CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus

Asetuksessa lannoitevalmisteet on jaettu toimintaperusteisiin tuoteluokkiin (PFC). Tuoteluokittain on asetettu vaatimukset tuotteiden toiminnolle eli tuotteen käyttötarkoitukselle ja ominaisuuksille. Lisäksi tuoteluokittain on raja-arvot haitallisten metallien ja taudinaiheuttajien enimmäismäärille. Tuoteluokkia on yhteensä 7.

Tuoteluokka

Lannoitevalmiste

PFC 1

Lannoite

A.      Orgaaninen lannoite

B.      Orgaaninen kivennäislannoite

C.       Epäorgaaninen lannoite

PFC 2

Kalkitusaine

PFC 3

Maanparannusaine

A.      Orgaaninen maanparannusaine

B.      Epäorgaaninen maanparannusaine

PFC 4

Kasvualusta

PFC 5

Inhibiittori

A.      Nitrifikaatioinhibiittori

B.      Denitrifikaatioinhibiittori

C.       Ureaasi-inhibiittori

PFC 6

Kasvibiostimulantti

A.      Mikrobipohjainen kasvibiostimulantti

B.      Ei-mikrobipohjainen kasvibiostimulantti

PFC 7

Lannoitevalmisteiden mekaaninen seos (blendi)

 

Asetuksessa on määritelty, mistä ainesosaluokista (CMC) eri tuoteluokkiin kuuluvat CE-merkityt lannoitevalmisteet saavat koostua. Ainesosaluokissa on lueteltu niissä sallitut raaka-aineet ja käsittelyä vaativien raaka-aineiden osalta vaatimukset käsittelymenetelmille. Ainesosaluokkia on yhteensä 15.

Komissiossa on vielä kesken ainesosaluokan (CMC) 10 arviointi. EFSA on tehnyt sitä koskevan arvioinnin ja komissio valmistelee sen pohjalta asetusta, jossa määritellään eläinperäisten sivutuotteiden valmistusketjun päätepisteet ainesosaluokalle (CMC) 10. Päätepisteen saaneita johdettuja eläinperäisiä sivutuotteita voi käyttää CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden raaka-aineena. Eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyssä on kuitenkin myös jatkossa noudatettava sivutuotelainsäädännön vaatimuksia ja laitoksilta vaaditaan Ruokaviraston laitoshyväksyntä.

 Ainesosaluokat (CMC)

 1. Ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset
 2. Kasvit, kasvien osat tai kasviuutteet
 3. Komposti
 4. Tuorekasvimädäte
 5. Muu mädäte kuin tuorekasvimädäte
 6. Elintarviketeollisuuden sivutuotteet
 7. Mikro-organismit
 8. Ravinnepolymeerit
 9. Muut polymeerit kuin ravinnepolymeerit
 10. Eläinperäisistä sivutuotteista johdetut tuotteet, asetus (EY) N:o 1069/2009 (komission käsittelyssä päätepistemäärittelyiden osalta)
 11. Direktiivissä 2008/98/EY tarkoitetut sivutuotteet
 12. Saostuneet fosfaattisuolat ja -johdannaiset (struviitti)
 13. Termisesti hapetuksessa muodostuvat materiaalit tai niiden johdannaiset (tuhka ja kuona)
 14. Pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvat materiaalit (biohiili)
 15. Hyödynnetyt erittäin puhtaat aineet

Kiinnostaako sinua tietää, miten tuote- ja ainesosaluokat sijoittuvat eri moduuleihin? Löydät tietoa moduuleista täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.10.2022