Klassificering

Animaliska biprodukter indelas i tre kategorier enligt hur allvarlig risk de medför för människors och djurs hälsa. En exaktare förteckning över material som hör till olika kategorier ingår i artiklarna 8, 9 och 10 i förordning (EG) nr 1069/2009.

Kategori 1 biprodukter

 • specificerat riskmaterial och djur från vilka riskmaterialet inte har avlägsnats (hela kroppar av nötkreatur, får och getter)
 • biprodukter med risk för transmissibla spongiforma encefalopatier (s.k. TSE-sjukdomar, t.ex. BSE dvs. galna kosjukan)
 • biprodukter innehållande förbjudna ämnen (t.ex. hormoner eller betablockerare) i halter som överstiger det gränsvärde som anges i lagstiftningen
 • biprodukter innehållande miljögifter (dioxiner, PCB osv.) i halter som överstiger det gränsvärde som anges i lagstiftningen
 • vilda djur om de misstänks vara infekterade med någon sjukdom som smittar till människor eller djur
 • sällskapsdjur, djurparksdjur och cirkusdjur
 • animaliska biprodukter som samlats in vid behandling av avloppsvatten från slakterier, slaktplatser och styckningsanläggningar som avskiljer TSE-riskmaterial
 • matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik
 • blandningar av kategori 1-material och antingen kategori 2-material eller kategori 3-material eller båda

Kategori 2 biprodukter

 • djur med risk för andra än TSE-sjukdomar
 • andra självdöda eller avlivade djur än sådana som hör till kategori 1 (dvs. exempelvis svin, fjäderfä, hästar, renar och pälsdjur), inklusive djur som avlivats i syfte att bekämpa sjukdom
 • biprodukter som innehåller rester av antibiotika eller andra veterinärmedicinska läkemedel i halter som överstiger det gränsvärde som anges i lagstiftningen (t.ex. antibiotikamjölk)
 • delar av slaktkroppar som kasserats vid köttbesiktningen (såsom varbildande ledinflammation, bölder)
 • animaliskt material som avskilts från avfallsvattnet från andra slakterier än de som avskiljer TSE-riskmaterial (t.ex. slakterier för svin och fjäderfä)
 • stallgödsel och mag-tarminnehåll
 • biprodukter som inte hör till kategorierna 1 och 3
 • foster av andra djur än sådana som hör till kategorierna 1 eller 3
 • fjäderfä som dött i äggen före kläckning
 • blandningar av kategori 2-material och kategori 3-material

Kategori 3 -biprodukter

 • biprodukter från djur som är tjänliga som livsmedel, men som trots detta inte är avsedda att användas som livsmedel (t.ex. magar, lungor, nedsmutsade delar, blodutgjutelser)
 • blod, hudar, skinn, klövar, hovar, horn, svinborst, dun och fjädrar, fjäderfähuvuden från djur som godkänts i ante mortem-besiktningen
 • matavfall från restauranger, cateringservice och kök (bl.a. centralkök och hemhushåll) när det är avsett för utfodring av djur eller för bearbetning i en biogas- eller komposteringsanläggning
 • före detta animaliska livsmedel (som härrör t.ex. från parti- och minuthandeln och livsmedelsindustrin), såsom kött och köttprodukter samt fisk och fiskprodukter som inte längre är avsedda som livsmedel på grund av problem vid tillverkningen eller i förpackningen och som inte orsakar fara för människor eller djur
 • biprodukter som uppkommer vid hantering och tillverkning av livsmedel
 • biprodukter från vattenlevande djur som fås från anläggningar som tillverkar produkter avsedda till livsmedel
 • vattenlevande djur och delar av dem, med undantag för havslevande däggdjur, som inte har visat tecken på sjukdomar som smittar till människor eller djur
 • ryggradslösa vattenlevande och landlevande djur med undantag av arter som är patogena för människor eller djur
 • biprodukter från kläckerier, ägg och biprodukter från ägg såsom äggskal
 • daggamla kycklingar som avlivats av kommersiella skäl
 
Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019