Kadaveruppsamling

Idisslare, svin och fjäderfä som självdött eller avlivats på gårdar i sådana djurtäta uppsamlingsområden som definieras i biproduktlagen måste samlas upp och bearbetas i en godkänd bearbetningsanläggning enligt biproduktförordningen eller destrueras genom förbränning i en förbränningsanläggning som är godkänd för kadaverförbränning.  Kadaveruppsamlingens centrala syfte är att förhindra spridningen av djursjukdomar.

Kadaveruppsamling

För att säkerställa Finlands goda djursjukdomsstatus har djurägarna fått statsunderstöd för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver (SR förordning 998/2017 om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä).

Livsmedelsverket är statsbidragsmyndighet som årligen beviljar understödet på ansökan och årligen fastställer beloppet av det understöd per djurart som betalas djurägaren som gottgörelse.

Sökanden och mottagaren av understödet är kadaveruppsamlaren som ska använda understödet för prisnedsättning av de kostnader som föranleds djurägaren för uppsamling och bortskaffande av kadaver.  Det kan samtidigt finnas flera kadaveruppsamlare som får statsunderstöd.

Djurägaren behöver inte heller i fortsättningen själv ansöka om understöd, utan får det via kadaveruppsamlaren i form av en direkt prisnedsättning

 Ansökan om understöd

Understöd kan sökas av en aktör som åtar sig att året runt avhämta alla kadaver av djurarter som omfattas av stödet, oberoende av kadavrets tillstånd och var i uppsamlingsområdet gården är belägen.  Den utrustning som används för uppsamlingen ska vara förenlig med författningarna och bearbetnings- eller förbränningsanläggningen vara godkänd enligt biproduktförordningen och uppfylla miljösektorns krav.  Vid anläggningen ska man kunna ta TSE-prov av nötkreatur som är äldre än 48 månader och av får och getter som är äldre än 18 månader. Aktören ska också ha beredskap och tillräcklig kapacitet att sköta uppsamlingen och bearbetningen av kadaver om en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag eller en ny allvarlig djursjukdom sprider sig som en epizooti i landet.

Om aktören anser sig kunna uppfylla de ovan nämnda grundläggande kraven, kan understöd sökas hos Livsmedelsverket före utgången av september året före det år då understödet beviljas. 

I ansökan om understöd ska sökanden uppge

  • sökandens kontaktinformation samt ansvariga personer,
  • en redogörelse över målgruppen för understöd enligt 7 § 2 mom.,
  • genomförandeplanen, kostnadsberäkningen, finansieringsplanen och tidtabellen för verksamheten,
  • en presentation av sättet på vilket genomförandet har följts upp och de mätare som använts vid uppföljningen,
  • verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen över kadaveruppsamlingsverksamheten för den sökandes senaste räkenskapsår, om de inte lämnats tidigare.

Genomförandeplanen som bifogas ansökan ska innehålla information om hur aktören ämnar uppfylla de tidigare nämnda grundläggande kraven i praktiken. Understödet för år 2022 ska sökas senast 30.9.2021. Livsmedelsverket beviljar understöd till kadaveruppsamlaren om verket utifrån dessa uppgifter bedömer att sökanden uppfyller de fastställda kraven. Understödet beviljas årligen.

Betalning av understöd

Livsmedelsverket fastställer årligen beloppet av det understöd per djurart som betalas djurägaren som gottgörelse.

För avhämtningen och destruktionen av ett kadaver betalar djurets ägare till kadaveruppsamlaren ett pris som är nedsatt med beloppet av statsunderstödet. Livsmedelsverket betalar statsunderstödets andel till kadaveruppsamlaren efter att denne har lämnat en rapport över de uppsamlade djuren till Livsmedelsverket.

I vissa fall förhindrar förordningen att understöd betalas.  Då får djurägaren inte den prisnedsättning som motsvarar understödet och kadaveruppsamlaren fakturerar ägaren för den faktiska kostnaden. 

Understöd beviljas inte om

  • djuren har avlivats till följd av brådskande åtgärder som avses i 44 § i djurskyddslagen (247/1996)
  • en tillsynsmyndighet har ålagt djurägaren ett föreläggande som avses i 63 § i lagen om animaliska biprodukter och som gäller bortskaffande av döda djur. Med andra ord har djurägaren försummat sin skyldighet att ordna med avhämtning av det döda djuret och vidtar nödvändiga åtgärder först efter att ha fått föreläggandet.

I djurskyddsfall beställer tillsynsmyndigheten kadaveruppsamling till platsen. Tillsynsmyndigheten informerar kadaveruppsamlaren om destruktionsföreläggandet. På så vis får kadaveruppsamlaren veta att djurägaren ska betala fullt pris för avhämtningen.

Om en död idisslare inte går att identifiera, dvs. djuret saknar öronmärken och har inte anmälts till djurregistret, kan understöd inte heller betalas och kadaveruppsamlaren fakturerar fullt pris för avhämtningen. Utöver djurhållaren ska också kadaveruppsamlaren göra vederbörliga noteringar i registret. Om kadaveruppsamlaren inte kan identifiera ett dött djur kan det inte noteras som mottaget till bearbetningsanläggningen.  Det förbud mot transport av får och getter utan öronmärken som stipuleras i lagstiftningen om märkning och registrering gäller inte döda djur.

Kalvar, lamm och killingar som enligt lag ännu inte behöver vara öronmärkta

Under 6 månader gamla får och getter som dött samlas upp gratis tillsammans med ett betalt får eller en get och därmed betalas inget statsunderstöd

Små kalvar  under 20 dagar utan öronmärker samlas in gratis tillsammans med betalt nötkreatur. På detta sätt går man till väga oavsett om djuret har hunnit öronmärkas eller inte.

Om statsunderstöd har betalats till kadaveruppsamlaren fastän djurägaren har brutit mot någon av de ovan nämnda punkterna i lagstiftningen, återkräver Livsmedelsverket i enlighet med statsunderstödslagen det oberättigat betalda statsunderstödet av kadaveruppsamlaren. På motsvarande sätt kan kadaveruppsamlaren återkräva en oberättigad prisnedsättning av djurägaren. Om kadaveruppsamlaren har fakturerat fullt pris av djurägaren, och djurägaren ändå anser sig ha rätt till understödet, kan djurägaren söka rättelse hos Livsmedelsverket.  

Understödets belopp år 2022

Riksdagen godkänner följande års statsbudget i december. I budgeten anvisas årligen ett belopp från vilket de djurartsspecifika understöden som gottgörs djurägaren betalas. Beloppen av understöd enligt djurart år 2021 framgår av följande tabell.

Nötkreatur Understöd €/djur
Nötkreatur > 6 mån. 93
Nötkreatur < 6 mån 58
Nötkreatur < 6 mån., tilläggsdjur 42

 

Får Understöd €/djur
Får, >6 mån. 82
Får, >6 mån., tilläggsdjur 44
Endast lamm (1 avhämtningsgång) 82

 

Getter Understöd €/djur
Getter, >6 mån. 82
Getter, >6 mån., tilläggsdjur 44
Endast killingar (1 avhämtningsgång) 82

 

Uppsamling av svin/fjäderfä Understöd €/djur
Grundpris, 150-499 kg 62
Extra kilogram, hela 100 kg över 400 kg 11

Priserna är utan mervärdesskatt. 
En liten kalv utan öronmärken samlas upp gratis tillsammans med ett över 3 månader gammalt nötkreatur.
Under 6 månader gamla får och getter samlas upp gratis tillsammans med ett får eller en get som är över 6 månader.

 

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2021