Haitalliset aineet, taudinaiheuttajat ja epäpuhtaudet

Haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista ja taudinaiheuttajista on säädetty tuoteluokkakohtaisesti. Näin on voitu ottaa huomioon haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksissa lannoitevalmisteen käyttömäärät ja muut ominaisuudet. Seoslannoitteita valmistettaessa on muistettava, että jokaisen sekoitettavan tuoteluokan on oltava vaatimusten mukaista. 

Haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksille on rajoituksia myös joissakin ainesosaluokissa. Tällaisia ainesosaluokkia ovat teollisuuden sivutuotteet, tuhkat ja kuonat, pyrolyysihiili ja teollisuuden jäte. Lisäksi kompostille, mädätteelle ja käsitellylle jätevesilietteelle on taudinaiheuttajien ja epäpuhtauksien määrille säädetty niissä sallitut enimmäispitoisuudet. Ruokavirasto voi myös asettaa lannoitevalmisteiden valmistuksessa sallittujen ainesosien ominaisuuksille vaatimuksia. Ruokavirasto ylläpitää ainesosaluokkakohtaista ainesosaluetteloa, jossa on ainesosia koskevat vaatimukset.

Tarkemmat tiedot tuote- ja ainesosaluokkakohtaisista vaatimuksista on MMM:n asetuksessa 964/2023

Haitalliset aineet

Kansallisessa lannoitelainsäädännössä säädetyt haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet on esitetty alla olevassa taulukossa tuoteluokkakohtaisesti. Tuoteluokat numerolyhenteineen ovat 1A. orgaaniset lannoitteet, 1B. orgaaniset kivennäislannoitteet, 1C1. epäorgaaniset pääravinnelannoitteet, 1C2. epäorgaaniset hivenravinnelannoitteet, 1C3. metsätuhkalannoitteet, 2. kalkitusaineet, 3A. orgaaniset maanparannusaineet, 3B. epäorgaaniset maanparannusaineet, 4. kasvualustat ja 5. biostimulantit. 

  Haitallisten aineiden enimmäispitoisuus mg/kg kuiva-ainetta
Tuoteluokka As Hg Cd Cr Cu Pb Ni Zn
1A. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
1B. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
1C1. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
1C2. 60 2 3 600 600 200 150 1500
1C3. 40 1 25 300 600 150 120

4500(*

2. 40 1 1,5 400 600 100 70 1500
3A. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
3B. 40 1 1,5 300 600 100 70 1500
4. 10 0,5 1 200 150 50 50 300
5. 40 1 1,5 300 300 100 70 1500

Arseeni (As), Elohopea (Hg), Kadmium (Cd), Kromi (Cr), Kupari (Cu), Lyijy (Pb), Nikkeli (Ni), Sinkki (Zn)
*)Sinkin enimmäispitoisuuden ylitys on sallittu ainoastaan silloin kun sinkin puute on kasvustosta todettu joko maaperä-, lehti- tai neulasanalyysillä. Tällöin maksimimäärä saa olla enintään 6 000 milligrammaa kilogrammassa kuiva-ainetta.

Kadmiumin enimmäispitoisuus fosforilannoitteissa 

Suomessa markkinoitavissa kansallisen lainsäädännön mukaisissa epäorgaanisissa lannoitteissa ja orgaanisissa kivennäislannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P2O5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Tämä vaatimus koskee myös EU:n lannoitevalmisteasetuksen 2019/1009 mukaisia epäorgaanisia lannoitteita. 

Lannoitteen kadmiumpitoisuutta laskettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa lannoitteen fosforipitoisuus ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa (P2O5). Lannoitteen kadmiumpitoisuus fosforipentoksidikiloa (P2O5) kohden saa olla enintään 22 mg.

Kadmiumpitoisuuden laskenta

Kadmiumin pitoisuus lannoitteen fosforikiloa kohden lasketaan seuraavasti:

(Cd (mg/kg ka.) x 100) / P(%)

Esimerkki: analyysin perusteella lannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforipitoisuus (P) 3,5 % kuiva-aineesta. 

(3,1 x 100) / 3,5 = 88,6 mg Cd/kg P 

Tulos ylittää korkeimman sallitun pitoisuuden, joka on 50 mg Cd/kg P.

Taudinaiheuttajat ja kasvintuhoojat

Taudinaiheuttajia indikoivien mikro-organismien enimmäismääristä on säädetty orgaanista hiiltä sisältäville lannoitevalmisteille, maanparannusaineille ja kasvualustoille. Vaatimus koskee myös sellaisia epäorgaanisia lannoitevalmisteita, joissa orgaanisen hiilen määrä on yli 1 massaprosenttia.  

Patogeeni Enimmäismäärä
Salmonella spp ei saa esiinny 25 g tai 25 ml
Echerichia coli tai Enterococcaceae 1000 pmy 1 g:ssa tai 1 ml:ssa

 

Lannoitevalmisteiden ainesosat on käsiteltävä siten, että niiden käytöstä ei aiheudu
eläintautien tai kasvintuhoojien leviämisen riskiä. Kasvintuhoojalla tarkoitetaan kasveissa tai kasvituotteissa esiintyviä eläin- tai kasvikuntaan kuuluvia haitallisia organismeja, sieniä, bakteereja ja fytoplasmoja sekä viruksia ja muita taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.

Epäpuhtaudet

Epäpuhtauksia ovat muovi, lasi ja metalli. Epäpuhtauksien enimmäismääristä on säädetty lannoitevalmisteiden valmistuksessa käytettäville ainesosaluokille komposti, mädäte ja käsitelty jätevesiliete.

Yli 2 millimetrin epäpuhtauksia saa edellä mainituissa ainesosaluokissa olla enintään 5 grammaa kilogrammassa kuiva-ainetta. Epäpuhtauksien määrä yhteensä saa olla enintään 10 grammaa kilogrammassa kuiva-ainetta. Yksittäisen epäpuhtauden, muovi, lasi tai metalli, määrä ei voi kuitenkaan olla yli 5 grammaa kilogrammassa kuiva-ainetta. 

Epäpuhtauksia koskevat vaatimukset kiristyvät 1.1.2028. Sen jälkeen yli 2 millimetrin epäpuhtauksia saa olla enintään 2,5 grammaa kilogrammassa kuiva-ainetta ja epäpuhtauksien määrä yhteensä saa olla enintään 5 grammaa kilogrammassa kuiva-ainetta. 

CE-merkityt lannoitevalmisteet

EU alueella markkinoitavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sallituista haitallisten aineiden ja taudinaiheuttajien enimmäispitoisuuksista säädetään EU lannoitevalmisteasetuksella

Siirtymäkausi

Siirtymäkauden ajan kansallisen tyyppinimiluettelon mukaisesti valmistettujen ja markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet määräytyvät MMM:n asetuksen 24/11 liitteen IV mukaisesti.
Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2024