta tai tilavuudesta, tai nestemäisessä muodossa olevan tuotteen kuivapainosta, on ilmoitettava. Ainesosat luetellaan alenevassa järjestyksessä ja ilmoitetaan mihin ainesosaluokkaan ainesosa kuuluu. Ainesosaluokkien nimet ilmoitetaan tuoteselosteessa. Myös sellaisia ainesosia, joita on käytetty 5 prosenttia tai vähemmän, saa ilmoittaa.

Lisätystä lannoitevalmisteesta voidaan ilmoittaa vain tuoteluokka, kauppanimi ja lisätty määrä, kun lannoitevalmisteen ainesosien määrä on korkeintaan 5 % kasvualustan painosta tai tilavuudesta.

Eläinperäisen ainesosan käsitelleen laitoksen hyväksyntänumero (FICxxx-xxxx/xxxx) on ilmoitettava.

Tuoteselosteessa ilmoitetaan aina tuotteen kadmiumpitoisuus milligrammaa kilogrammassa kuiva-ainetta. Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä sisältävistä kasvualustoista ilmoitetaan lisäksi kuparin, nikkelin, lyijyn, sinkin, elohopean ja kromin pitoisuudet sekä jätevesilietteen käsittelymenetelmä.

Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä saa käyttää kasvualustan ainesosana vain vaatimusten mukaisesti kompostoituna ja vanhennettuna. Mädätetyn, termisesti kuivatun, kalkkistabiloidun ja happo- ja hapetuskäsitellyn jätevesilietteen käyttö kasvualustan ainesosana on kielletty.

*) CAT-liukoisella tarkoitetaan CaCl2/DTPA – eli kalsiumkloridi/dietyleeni-triamiini-pentaetikkahappo -liuokseen liukenevaa pitoisuutta.

**) Tuotantopäivällä tai tuotantoajanjaksolla ilmoitetaan ajankohta, jolloin tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot vastaavat valmisteen sisältöä.

 

Tuoteselostemalli lannoitelain mukaiselle kasvualustatuotteelle

Tuotteen nimi: Tuotteen nimi
Tuoteluokka: Kasvualusta
Ainesosat: Turve1, kompostoitu jätevesiliete10 (jätevesiliete, turve, hevosenlanta, olki) FIC029-xxxx/xxxxx, pyrolyysihiili9 (puu), urea1 (CAS-nro:57-13-6)
pH: x
Sähkönjohtavuus: x mS/m
Ravinnepitoisuudet:

Typpi (N) CAT-liukeneva    x mg/l

Fosfori (P) CAT-liukeneva   x mg/l

Kalium (K) CAT-liukeneva   x mg/l

Haitalliset aineet*)

Cd x mg/kg ka

Cr x mg/kg ka

Cu x mg/kg ka

Hg x mg/kg ka

Ni x mg/kg ka

Pb x mg/kg ka

Zn x mg/kg ka

Tilavuuspaino: x g/l tai kg/m3
Käyttöohje: Ohjeet käytöstä ja käytön rajoituksista
Varastointiohje: Ohjeet varastoinnista
Valmistaja: Valmistajan tai valmistuttajan nimi ja yhteystiedot
Tuotantopäivä tai -ajanjakso: xx.xx.202x
Erätunniste: x
Tuotteen määrä (pakattu): x kg tai litra

Luettelo käytetyistä ainesosaluokista

1 Ensiömateriaaleista koostuvat aineet ja seokset

9 Pyrolyysihiili

10 Käsitelty jätevesiliete

* Ainesosaluokan 10 mukaista jätevesilietettä sisältävistä lannoitevalmisteista on ilmoitettava kadmiumin lisäksi kromin, kuparin, elohopean, nikkelin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet milligrammaa kilogrammassa kuiva-ainetta kohden