Ansökan om statsunderstöd för kadaveruppsamlingsverksamhet för år 2024

19. september 2023

Idisslare, svin och fjäderfä som självdött eller avlivats på gårdar i sådana djurtäta uppsamlingsområden som definieras i biproduktlagen måste samlas upp och bearbetas i en godkänd bearbetningsanläggning enligt biproduktförordningen eller destrueras genom förbränning i en förbränningsanläggning som är godkänd för kadaverförbränning. Kadaveruppsamlingens centrala syfte är att förhindra spridningen av djursjukdomar. 

I statsrådets förordning 998/2017 bestäms om beviljande och användning av i statsbudgeten avsett statsunderstöd som används för kostnader för uppsamling och bortskaffande av produktionsdjur som dött på gårdar. Livsmedelsverket beviljar statsunderstöd årligen till en kadaveruppsamlare som uppfyller villkoren för beviljande av statsunderstöd och som ska använda understödet för prisnedsättning av de kostnader som föranleds djurägaren för uppsamling och bortskaffande av kadaver. Mottagarna av understöd kan vara flera till antalet.

Ansökan om understöd

Understöd kan sökas av en aktör som åtar sig att i uppsamlingsområdet året runt avhämta alla kadaver av djurarter som omfattas av stödet, oberoende av kadavrens tillstånd. Den utrustning som används för uppsamlingen ska vara förenlig med biproduktlagstiftningens krav och bearbetnings- eller förbränningsanläggningen vara godkänd enligt biproduktförordningen och uppfylla miljölagstiftningens krav.  Vid anläggningen ska man kunna ta TSE-prov av nötkreatur som är äldre än 48 månader och av får och getter som är äldre än 18 månader. Aktören ska också ha beredskap och tillräcklig kapacitet att sköta uppsamlingen och bearbetningen av kadaver om en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag eller en ny djursjukdom sprider sig som en epizooti i landet.

Om aktören anser sig kunna uppfylla de ovan nämnda grundläggande kraven, kan understöd sökas hos Livsmedelsverket senast 30.9.2023.

  • I ansökan om understöd ska sökanden uppge
  • sökandens kontaktinformation samt ansvarig person,
  • en redogörelse över målgruppen för understöd enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen,
  • genomförandeplanen, kostnadsberäkningen, finansieringsplanen och tidtabellen för verksamheten,
  • en presentation av sättet på vilket genomförandet har följts upp och de mätare som använts vid uppföljningen,

verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen över kadaveruppsamlingsverksamheten för den sökandes senaste räkenskapsår, om de inte lämnats tidigare.

Genomförandeplanen som bifogas ansökan ska innehålla information om hur aktören ämnar uppfylla de tidigare nämnda grundläggande kraven i praktiken. Livsmedelsverket beviljar understöd till kadaveruppsamlaren om verket utifrån dessa uppgifter bedömer att sökanden uppfyller de fastställda kraven. Understödet beviljas årligen.

Betalning av understöd

Livsmedelsverket fastställer årligen beloppet av det understöd per djurart som betalas djurägaren som gottgörelse.

För avhämtningen och destruktionen av ett kadaver betalar djurets ägare till kadaveruppsamlaren ett pris som är nedsatt med beloppet av statsunderstödet. Livsmedelsverket betalar statsunderstödets andel till kadaveruppsamlaren efter att denne har lämnat en rapport över de uppsamlade djuren till Livsmedelsverket.

I vissa fall förhindrar förordningen att understöd betalas.  Då får djurägaren inte den prisnedsättning som motsvarar understödet och kadaveruppsamlaren fakturerar ägaren för den faktiska kostnaden.

Beloppet av understöd år 2024

Understödsbeloppen för 2024 bestäms först när riksdagen i december har godkänt följande års budget där den totala summan av statsunderstöd är fastställd.

De djurspecifika beloppen av understöd år 2023 och ytterligare information om betalningen av understöd finns på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/animaliska-biprodukter-och-doda-djur/doda-djur/kadaveruppsamling/