Ilmoitettu laitos

Ilmoitetut laitokset tekevät CE-merkittyjä lannoitevalmisteita valmistavien toimijoiden vaatimusten mukaisuuden arvioinnin. Lannoitevalmisteasetuksessa on lueteltu tuoteluokat ja niissä käytetyt ainesosat, joilta vaatimusten mukaisuuden arviointia vaaditaan. Tuoteluokat ja ainesosat on sijoitettu moduuleihin A1, A, B, C ja D1. Moduulit A1, B, ja D1 edellyttävät aina ilmoitetun laitoksen käyttämistä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Niiden tuoteluokkien kohdalla, jossa toimija voi tehdä itse arvioinnin moduulin A mukaisesti, toimija voi käyttää myös moduulin B ja C tai moduulin D1 mukaista arviointia, jonka tekee ilmoitettu laitos. Arvioinnilla varmistetaan, että markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Suomeen sijoittautuneen vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen on haettava ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä ja nimeämistä Ruokavirastolta. Ilmoitetuksi laitokseksi haluavan tahon on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen pätevyys niiden moduulien ja lannoitevalmisteiden vaatimusten mukaisuuden arviointiin, joille hyväksyntää haetaan. Pätevyys on osoitettava Finasin myöntämällä akkreditointitodistuksella. Hakemuksen käsittelyaika on kolme kuukautta siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu Ruokavirastolle. Hakumenettelystä ja ilmoittua laitosta koskevista vaatimuksista on laadittu ohje lannoitevalmistelain mukaiseksi ilmoitetuksi laitokseksi hakemisesta.

Ruokavirasto ilmoittaa hyväksymänsä ilmoitetut laitokset EU:n komission ylläpitämään NANDO-tietokantaan. Tietojärjestelmästä löytyvät kaikkien jäsenmaiden hyväksymät ilmoitetut laitokset. Ilmoitettu laitos voi tehdä CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden arviointeja missä tahansa jäsenmaassa niiden moduulien ja lannoitevalmisteiden osalta, joihin sillä on pätevyys.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.8.2022