Godkända eller registrerade anläggningar

Alla anläggningar inom biproduktsektorn ska vara godkända eller registrerade innan verksamheten inleds.  De verksamheter som kräver godkännande har förtecknats i artikel 24 i biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009. Bestämmelser om registrering av anläggningar ingår i artikel 23. Godkännande eller registrering söks skriftligt hos den behöriga myndigheten.  Före godkännandet ska myndigheten kontrollera att anläggningen uppfyller de krav för godkännande som stipuleras i biproduktförordningen. Registrering av en anläggning förutsätter däremot ingen inspektion på plats innan verksamheten inleds, utan registreringen kan utföras på basis av de uppgifter aktören lämnat. Också registrerade aktörer omfattas ändå av tillsynen.

EU-kommissionen förutsätter att medlemsstaterna på sin webbplats publicerar en lista över anläggningar och aktörer som är godkända och registrerade enligt biproduktförordningen. Kommissionen för å sin sida en förteckning över länkar till alla medlemsstaters listor på sin egen webbplats. På så sätt kan aktörer och inspektörer i olika medlemsstater enkelt kontrollera, till exempel i samband med handel på den inre marknaden, att den mottagande anläggningen finns upptagen på den ovan nämnda listan över godkända/registrerade aktörer.

Bestämmelser om myndigheter som godkänner och registrerar biproduktaktörer ingår i lagen av animaliska biprodukter (517/2015). 

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2018