Lannoitevalmisteiden vaatimukset

Markkinoille voi saattaa ja maahantuoda ainoastaan sellaisia lannoitevalmisteita, jotka ovat kansallisen tai EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisia. EU:n jäsenvaltiossa markkinoilla olevia lannoitevalmisteita voi saattaa Suomessa markkinoille myös vastavuoroisen tunnustamisen perusteella.

Lannoitevalmisteen on täytettävä lannoitevalmisteille asetetut yleiset laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Tällaisia ovat muun muassa haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet ja hygieniavaatimukset. Lannoitevalmisteiden käytöstä ei myöskään saa aiheutua kasvi- tai eläintautien leviämisen tai ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Markkinoille saatettavalla tuotteella on aina oltava asianmukaiset tuoteseloste- ja pakkausmerkinnät. Merkinnät on oltava pääsääntöisesti suomen ja ruotsin kielellä painettuna tuotteen pakkaukseen. Irtotavaran osalta tuoteseloste voidaan toimittaa rahtikirjan mukana.

Lainsäädännön mukaisia lannoitevalmisteita ovat 

  • epäorgaaniset ja orgaaniset lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • orgaaniset ja epäorgaaniset maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • biostimulantit
  • lannoitevalmisteiden seokset.

Lannoitteilla tarkoitetaan aineita tai valmisteita, jotka on tarkoitettu edistämään kasvien kasvua tai parantamaan sadon laatua ja joiden vaikutus perustuu ensisijaisesti kasviravinteisiin.

EY-lannoitteet ovat yhteisölainsäädännön mukaisia EY-LANNOITE-merkinnällä varustettuja epäorgaanisia lannoitteita tai kalkitusaineita. Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisia EY-lannoitteita on voitu valmistaa 15.7.2022 asti. Kyseiseen päivämäärään mennessä valmistettuja lannoitteita voi saattaa markkinoille niin kauan kuin tavaraa on varastossa.

CE-merkityllä lannoitevalmisteella tarkoitetaan EU:n lannoitevalmisteasetuksen (2019/1009) mukaisesti valmistettuja lannoitevalmisteita, joissa voidaan käyttää CE-merkintää. CE-merkinnästä löytyy lisätietoa täältä.

Kalkitusaineet ovat aineita tai valmisteita, jotka sisältävät kalsiumia tai magnesiumia oksideja, hydroksideja, karbonaatteja tai silikaatteja ja ne on tarkoitettu korjaamaan maaperän happamuutta.

Maanparannusaineilla tarkoitetaan aineita tai valmisteita, jotka on tarkoitettu parantamaan maan tai kasvualustan fysikaalista tai kemiallista ominaisuutta, rakennetta tai biologista aktiivisuutta ja joiden vaikutus perustuu pääasiassa muihin vaikutuksiin kuin kasvinravinteisiin. Maanparannusaineet voivat sisältää ravinteita.

Kasvualustat ovat kasvien ja sienten kasvatukseen tarkoitettua kiinteää tai nestemäistä ainetta tai valmistetta, joihin on tai voi olla lisätty muita lannoitevalmisteita, kuten lannoitteita ja kalkitusaineita, ja joka on muu kuin paikan päällä oleva maa-aines.

Biostimulantit ovat valmisteita, jotka kiihdyttävät kasvin ravinteidenottoa riippumatta tuotteen ravinnesisällöstä ja joiden ainoana tarkoituksena on parantaa yhtä tai useampaa seuraavista kasvin tai kasvin ritsosfäärin ominaisuuksista: ravinteiden hyväksikäytön tehokkuus, abioottisen stressin kestävyys, laatuominaisuudet tai maaperään tai ritsosfääriin sitoutuneiden ravinteiden saatavuus.

Lannoitevalmisteiden seos on valmiste, joka koostuu kahdesta tai useammasta lannoitevalmisteesta ja jonka jokainen seoksen osana oleva lannoitevalmiste täyttää kyseiselle tuoteluokalle asetetut vaatimukset.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.10.2023