Savolainen talkkuna -nimisuojahakemus on hyväksytty

JULKINEN KUULUTUS

Savolainen talkkuna/Savolainen talakkuna -nimisuojauksen kansallinen käsittely

Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Savolainen talkkuna/Savolainen talakkuna -nimitysten rekisteröintiä. Suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) hakijana on ProAgria Itä-Suomi ry. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio.

Kansallinen vastaväitemenettely käynnistettiin julkaisemalla hakemukseen liittyvät tiedot Ruokaviraston verkkosivuilla 18.11.2022 maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (123/2020) 2 §:n mukaisesti. Hakemusta vastaan ei esitetty vastaväitteitä.

Ruokavirasto on 16.1.2023 päättänyt hyväksyä hakemuksen 6914/03.02.01.09/2022, koska katsoo nimen olevan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukainen.

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (hallintolaki 434/2003). Toimita oikaisuvaatimus Ruokavirastoon osoitteella kirjaamo@ruokavirasto.fi

Tämä kuulutus on julkaistu 24.1.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuillamme 2.3.2023 saakka, jolloin mahdollinen oikaisuvaatimus on viimeistään tehtävä.

 

Lisätietoa:

Piritta Sokura, ylitarkastaja

Puh. 040 570 7024

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2023