Lagring

Bearbetade biprodukter får lagras endast vid sådana anläggningar som bedriver mellanhantering och som har godkänts av den behöriga myndigheten. Anläggningar som bedriver mellanhantering godkänns och övervakas av länsveterinären.

Produkter som framställts av biprodukter och som är avsedda för tekniskt bruk får lagras i lageranläggningar som den behöriga myndigheten har godkänt eller registrerat. Huruvida en anläggning ska godkännas eller registreras beror på vilka produkter som lagras där. Kommunalveterinären godkänner eller registrerar lager för tekniska produkter.

Godkännande eller registrering enligt biproduktförordningen krävs inte av sådana aktörer som är registrerade eller godkända enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 och som lagrar framställda biprodukter för användning som foder.

Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019