Lainsäädäntö

Alle on koottu lannoitevalmisteiden käyttöön, valmistukseen, markkinoille saattamiseen, tuontiin ja vientiin liittyvää lainsäädäntöä.  Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexin sivuilta. Lainsäädäntö löytyy koottuna myös maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Lannoitelaki ja kansalliset asetukset

Lannoitelaki 711/2022 on kumonnut lannoitevalmistelain 539/2006. Lannoitelailla säädetään lannoitevalmisteiden ja niiden ainesosien valmistuksesta, markkinoille saattamisesta, käytöstä, varastoinnista, kuljetuksesta, tuonnista ja viennistä. Lannoitelain uudistuksella on yhdenmukaistettu EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat sekä luotu entistä joustavampi toimintamalli, joka edistää uusien kestävästi valmistettujen tuotteiden markkinoita varmistaen samalla niiden turvallisuuden.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 964/2023. Asetuksella säädetään tuoteluokkien laatuvaatimuksista, ainesosaluokista sekä niiden laatu- ja käsittelyvaatimuksista, ainesosaluettelon sisällöstä, lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä sekä tuoteluokkakohtaisista merkintävaatimuksista, ilmoitustavasta ja lannoitevalmisteen ominaisuuksien sallituista poikkeamista.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 965/2023. Asetuksella säädetään talouden toimijan toiminnan luonnetta koskevista ilmoitettavista tiedoista ja ilmoitusmenettelystä, tiedoston sisällöstä ja järjestämisestä, laatujärjestelmän sisällöstä, mitä tietoja lannoitevalmisteita sisältävästä erästä on ilmoitettava sekä
siitä, milloin ja miten ennakkoilmoitus on tehtävä. Lisäksi asetuksessa säädetään viranomaisten tarkastus- ja valvontamenettelyistä. 

Valtioneuvoston asetuksessa fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä 64/2023 säädetään fosforin käytöstä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa.

Lannoitevalmistelaki 539/2006 (KUMOTTU). Ennen lannoitelain 711/2022 voimaantuloa vireille tulleet asiat käsitellään tämän lain mukaisesti.  Lannoitevalmisteita, jotka on valmistettu ennen 31.12.2023, saa saattaa markkinoille tyyppinimillä 31.12 2024 saakka. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 on kumottu muutoksineen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 964/2023. Muutokset: Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 12/127/1312/1521/15, 5/16 ja 12/18.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 11/12 lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta on kumottu muutoksineen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 965/2023. Muutokset: Maa- ja metsätalousministeriön asetus 13/15 ja 22/15.

Tyyppinimiluettelo

Ruokavirasto ylläpitää lannoitevalmisteiden kansallista tyyppinimiluetteloa. Ruokaviraston ylläpitämä virallinen tyyppinimiluettelo julkaistaan Ruokaviraston määräyskokoelmassa. 

EU:n lannoitevalmisteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009Linkki toiselle sivustolle, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (konsolidoitu)

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/973Linkki toiselle sivustolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 täydentämisestä vahvistamalla maataloudellista tehoa ja turvallisuutta koskevat kriteerit sivutuotteiden käytölle EU-lannoitevalmisteissa

Lannoiteasetus (KUMOTTU)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003 (lannoiteasetus) koskee epäorgaanisten lannoitteiden ja kalkitusaineiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä EU-alueella sekä näiden tuotteiden ja niiden raaka-aineiden tuontia ja vientiä. Asetuksen mukaisten ”EY-LANNOITE” tai "EY-LANNOITE KALKITUSAINEET" –merkinnällä varustettujen lannoitteiden ja kalkitusaineiden kauppaa ei saa rajoittaa kansallisilla säädöksillä.

Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: EUVL N:o L 304, s. 1. Asetusteksti ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat luettavissa EUR-Lex portaalista. Sivulta löytyy myös konsolidoitu versio, johon myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on sisällytetty. Lannoiteasetuksen 2003/2003 konsolidoitu versio 18.7.2019 (pdf)

Sivutuoteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus). Asetuksen tavoitteena on estää eläintautien leviäminen sekä varmistaa sivutuotteiden tunnistettavuus ja jäljitettävyys kuljetuksen ja käsittelyn eri vaiheissa. 

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 asetuksen (EY) 1069/2009 toimeenpanosta (konsolidoitu). Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: EUVL N:o L 300, s. 1-33. Asetusteksti ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat luettavissa EUR-Lex portaalista.

Sivutuotelaki

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 eläimistä saatavista sivutuotteista sisältävät EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä. Laissa säädetään myös valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät.

Muutokset: 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 1118/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteita annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 783/2015 muuttamiseksi 1142/2022

Lannoitteiden kadmiumpitoisuus

Komission päätös 2006/348/EY Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa. Tämä päätös koskee Suomen poikkeuslupaa rajoittaa kansallisesti lannoitteiden kadmiumpitoisuutta.

Lannoitevalmisteisiin liittyvä tuotelainsäädäntö

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 1137/2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020Linkki toiselle sivustolle markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008Linkki toiselle sivustolle akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.6.2024