Haitalliset aineet

Kansallisen lannoitelainsäädännön mukaisesti valmistettavien ja markkinoitavien lannoitevalmisteiden haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta (ka) kohti).

 • Arseeni (As) 25 
 • Elohopea (Hg) 1,0
 • Kadmium (Cd) 1,51)
 • Kromi (Cr) 300
 • Kupari (Cu) 6002)
 • Lyijy (Pb) 100
 • Nikkeli (Ni) 100
 • Sinkki (Zn) 15002)

1)Maa- ja puutarhataloudessa käytettävässä tuhkalannoitteessa kadmiumin enimmäispitoisuus on 2,5 mg/kg ka. 2)Kuparin ja sinkin enimmäispitoisuuden ylitys peltokäytössä voidaan sallia, kun maaperäanalyysin perusteella on todettu niiden puutetta.

Haitallisten aineiden enimmäispitoisuus metsätaloudessa käytettävissä kansallisen lannoitelainsäädännön mukaisissa tuhkalannoitteissa ja niiden raaka-aineissa (mg/kg ka). Poikkeus koskee ainoastaan tuhkalannoitteita.

 • Arseeni (As) 40 
 • Elohopea (Hg) 1,0
 • Kadmium (Cd) 25
 • Kromi (Cr) 300
 • Kupari (Cu) 700
 • Lyijy (Pb) 150
 • Nikkeli (Ni) 150
 • Sinkki (Zn) 45003)

 

3)Metsätaloudessa sinkin ylitys voidaan sallia suometsissä, jos puute on todettu maaperä-, lehti- tai neulasanalyysillä. Tällöin sinkin enimmäismäärä tuhkassa saa olla 6000 mg/kg ka.

Raja-arvot eivät koske käyttöä yleisöltä suljettujen alueiden, kuten teollisuusalueiden ja kaatopaikkojen maisemoinnissa. On kuitenkin huomioitava, että tällöin kyseessä ei ole lainsäädännön mukainen lannoitevalmiste vaan jäte, jonka levitys edellyttää lupaa ympäristöviranomaiselta. 

Kadmiumin enimmäispitoisuus fosforilannoitteissa 

Suomessa markkinoitavissa lannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P2O5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Tämä koskee myös EU:n lannoitevalmisteasetuksen 2019/1009 mukaisia lannoitteita. 

Lannoitteen kadmiumpitoisuutta laskettaessa on huomioitava, että muualla Euroopassa lannoitteen fosforipitoisuus ilmoitetaan yleensä oksidimuodossa (P2O5). Lannoitteen kadmiumpitoisuus fosforipentoksidikiloa (P2O5) kohden saa olla enintään 22 mg.

Kadmiumpitoisuuden laskenta

Kadmiumin pitoisuus lannoitteen fosforikiloa kohden lasketaan seuraavasti:

(Cd (mg/kg ka.) x 100) / P(%)

Esimerkki: analyysin perusteella lannoitteen kadmiumpitoisuus (Cd) on 3,1 mg/kg kuiva-ainetta ja fosforipitoisuus (P) 3,5 % kuiva-aineesta. 

(3,1 x 100) / 3,5 = 88,6 mg Cd/kg P 

Tulos ylittää korkeimman sallitun pitoisuuden, joka on 50 mg Cd/kg P.

Taudinaiheuttajat ja muut mikro-organismit

Suomessa myytävien ja käytettävien lannoitevalmisteiden tautia aiheuttavien tai sitä indikoivien mikro-organismien sallitut enimmäismäärät on esitetty alla.

Taudinaiheuttaja/indikaattori  

Salmonella                        ei todettavissa 

Escherichia coli               1000 pmy/g tai

                                           < 100 pmy/g, ammattimaiseen kasvihuoneviljelyyn tarkoitetuissa

                                                                    kasvualustoissa, joissa syötävät kasvinosat ovat

                                                                    kosketuksissa kasvualustaan 

Juuripolte                          ei todettavissa taimituotannossa käytettävissä kasvualustoissa

 

Lannoitevalmisteessa ei saa esiintyä kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) mainittuja kasvintuhoojia. Kasvintuhoojalla tarkoitetaan kasveissa tai kasvituotteissa esiintyviä eläin- tai kasvikuntaan kuuluvia haitallisia organismeja, sieniä, bakteereja ja fytoplasmoja sekä viruksia ja muita taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.

CE-merkityt lannoitevalmisteet

EU alueella markkinoitavien CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden sallituista haitallisten aineiden ja taudinaiheuttajien enimmäispitoisuuksista säädetään EU lannoitevalmisteasetuksella

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023