Idisslare

Bortskaffande av kadaver av nötkreatur, får, getter och bison

Uppsamlingsområde

När det gäller bortskaffandet av kadaver av nötkreatur, får, getter och bison är Finland indelat i två delar: ett uppsamlingsområde och ett avlägset område.

Uppsamlingsområdet innefattar de djurtäta områdena i Finland så att däri ingår hela Södra Finlands län, Västra Finlands län och Östra Finlands län samt Uleåborgs län frånsett följande kommuner: Kuusamo, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi, Puolanka, Pudasjärvi, Kiminge och Ijo. Lapplands län hör inte till uppsamlingsområdet.

På uppsamlingsområdet ska producenterna skaffa bort de ovan nämnda djuren i alla åldrar genom att föra dem till Honkajoki till en bearbetningsanläggning för kategori 1 – material enligt biproduktförordningen. Producenten kan beställa en uppsamlingsbil vardagar kl. 8.00–16.00 på telefonnumret 010 834 6460 (Honkajoki Oy) eller på webbsidan. Numret betjänar på både finska och svenska. Uppsamlingsbilen besöker gården inom tre vardagar från beställningstidpunkten utom under tiden 1.6.–31.8. inom två vardagar. Lördagarna räknas också som vardagar.

På uppsamlingsområdet är det förbjudet att gräva ner kadaver av de ovan nämnda djuren.  På samma sätt får biprodukter från slakten av djur som slaktats på ursprungsgården för att användas som livsmedel endast av producenten och dennes familj inte grävas ner på uppsamlingsområdet. Dödfödda djur får ändå grävas ner.

Priserna på kadaveruppsamling

Statsrådets förordning om beviljande av statsbidrag till djurägare för kostnaderna för uppsamling och destruktion av kadaver av nötkreatur, får och getter, svin och fjäderfä ändrar de tillåtna maximala beloppen av statligt stöd för kostnaderna för kadaveruppsamling. Enligt förordningen kan beloppet av statsbidrag utgöra högst hälften av kostnaderna för destruktion av kadaver av nötkreatur. För får och getter kan beloppet av statsbidrag utgöra högst 75 procent.

Nötkreatur

Från och med 1.8.2020 ändrades priserna på uppsamlingen av nötkadaver så att uppsamling av över 6 månader gamla nötkreatur kostar till producenten 116,96 € (+moms).

Uppsamling av en kalv under 6 månader (också en liten kalv under 20 dygn utan öronmärken) kostar till producenten 73,38 € (+moms). Uppsamling av kalvar under 6 månader tillsammans med nötkreatur över 6 månader eller om flera under 6 månader gamla kalvar förs till uppsamling på samma gång, dessa extra kalvar kostar till producenten 53,36 € (+moms). Små kalvar utan öronmärker samlas in gratis tillsammans med betalt nötkadaver.

Får och getter

Från och med 1.8.2020  kadaveruppsamling av ett får och en get  kostar till  producenten 39,29 € (+moms). Om det från samma gård och vid samma uppsamlingstillfälle hämtas minst två kadaver av över 6 månader gamla djur, prissätts det första kadavret enligt 39,29 € ( +moms). Det andra och följande kadaver prissätts som ytterligare djur enligt 21,37 € (+moms).  Under 6 månader gamla får och getter samlas dock in gratis tillsammans med ett får eller en get som är över 6 månader.

Om alla får eller getter som hämtas från samma gård och vid samma uppsamlingstillfälle är yngre än 6 månader, prissätts ett kadaver enligt  39,29€ (+moms) och resten samlas in gratis.På detta sätt går man till väga oavsett om djuret har hunnit öronmärkas eller inte.

Avlägset område

Djur som dött på en gård utanför uppsamlingsområdet får grävas ner. Nedgrävningen ska utföras enligt givna anvisningar.

Om det är oklart varför djuret har dött ska man ta kontakt med kommunveterinären så att det kan säkerställas att dödsorsaken inte är en djursjukdom som ska bekämpas. Då ser kommunveterinären till att behövliga prover tas och skickas till Livsmedelsverket för undersökning.

Anmälningar till kommunveterinären

Aktören behöver inte meddela kommunalveterinären om nedgrävning av kadaver eller  biprodukter från hemslakt. 

Nötdjursregistret

Då uppgifter om ett dött nötkreatur anmäls till nötdjursregistret måste man komma ihåg att också meddela på vilket sätt kadavret har destruerats så att uppgifterna i registret är uppdaterade och kompletta. Koder för destruktionsmetoden på ett uppsamlingsområde är kod 3: leverans till bearbetningsanläggning och kod 4: destruktion via kadaveruppsamling. För tillåten nedgrävning på avlägset område används koden 0.

Sidan har senast uppdaterats 27.7.2020