Tuoteluokat ja ainesosaluokat

Tuoteluokat

Lannoitevalmisteiden kansallisia tuoteluokkia ovat orgaaniset lannoitteet, epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset kivennäislannoitteet, kalkitusaineet, orgaaniset maanparannusaineet, epäorgaaniset maanparannusaineet, kasvualustat, biostimulantit ja lannoitevalmisteiden seokset. Orgaaniset ja epäorgaaniset lannoitteet on luokiteltu vielä tarkemmin niiden ominaisuuksien perusteella.

Lannoitevalmisteiden kansalliset tuoteluokat:

1. Lannoite
1A. Orgaaninen lannoite
1B. Orgaaninen kivennäislannoite
1C. Epäorgaaninen lannoite
1C1. Epäorgaaninen pääravinnelannoite
1C1.1. Yksiravinteinen epäorgaaninen pääravinnelannoite
1C1.2 . Moniravinteinen epäorgaaninen pääravinnelannoite
1C2. Epäorgaaninen hivenravinnelannoite
1C3. Metsätuhkalannoite
2. Kalkitusaine
3. Maanparannusaine
3A. Orgaaninen maanparannusaine
3B. Epäorgaaninen maanparannusaine
4. Kasvualusta
5. Biostimulantti
6. Lannoitevalmisteiden seos

Valmistettavan ja markkinoille saatettavan lannoitevalmisteen on täytettävä sitä koskevat tuoteluokkakohtaiset vaatimukset. Mikäli lannoitevalmiste on seos, on jokaisen valmistuksessa käytettävän tuoteluokan täytettävä sille asetetut tuoteluokkaa koskevat vaatimukset. Metsätuhkalannoitetta ei saa kuitenkaan käyttää lannoitevalmisteseosten valmistuksessa. Talouden toimija saa päättää markkinoille saatettavan lannoitevalmisteen tuoteluokasta, mikäli se sopii ominaisuuksiensa perusteella useampaan tuoteluokkaan.

Lannoitevalmiste voi olla kansallisen tuoteluokan tai EU lannoitevalmisteasetuksen liitteessä I mainitun tuoteluokan (PFC) mukaisesti valmistettu. Lannoitevalmisteiden seos voi sisältää sekä kansallisen että EU lannoitevalmistelainsäädännön mukaisia tuoteluokkia. Tällainen seos on kuitenkin kansallisen lannoitelainsäädännön mukainen, eikä sitä voida saattaa markkinoille EU lannoitevalmisteasetuksen mukaisena CE-merkittynä lannoitevalmisteena.

Tuoteluokkia koskevat vaatimukset

Tuoteluokkakohtaisia vaatimuksia on annettu ravinteiden ja muiden ominaisuuksien vähimmäispitoisuudelle, haitallisten aineiden ja taudinaiheuttajien enimmäispitoisuudelle sekä pakkauksessa ilmoitettaville tiedoille.

Pääravinteet on jaettu primaareihin ravinteisiin (typpi, fosfori, kalium) ja sekundaareihin ravinteisiin (kalsium, magnesium, natrium, rikki). Orgaanisten lannoitevalmisteiden orgaanisen hiilen määrälle on asetettu vähimmäisvaatimus. Epäorgaaninen lannoitevalmiste on muu kuin orgaaninen lannoitevalmiste. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa saa epäorgaaninen lannoitevalmiste sisältää myös orgaanista hiiltä, jos se ei täytä hiilen määrän osalta orgaanisen lannoitevalmisteen vaatimuksia, mutta täyttää muilta osin epäorgaanisen lannoitevalmisteen vaatimukset.

Tuoteluokkakohtaisissa vaatimuksissa on voitu huomioida joustavammin esimerkiksi haitallisille aineille asetetut enimmäispitoisuudet. Haitallisista metalleista on nikkelin enimmäispitoisuudelle aiempaa tiukemmat vaatimukset. Sen sijaan arseenia sallitaan aiempaa suurempi pitoisuus kasvualustoja lukuun ottamatta kaikissa muissa tuoteluokissa. Tuoteluokkia koskevista vaatimuksista on säädetty MMM:n asetuksessa 964/2023.

Ainesosaluokat ja ainesosat

Lannoitevalmisteiden on koostuttava sellaisista ainesosista, jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaisen ainesosaluokan tai EU lannoitevalmisteasetuksen liitteen II mukaisen ainesosaluokan (CMC) laatu- ja käsittelyvaatimukset. Lannoitevalmiste voi koostua eri ainesosaluokkiin kuuluvista ainesosista. Kaikkien käytettävien ainesosien on kuitenkin täytettävä ainesosaluokkakohtaiset vaatimukset.

Lannoitevalmisteiden kansalliset ainesosaluokat:

 1. Ensiömateriaaleista koostuvat aineet ja seokset
 2. Kasvit, kasvien osat ja kasviuutteet
 3. Komposti
 4. Mädäte
 5. Eläimistä saatava sivutuote
 6. Teollisuuden sivutuote
 7. Jäteperäiset ainesosat, joiden jätteeksi luokittelu on päättynyt
 8. Tuhkat ja kuonat
 9. Pyrolyysihiili
 10. Käsitelty jätevesiliete
 11. Teollisuuden jäte

 

Ainesosaluokkia koskevat vaatimukset

Ainesosaluokkakohtaisesti säädetään niitä koskevista vaatimuksista. Vaatimuksia on annettu esimerkiksi ainesosien käsittelymenetelmille, käytönrajoitteille ja käsiteltyjen ainesosien stabiilisuudelle sekä haitallisten aineiden, taudinaiheuttajien ja epäpuhtauksien enimmäispitoisuuksille.

Ainesosaluokille komposti ja mädäte on asetuksessa annettu käsittelymenetelmät, joista talouden toimijat voivat valita toimintaansa soveltuvan lämpötila-aika-profiilin. 

Kompostoinnin käsittelymenetelmät: 

 1. vähintään 70 celsiusasteen lämpötila vähintään 60 minuutin ajan, palakoko enintään 12 millimetriä;
 2. vähintään 70 celsiusasteen lämpötila vähintään 1 päivän ajan;
 3. vähintään 65 celsiusasteen lämpötila vähintään 3 päivän ajan;
 4. vähintään 60 celsiusasteen lämpötila vähintään 5 päivän ajan; tai
 5. vähintään 55 celsiusasteen lämpötila vähintään 7 päivän ajan.

Mädätyksen käsittelymenetelmät:

 1. termofiilinen mädätys 55 celsiusasteen lämpötilassa ja keskimääräinen hydraulinen viipymä vähintään 20 päivää;
 2. termofiilinen tai mesofiilinen mädätys ja hygienisointi 70 celsiusasteessa 60 minuuttia ja palakoko enintään 12 millimetriä; tai
 3. termofiilinen tai mesofiilinen mädätys ja kompostointi ainesosaluokan 3: komposti käsittelyvaatimusten mukaisesti.

Kansallisista ainesosaluokista ja niitä koskevista vaatimuksista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 964/2023.

Ainesosat

Ruokavirasto ylläpitää kansallisen lannoitelainsäädännön mukaista ainesosaluetteloa eri ainesosaluokkiin kuuluvista ainesosista. Ainesosalla tarkoitetaan kaikkia aineita, joita käytetään lannoitevalmisteen valmistukseen, lisätään lannoitevalmisteeseen tai muodostuu lannoitevalmisteen valmistuksen yhteydessä. Epäpuhtauksia ei pidetä ainesosana. Hakemuksesta voi Ruokavirasto lisätä luetteloon uusia ainesosia. 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024