Avlivning av fiskarna under fisketävlingar och i samband med annat fritidsfiske

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts. De djurartsvisa förordningarna utfärdade enligt den tidigare djurskyddslagen är fortfarande i kraft.

Observera att en del av sidans uppgifter inte ännu är uppdaterade.

Enligt djurskyddslagen ska djur behandlas väl och de får inte orsakas onödigt lidande. Det är förbjudet att åsamka djur onödig smärta eller plåga. Lagen tillämpas på alla djur, även på fiskar. Enligt lagens 32 § ska avlivningen av ett djur ske så snabbt och smärtfritt som möjligt genom en metod och en teknik som lämpar sig för avlivning av det djuret. I djurskyddsförordningen (396/1996) ingår också allmänna krav på avlivningen av djur. Ett djur som ska avlivas ska bland annat hållas fast eller så ska dess rörelseförmåga begränsas på något annat lämpligt sätt så att djuret vid avlivning så långt som möjligt skonas från smärta, plåga, lidande, skador och krossår.

I djurskyddsförordningens 14 § har som exempel räknats upp vad som kan betraktas som åsamkande av onödigt lidande och onödig smärta och plåga. Ett exempel är att levande fisk fjällas eller rensas. Onödig smärta och onödigt lidande är enligt djurskyddsförordningen också all annan verksamhet och alla andra åtgärder som riktar sig mot djuret och åsamkar det onödigt lidande, onödig smärta eller onödig plåga.  

Enligt motiveringen till regeringen proposition till riksdagen med förslag till djurskyddslag (RP 36/1995 rd) är syftet med lagen att så väl som möjligt skydda djur mot lidande, smärta och plåga med beaktande av vad man för närvarande vet om hållande, hantering och behandling av djur. Lagen syftar också till att skapa förutsättningar för att djuren inte skall utsättas för lidanden som kan förhindras och förebyggas. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.

I vetenskapliga undersökningar har på senare tid erhållits bevis på att fiskar förmår känna smärta och också upplever smärtan på något sätt. Livsmedelsverket anser att om en fisk lämnas att kvävas så åsamkas den plåga och därför kan det betraktas som sådan i djurskyddsförordningen avsedd verksamhet som åsamkar onödigt lidande. Vid fritidsfiske kan det onödiga lidande som fisken åsamkas förhindras och förebyggas genom att djuret så fort som möjligt avlivas enligt författningarna.

Avlivning i praktiken

Vid fritidsfiske innebär de ovan nämnda kraven i praktiken att fisken genast efter att den fångats bedövas på korrekt sätt till exempel med ett hårt slag i huvudet varefter den tappas på blod eller alternativt att fisken avlivas med någon annan metod som lämpar sig för ändamålet. Som lämplig avlivningsmetod för till exempel mycket små fiskar kan det också räcka med ett hårt slag i huvudet eller med att nacken bryts antingen så att huvudet vrids uppåt för hand eller med hjälp av en sax eller kniv.

Tillsyn över att lagstiftningen följs

Tillsyn över att djurskyddslagen följs utövar bland annat de kommunala veterinärerna, polisen och regionförvaltningsverken. Om man har skäl att misstänka att ett djur behandlas i strid med djurskyddslagen, har djurskyddsmyndigheten rätt att utföra en inspektion. Under inspektionen kan bland annat djuret och utrustningen och redskapen som är avsedda för djuret undersökas.

Om förfaranden som strider mot djurskyddsförfattningarna uppdagas under inspektionerna, vidtar myndigheten sådana åtgärder som avses i djurskyddslagen. Om man har skäl att misstänka att brott mot författningarna skett, ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmål lämna en anmälan till polisen om saken. Polisen ger vi behov handräckning till tillsynsmyndigheterna, om dessa hindras från att utföra sitt tillsynsuppdrag.

I en tillsynssituation inriktas inspektionen på den person som bryter mot författningarna. Den som arrangerar en tävling och reglerna för tävlingen spelar ändå en betydande roll som styr verksamheten och därför vore det bra att den som arrangerar tävlingen innan tävlingen inleds instruerar tävlarna att omedelbart avliva fiskarna.

 

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2024