Iso-Britannia

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Isoon-Britanniaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Brexitin vaikutukset vientiin

Yleistä uusista vientikäytännöistä

Eräiden elintarvikkeiden vienti Isoon-Britanniaan EU:sta on tai tulee olemaan kiellettyä tai rajoitettua. Lue lisää Ison-Britannian elintarvikkeiden viennin sivuilta.

Niiden EU:n yritysten, jotka haluavat  viedä tuotteita Isoon-Britanniaan, on varmistettava, että niillä on tullimuodollisuuksissa tarvittava EORI-numero (talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero).

Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia. Arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin.

Uusien vientikäytäntöjen aikataulu

Uudet vientikäytännöt tulevat voimaan asteittain. Ison-Britannian rajakäytäntöjen ohjeistus (BTOM) on julkaistu 29.8.2023.

Vuoden 2021 aikana tai tammikuusta 2022 tulleet vaatimukset:

 • Korkean riskin kasvien ja kasvituotteiden vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, ennakkoilmoittamista ja tarkastuksia. Näitä tuotteita ovat: istutettavaksi tarkoitetut kasvit, peruna, tietyt siemenet ja puutavara osittain. Vaatimukset koskevat myös käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita.
 • Puisen pakkausmateriaalin pitää olla ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä ja merkittyä.
 • Kalastustuotteiden vienti Isoon-Britanniaan edellyttää tuontivalvontaa. Lisäksi mereltä pyydystettyjen kalojen vienti voi edellyttää saalistodistusta.
 • Alkioiden, sukusolujen sekä muiden elävien eläinten kuin omien lemmikkien vienti Isoon-Britanniaan edellyttää terveystodistusta. Todistukset tehdään TRACES-järjestelmässä. Lisäksi maahantuojan on tehtävä näiden tuonnista ennakkoilmoitus Ison-Britannian uuteen sähköiseen ilmoitusjärjestelmään (IPAFFS). Lemmikkien ei-kaupallinen vienti onnistuu lemmikkieläinpassilla kuten aiemminkin.
 • Vietäessä korkeariskisiä sivutuotteita EU:sta Isoon-Britanniaan tarvitaan kaupallinen asiakirja, joka voidaan tehdä TRACES-järjestelmässä.
 • UNN-numeroa  (Unique Notification Number), jonka tuoja saa APHAlta (Animal & Plant Health Agency), vaaditaan silloin kun viedään eläviä eläimiä, sukusoluja tai suojapäätösten alaisia eläinperäisiä tuotteita.  UNN-numero lisätään TRACES-todistuksen kohtaan 1.2.a.
 • Elävät eläimet sekä eläinperäiset ja kasviperäiset tuotteet on ilmoitettava etukäteen IPAFFS-järjestelmän kautta, kun niitä tuodaan EU:sta Isoon-Britanniaan. 
 • Ennakkoilmoittaminen ja asiakirjatarkastukset alkavat koskea matalan riskin kasveja ja kasvituotteita. Näitä tuotteita ovat muun muassa tietyt hedelmät, vihannekset, tietyt leikkokukat ja tietty vilja. Lisää tietoa Ison-Britannian kasvien viennin sivuilla.

Tulevia vaatimuksia (viimeisimmät tiedot aikataulusta sulkeissa):

 • Terveystodistukset keskiriskisille (medium risk) eläintuotteille esim. maito, kananmunat, hunaja, kalastustuotteet, liha, lihatuotteet, rehuksi tarkoitettu eläinproteiini sekä monet muut sivutuotteet (31.1.2024). CHED-asiakirja korvaa ennakkoilmoitukset elävien eläinten viennissä (30.11.2023) ja eläinperäisten tuotteiden viennissä (31.1.2024). Lisää tietoa Ison-Britannian ohjeessa eläintuotteiden riskijaottelusta.
 • Kasvinterveystodistukset keskiriskisten kasvien ja kasvituotteiden osalta (31.1.2024). Ennakkoilmoitusvaatimus poistuu matalan riskin kasvien ja kasvituotteiden osalta (31.1.2024). Lisää tietoa Ison-Britannian ohjeessa kasvituotteiden riskijaottelusta.
 • Asiakirjatarkastukset ja fyysiset rajatarkastukset keskiriskisten eläintuotteiden, kasvien ja kasvituotteiden osalta (30.4.2024).
 • Turvallisuusvakuutukset  ja UK Single Trade Window käyttöön (31.10.2024).

Uusista vaatimuksista järjestetään myös webinaareja. Lisätietoja on saatavilla Ison-Britannian verkkosivuilta.

Todistukset eläinperäisten tuotteiden vientiin TRACES-järjestelmästä

Vientitodistusten tekeminen on siirtynyt kokonaan vanhasta TRACES Classic järjestelmästä EU:n IMSOCiin (Information Management System for Official Controls) kuuluvaan uuteen TRACES-NT-järjestelmään.

Toimijoiden ja viranomaisten rekisteröitymisestä TRACES-järjestelmään on lisätietoa täällä.

Hyväksyttyjen laitosten tietojen vieminen TRACES-NT:n LMS-listoille

Ne hyväksytyt elintarvikehuoneistot ja sivutuotelaitokset, joista viedään tuotteita Isoon-Britanniaan, tulee lisätä TRACES-NT -järjestelmään. Laitosten tietojen vieminen ja hyväksyminen TRACES-NT järjestelmän maakohtaisilla listoilla (LMS) on edellytyksenä tuontiluvan saamiselle Isosta-Britanniasta 1.4.2022 alkaen.

Ruokavirasto on vienyt TRACES-NT:n LMS-listoille kaikki hyväksytyt elintarvikehuoneistot. Ruokaviraston lisäksi aluehallintovirastot (AVIt) ovat kansallisia LMS kontaktipisteitä (NCP) ja voivat lisätä LMS listalle puuttuvia laitoksia ja muuttaa listoilla olevien laitosten tietoja.

Elintarvikehuoneistojen tietojen lisäämisessä TRACES-NT järjestelmään LMS-listalle sovelletaan INTRA Preparedness manuaalin ohjeita:

 • Uusi LMS-laitos luodaan valitsemalla kohdasta Actors kohta Toimijat ja sen jälkeen + Uusi toimija.
 • Seuraavaksi lisätään toimijan tiedot siten kuin ne on ilmoitettu hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen listoilla. Excel-listat löytyvät täältä.
 • Listalle tarvittavat pakolliset tiedot: Nimi, maa, paikkakunta (valitaan postinumeron perusteella), käyntiosoite ja puhelinnumero (tämä ei löydy excelistä ja kenttään voidaan lisätä pelkkä piste).
 • Kun nämä tiedot on lisätty, valitaan seuraavaksi +Lisää toiminto
 • Osiot-kohdassa valitaan alasvetovalikon otsikon Elintarvikkeet (EFTA, Euroopan unioni) alta oikea tuoteryhmä.
 • Lihatuotteiden osiot ovat siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha, lihavalmisteet, jauheliha ja riistan liha. Lihatuotteiden osalta voidaan valita eri osioissa toimintoja seuraavasti:

Osio

Toiminto

Siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha

leikkaamo tai teurastamo

Lihavalmisteet

käsittelylaitos

Jauheliha

jauhelihalaitos, raakalihanvalmistuslaitos tai mekaanisesti erotetun lihan valmistuslaitos

Riistan liha

leikkaamo tai riistanlihan käsittelylaitos

Kohtaan tunnus lisätään laitoksen hyväksymisnumero.

 • Kun ensimmäinen toiminto on lisätty, valitaan sinisellä pohjalla näkyvä ”Luo”. Sitten kun laitos on luotu LMS-listalle, sille lisätään tarpeen mukaan uusia toimintoja. Tallennus tehdään aina jokaisen toiminnon lisäämisen jälkeen (kun toiminto on tallennettu, se näkyy siten, että tehtävän perään tulee vihreällä pohjalla oleva sana ”Voimassa”)

LMS-listoilla olevien laitosten tietoja pääsee katsomaan ilman kirjautumista TRACES-NT -järjestelmään täältä.

Hirvieläimet ja niistä saatavat tuotteet

Iso-Britannia on asettanut rajoituksia elävien hirvieläinten ja hirvieläimistä saatavien tuotteiden vientiin hirvieläinten näivetystaudin (CWD) vuoksi. Tuonnin keskeytys Isoon-Britanniaan astui voimaan 23.6.2023 seuraaville Suomesta tai Ruotsista peräisin oleville tai niistä lähetetyille tuotteille:

 • Cervidae-lajista peräisin olevat virtsahoukuttimet;
 • elävät hirvieläimet ja
 • tuore hirvieläinten liha. Poikkeuksena on tuore liha, joka täyttää Ison-Britannian vaatimat viralliset lisävakuudet CWD:n osalta.

Rajoitukset koskevat myös Kruununalusmaita (Guernsey, Jersey sekä Mansaari).

Lisätietoa: eurooppa@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.9.2023