Lannoitevalmisteiden vastavuoroinen tunnustaminen

Vastavuoroinen tunnustaminen on periaate, jonka tavoitteena on sallia tuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Yhdessä jäsenmaassa laillisesti markkinoilla olevien tuotteiden on lähtökohtaisesti päästävä kaikkien jäsenvaltioiden markkinoille, vaikka tuote ei täysin vastaisikaan jäsenmaan kansallisia teknisiä ja laadullisia määräyksiä.  

Vastavuoroista tunnustamista voidaan soveltaa sellaisten lannoitevalmisteiden markkinoille saattamisessa, joille ei ole yhdenmukaista säätelyä EU:ssa. Tällaisia lannoitevalmisteita koskee ainoastaan jäsenmaan kansallinen lainsäädäntö tai muut viranomaisvaatimukset.

Ennakkolupamenettely

Vastavuoroisen tunnustamisen perusteella markkinoille saatettaville lannoitevalmisteille on haettava lannoitelain (711/2022) mukaista ennakkolupaa Ruokavirastolta. Lannoitevalmisteiden markkinointi on sallittua vasta, kun hakemuksesta annetaan myönteinen päätös.  

Ennakkolupahakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

 • Talouden toimijan nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero
 • Laskutusosoite ja Y-tunnus tai ulkomailla toimivan toimijan VAT-tunnus hakemuksen käsittelystä perittäviä kustannuksia varten
 • Tiedot, joiden perusteella voidaan osoittaa tuotteen olevan laillisesti markkinoilla toisessa jäsenmaassa:
  • tuotteen rekisteröintitiedot tai sertifikaatti toimivaltaiselta viranomaiselta ja
  • lainsäädäntö tai muu viranomaistosite, jonka perusteella tuotteen osoitetaan olevan laillisesti markkinoilla sekä
  • asiakirja, jossa on yksiselitteiset tiedot tavaroiden tai tavaroiden tyypin tunnistamiseksi ja tavarantoimittajien, asiakkaiden tai loppukäyttäjien tunnistamiseksi esim. päivätty lasku
 • Tuotteen valmistuksessa käytetyt ainesosat ja niiden alkuperä
 • Kuvaus valmistusmenetelmästä
 • Viimeisimmät analyysitulokset tuotteesta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä laboratoriossa vähintään seuraavasti:
  • tiedot tuotteen koostumuksesta
  • haitallisten metallien pitoisuudet ilmaistuna mg/kg kuiva-ainetta kohden (As, Hg, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)
  • orgaanisten lannoitevalmisteiden hygieniatulokset; salmonella ja E. coli-bakteerien määrä
  • tarvittaessa tuotteen ominaisuuksien perusteella analyysit muista mahdollisista haitallisista aineista ja eliöistä
 • Suomen- ja ruotsinkielinen tuoteseloste
 • Eläimistä saatavia sivutuotteita sisältävien lannoitevalmisteiden osalta sivutuoteasetuksen mukainen laitoksen hyväksyntä- tai rekisteröintinumero

Hakemuksen käsittely alkaa, kun kaikki vaaditut tiedot on toimitettu Ruokavirastoon. Hakemuksen tiedot on oltava suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemuksen liitteineen voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi tai kirjeenä osoitteeseen Ruokavirasto, Kasvien tuonti- ja lannoitejaosto, PL 100, 00027 Ruokavirasto.

Hallinnollinen päätös

Hakemuksessa annettujen tietojen perusteella asiasta tehdään hallinnollinen päätös. Asian käsittelystä ja päätöksestä peritään maksu tuntiperusteisesti Ruokaviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1193/2021 mukaisesti.

Ruokavirasto voi perustelluista syistä estää hakemuksen mukaisen lannoitevalmisteen markkinoille pääsyn tai rajoittaa sen markkinointia. Tällaisia syitä ovat muun muassa ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja turvallisuuden suojelu sekä ympäristönsuojelu. Suomessa markkinoille pääsyn esteiksi on katsottu esimerkiksi haitalliset aineet, taudinaiheuttajat, kasvien karanteenituhoojat ja korkea seleenipitoisuus. Jätettä sisältävien lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen ei ole myöskään ole sallittua.

Kielteinen päätös annetaan hakijan lisäksi viipymättä tiedoksi myös Euroopan unionin komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä. Asian voi vaihtoehtoisesti saattaa käsiteltäväksi SOLVIT-menettelyyn. SOLVIT-menettelystä löytyy tietoa www.tem.fi/solvit.

Ilmoitusvelvollisuus

Vastavuoroisesta tunnustamisesta saadun hallinnollisen päätöksen jälkeen on talouden toimijan ennen lannoitevalmisteen markkinoinnin aloittamista tehtävä lisäksi lannoitelain mukainen toiminnan aloittamista koskeva ilmoitus Ruokavirastoon.

Ilmoitus voidaan tehdä Touko-asianhallintajärjestelmässä tai toimittamalla ilmoituslomake sähköpostitse osoitteeseen lannoite.ilmoitukset(a)ruokavirasto.fi. Ilmoituksen perusteella talouden toimija merkitään Ruokaviraston ylläpitämään toimijarekisteriin. Ilmoituksen käsittelystä ja talouden toimijan rekisteriin merkitsemisestä peritään maksu. Lisäksi talouden toimijan on ilmoitettava vuosittain (vuosi-ilmoitus) Ruokaviraston määräämällä tavalla tiedot markkinoille saatetuista lannoitevalmisteista ja niiden käyttökohteista. Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy täältä.

Lisätietoja asiasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515 Eur-LEX:in sivuilla

Mutual recognition of goods (englanniksi) Euroopan komission sivuilla

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2024