Tillsyn över bioprodukter

Riksomfattande myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftning som gäller biprodukter och för internationella kontakter.

I egenskap av centralförvaltningsmyndighet styr och övervakar Livsmedelsverket att författningarna inom dess verksamhetsområde verkställs och iakttas. Livsmedelsverket har också verkställande uppgifter och övervakar de biproduktanläggningar som den har godkänt och registrerat.

Regionförvaltningsverkens tillsynsmyndigheter

Regionförvaltningsverk styr och koordinerar tillsyn av biprodukter i deras region.

Kommunens tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter vid kommunerna är kommunalveterinärerna som godkänner/registrerar och övervakar de anläggningar inom biproduktbranschen som har ålagts dem och deltar i de kontroller av anläggningar som Livsmedelsverket och vid behov också länsveterinärerna utför. Kommunalveterinärerna ska dessutom avlägga kontrollbesök på andra platser i sitt verksamhetsområde där biprodukter hanteras, samlas in, transporteras, används eller destrueras.

Besiktningsveterinärerna övervakar slakteriernas biprodukter. 

Sidan har senast uppdaterats 19.10.2020