Lannoitevalmisteet

Markkinoille voi saattaa ainoastaan sellaisia lannoitevalmisteita, joille on määritetty laatu- ja turvallisuusvaatimukset joko kansallisessa lainsäädännössä tai EU-lainsäädännössä. Toisessa jäsenvaltiossa markkinoilla olevia tuotteita voi saattaa Suomessa markkinoille myös vastavuoroisen tunnustamisen perusteella.  

Rekisteröityminen

Lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen mukaan lukien tuonti toisesta jäsenvaltiosta edellyttää ilmoittautumista Ruokaviraston lannoitevalvonnan rekisteriin. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä ja tiedot tuotteista.

Laatujärjestelmä

Talouden toimijan on järjestettävä toimintansa siten, että toiminnalle ja lannoitevalmisteille säädetyt vaatimukset täyttyvät eikä toiminnasta aiheudu vaaraa.

Lannoitevalmisteiden valmistajalla on oltava laatujärjestelmä, jolla talouden toimija varmistaa, että lannoitevalmiste, pakkaus ja tuotteesta annettavat tiedot täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa lannoitevalmistetta ja pitää kyseistä lannoitevalmistetta kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään.

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Talouden toimijan on pidettävä ajan tasalla olevaa eräkohtaista tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden maahantuontimäärät. 

Talouden toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle sen tarvitsemat tiedot tuoduista lannoitevalmisteista. Tämä vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon kalenterivuotta seuraavan vuoden tammikuussa.  

Ennakkoilmoitus tuonnista

Toisesta EU:n jäsenvaltiosta tuotavasta lannoitevalmisteesta tai sen raaka-aineesta ei tarvitse tehdä eräkohtaista sisämarkkinatuonnin ennakkoilmoitusta Ruokaviraston lannoitevalvonnalle.

Lannoitevalmisteena käytettävät eläimistä saatavat sivutuotteet on aina käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Listat hyväksytyistä laitoksista löytyvät EU:n komission internetsivuilta. Eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuontierien mukana on kuljettava lähettävän laitoksen laatima sivutuoteasetuksen mukainen kaupallinen asiakirja. Asiakirjat on pyydettäessä annettava valvontaa varten.

 

Huomioi Brexit: 1.1.2021 lähtien Yhdistynyt Kuningaskunta (UK) on EU:n ulkopuolinen maa. Pohjois-Irlannin kanssa kaupankäynti jatkuu EU-säännöillä myös 1.1.2021 jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023