Transporter

Biprodukttransporter övervakas på samma sätt som andra aktörer inom biproduktsektorn. När det gäller transporter betonas frågor som rör märkning av biprodukter, handelsdokument och bokföring vid tillsynen.

Registrering enligt biproduktförordningen krävs inte av aktörer som är registrerade eller godkända att idka transport med stöd av foderlagen. Registrering krävs inte heller av aktörer som är godkända enligt artikel 24 i biproduktförordningen eller enligt livsmedelslagen och som transporterar biprodukter och av dem framställda produkter som bisyssla för en godkänd anläggnings räkning eller transportföretag som är registrerade med stöd av avfallslagen.

Krav för identifiering

Anläggningar, lager och transportföretag ska säkerställa att biprodukterna förblir möjliga att identifiera och att de hålls isär under uppsamling, bearbetning, transport och lagring. Förpackningar eller annat förpackningsmaterial, behållare, flak, containrar eller fordon ska märkas med biprodukternas kategori samt

 • i fråga om kategori 1 –material med texten  endast till bortskaffande
 • i fråga om kategori 2 –material med texten  får inte användas som foder eller till den del kategori 2 –material används för utfodring av pälsdjur eller andra djur som anges i artikel 18 i biproduktförordningen med texten för utfodring av ….
 • i fråga om kategori 3 –material med texten inte till livsmedel 
   

Dessutom ska TSE-förordningens krav beaktas i identifikationsmärkningarna och handelsdokumenten. Förordningen innehåller särskilda krav för användningen av bl.a. transportmedel och lager när man hanterar, transporterar eller lagrar bearbetat animaliskt protein eller foder i lösvikt innehållande sådant (exempelvis fiskmjöl). Kraven gäller också blodprodukter och blodmjöl samt foder i lösvikt som innehåller dikalcium- och trikalciumfosfat från avfettade ben.

Kraven på förpackningspåskrifter gäller också bearbetade biprodukter som används som foder. 

Krav för fordon och behållare

Biprodukterna och av dem framställda produkter ska samlas in och transporteras i täta, förslutna och nya/rena förpackningar eller i täckta och täta behållare eller fordon. Fordon och behållare som återanvänds samt alla redskap eller all utrustning som ska återanvändas och som kommer i kontakt med biprodukter eller bearbetade biprodukter ska tvättas och desinfekteras efter oavbruten användning, så att spridningen av eventuella djursjukdomar förhindras. Fordonen och utrustningen ska vara torra innan de tas i bruk. Fordonens containrar/behållare/flak som är i transportföretagets bruk ska ha individuella identifikationer så att tvätt och desinfektion går att spåra på objektet. Det ska föras bok över tvätt- och desinfektionsåtgärderna.

Krav för handelsdokument och bokföring

Biprodukter och av dem framställda produkter ska åtföljas av ett handelsdokument under transport. Handelsdokumentet uppgörs i minst tre exemplar: ett original och två kopior. Originalet åtföljer försändelsen till mottagaren som ska spara det åt sig själv. Den avsändande anläggningen och det transportföretag som ansvarar för transporten behåller kopiorna. Som handelsdokument kan man betrakta t.ex. följesedel, fraktsedel, sändlista eller motsvarande, om biprodukter eller av dem framställda produkter transporteras inom samma medlemsstat. 

Handelsdokumentet ska innehålla följande uppgifter:

 • datum för avsändandet
 • den avsändande anläggningens namn och adress samt godkännande/registreringsnummer
 • transportföretagets namn och adress och registreringsnummer
 • mottagarens namn och adress samt godkännande/registreringsnummer
 • en beskrivning av materialet, biproduktkategori samt motsvarande text (se ovan punkten Krav för identifiering)
 • djurarterna i fråga om kategori 3-material och av dem framställda produkter som är avsedda att användas som foderråvara, t.ex. inälvor av svin, tvättad nötmage, kalkonhalsar
 • mängden material samt vid behov behandlingen av materialet, t.ex. syrabehandling 

Vid transport av biprodukter eller av dem framställda produkter från en medlemsstat till en annan inom Europeiska gemenskapen ska förlagan till det av kommissionen fastställda handelsdokumentet användas.

De avsändande och mottagande anläggningarna samt transportföretagen ska föra bok över biproduktförsändelserna. Detta krav uppfylls genom att handelsdokumentet sparas i minst två år. Bokföringen ska på begäran uppvisas för den behöriga myndigheten för kontroll. 

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2020