EU:n uusi lannoitevalmisteasetus (2019/1009)

EU:n uusi lannoitevalmisteasetus (2019/1009)

EU-lannoitevalmisteasetus (2019/1009) tuli voimaan 14.7.2019 ja sen soveltaminen CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistuksessa ja markkinoinnissa alkoi 16.7.2022. Soveltamisen alkaessa uusi asetus kumosi asetuksen (EY) N:o 2003/2003. EU-lannoitevalmisteasetus yhdenmukaistaa Euroopan unionin alueella markkinoitavien lannoitevalmisteiden valmistus- ja laatuvaatimukset. Asetuksessa lannoitevalmisteet on jaettu toimintaperusteisiin tuoteluokkiin (PFC) ja niissä sallitut raaka-aineet on määritelty ainesosaluokissa (CMC).

Suomessa markkinoitavia lannoitevalmisteita voi myös jatkossa valmistaa kansallisen lannoitelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Talouden toimija voi päättää, valmistaako kansallisia lannoitevalmisteita vai CE-merkittyjä lannoitevalmisteita. Sama laitos voi myös valmistaa tuotteita sekä kansallisten että EU-lannoiteasetuksen vaatimusten mukaisesti. CE-merkintää saa käyttää vain tuotteissa, jotka täyttävät EU-asetuksen vaatimukset.

Lannoitevalmisteita voi saattaa markkinoille myös vastavuoroisen tunnustamisen perusteella. 

Talouden toimijan velvollisuudet

Talouden toimijalla tarkoitetaan CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistajaa, valtuutettua edustajaa, jakelijaa tai maahantuojaa. Myös kansallisessa lannoitelaissa lannoitealan toimijasta käytetään nimeä talouden toimija. Talouden toimijalla tarkoitetaan siinä tuotteen valmistus- ja jakelutoimintaan osallistuvaa valmistajaa, valtuutettua edustajaa, tuojaa ja jakelijaa.

Talouden toimijalla on velvollisuus varmistaa, että markkinoille saatettavat CE-merkityt lannoitevalmisteet täyttävät asetuksen vaatimukset. Valmistaja vastaa siitä, että tuotantoprosessi ja valmistettavat lannoitevalmisteet ovat vaatimusten mukaisia. Todentamista varten on laadittava asetuksen mukainen laatujärjestelmä. Valmistajan on myös huolehdittava siitä, että niin sanottu ilmoitettu laitos hyväksyy ja valvoo lannoitevalmisteiden valmistusta asetuksessa määrätyissä tapauksissa. Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa lannoitevalmistetta. Valmistajaksi katsotaan myös talouden toimija, joka pitää kaupan lannoitevalmistetta omalla nimellään tai tavaramerkillään.

Talouden toimijat, jotka valmistavat tai saattavat markkinoille CE-merkittyjä lannoitevalmisteita ovat ilmoitusvelvollisia toiminnastaan Ruokavirastolle. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus ei kuitenkaan vaadi Ruokaviraston hyväksyntää.

CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus

Asetuksessa lannoitevalmisteet on jaettu toimintaperusteisiin tuoteluokkiin (PFC). Tuotteiden toiminnolle eli tuotteen käyttötarkoitukselle ja ominaisuuksille on asetettu vaatimukset tuoteluokittain. Lisäksi tuoteluokittain on määritelty laatuvaatimukset eli raja-arvot haitallisten metallien ja tautia aiheuttavien mikrobien enimmäismäärille. Tuoteluokkia on yhteensä 7.

Asetuksessa on määritelty, mistä ainesosaluokista (CMC) eri tuoteluokkiin kuuluvat CE-merkityt lannoitevalmisteet voivat koostua. Ainesosaluokissa on lueteltu niissä sallitut raaka-aineet ja käsittelyä vaativien raaka-aineiden osalta vaatimukset käsittelymenetelmille. Ainesosaluokkia on yhteensä 15.

Tuotteiden pakkaaminen ja merkinnät

CE-merkittyjä lannoitevalmisteita voidaan myydä sekä pakattuina että pakkaamattomina. Pakkaamattomien lannoitevalmisteiden mukana on oltava asiakirja, josta käy selville kaikki samat tuotetta koskevat tunniste- ja tuoteselostetiedot kuin pakatuista tuotteista. Komissio on julkaissut EUR-Lexissä pakkausmerkintäohjeen CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden tuoteselosteessa ilmoitettavista tiedoista. Ohjeesta löytyvät eri tuoteluokkia koskevat merkintävaatimukset. 

Siirtymäkausi

Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti valmistettuihin EY-lannoite-eriin sovelletaan siirtymäkautta. EY-lannoitteita voidaan edelleen asettaa saataville markkinoilla 16.7.2022 jälkeen, jos ne on saatettu markkinoille asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisesti ennen kyseistä päivämäärää. Asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaan päivämäärä, jolloin EY-lannoite "saatetaan markkinoille", on silloin, kun yksittäinen tuote

1) tosiasiallisesti toimitetaan joko maksua vastaan tai ilmaiseksi, tai

2) varastoidaan toimitusta varten, tai

3) on tuotu EU:n tullialueelle.

Nämä tuotteet voivat olla markkinoilla niiden viimeiseen käyttöpäivään asti. Lisätietoja: Usein kysytyt kysymykset.

Komissiossa valmisteltavana olevat asiat

Komission lannoitetyöryhmä valmistelee asetukseen tulevia muutoksia ja täydennyksiä. Työryhmässä käsiteltävät asiat löytyvät Komission CIRCABC-palvelusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2023