Lannoitevalmisteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustamisen avulla pyritään edistämään sellaisten tuotteiden pääsyä markkinoille, joiden lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu EU:ssa. Periaatteen mukaisesti yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti markkinoitujen tuotteiden on lähtökohtaisesti päästävä kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille, vaikka tuote ei täysin vastaisikaan niitä kansallisia teknisiä ja laadullisia määräyksiä, joita vaaditaan jäsenmaan omalta tuotannolta.

Ennakkolupamenettely

Toimijan on haettava Ruokavirastolta ennakkolupaa saattaa tuote markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot
 • Valmistajan nimi ja yhteystiedot
 • Laskutusosoite ja Y-tunnus, hakemuksen käsittelystä perittäviä kustannuksia varten
 • Lainsäädäntö, jonka perusteella tuote on laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa
 • Tuotteen valmistuksessa käytetyt raaka-aineet ja niiden alkuperä
 • Kuvaus valmistusmenetelmästä
 • Tiedot tuotteen ominaisuuksista
 • Viimeisimmät analyysitulokset tuotteesta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä laboratoriossa vähintään seuraavien analyysien osalta:
 • Tuotteen käyttötarkoitus ja -määrät
 • Valmistuslaitoksen hyväksyntänumero tuotteen sisältäessä eläinperäisiä sivutuotteita
 • Tuotteelle laadittu suomenkielinen tuoteseloste
 • Tuotetta koskevat rekisteröintitiedot tai sertifikaatti toimivaltaiselta viranomaiselta tuotteen laillisesta markkinoilla olemisesta toisessa jäsenvaltioissa

Hakemuksen käsittelyaika on enimmillään kaksi kuukautta. Hakemuksen käsittely alkaa vasta, kun kaikki vaaditut tiedot on toimitettu. Hakemuksen tiedot on oltava suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemuksen voi lähetää kirjeenä  tai sähköpostilla osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi.

Hallinnollinen päätös

Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella asiasta tehdään hallinnollinen päätös, jonka jälkeen tuotteet voidaan saattaa markkinoille. Asian käsittelystä ja päätöksestä peritään maksu tuntiperusteisesti Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1146/2018 (muutos 986/2019) mukaisesti.

Ruokavirasto voi perustelluista syistä estää hakemuksen mukaisen tuotteen markkinoille pääsyn tai rajoittaa sen markkinointia. Tällaisia syitä ovat muun muassa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja elämän suojelu sekä ympäristönsuojelu. Suomessa markkinoille pääsyn esteiksi on lannoitevalmisteiden osalta katsottu esimerkiksi haitalliset aineet, taudinaiheuttajat, kasvien karanteenituhoojat ja korkea seleenipitoisuus.

Kielteinen päätös annetaan hakijan lisäksi viipymättä tiedoksi myös Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Asian voi vaihtoehtoisesti saattaa käsiteltäväksi SOLVIT-menettelyyn. SOLVIT-menettelystä löytyy tietoa www.tem.fi/solvit.

Lisätietoja asiasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0515)

Uusi EU-asetus markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition_en

Sivu on viimeksi päivitetty 4.9.2020