Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är sådana delar av djur och animaliska produkter som inte används som människoföda. Det är fråga om t.ex. döda djur, före detta animaliska livsmedel, matavfall som skickas till kompostanläggningar samt avfallsfraktioner som uppkommer vid slakt och som inte används som människoföda.

Animaliska biprodukter och produkter som framställts av dem regleras av EU:s biproduktförordning. Syftet med biproduktförordningen är att skydda folkhälsan och djurens hälsa; animaliska biprodukter kan innehålla sjukdomsalstrare som kan orsaka fara för såväl människor som djur. Biproduktförordningen innehåller bestämmelser om insamling, transport, lagring, hantering, bearbetning, användning, bortskaffande, utsläppande på marknaden, export och transitering av animaliska biprodukter. Biproduktförordningen ställer upp villkor för utnyttjandet och bortskaffandet av biprodukter så att eventuella risker med anledning av detta minimeras. När biprodukterna hanteras på korrekt sätt utgör de ingen risk för människors eller djurs hälsa.

Den nuvarande biproduktförordningen trädde i kraft 4.3.2011. Förordningen är indelad i två separata delar: den egentliga biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009 och en genomförandeförordning (EU) nr 142/2011. 

Frågor om animaliska biprodukter kan skickas till adressen: 

Generella frågor om animaliska biprodukter.

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2024