Avlivning av fiskarna under fisketävlingar och i samband med annat fritidsfiske

Lagstiftningen gällande djurens välfärd ändrades 1.1.2024. Då började lagen om djurvälfärd (693/2023) att tillämpas. Samtidigt har den tidigare djurskyddslagen och -förordningen upphävts, och bestämmelserna som gäller avlivning av vilda fisk flyttades från djurskyddslagen till fiskelagen.   

Observera att avlivning av fisk som tas som fångst (inklusive fisketävlingar och annat fritidsfiske) stadgas nuförtiden med 58 a § i lagen om fiske (379/2015 ändring 695/2023). Avlivning av fisk som tas som fångst övervakas endast av tillsynsmyndigheter och fiskeövervakare som definieras i 99 § i fiskelagen.

Enligt lagen om fiske 379/2015 (ändring 695/2023) 58 a § en fisk som tas som fångst eller används som bete ska avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt med en metod och teknik som lämpar sig för dess avlivning. Fisken ska bedövas, om den avlivningsmetod som används inte leder till att fisken dör omedelbart. Bedövningsmetoden ska vara sådan att fisken är medvetslös tills den dör. Det ska säkerställas att fisken är död innan den eventuellt genomgår vidare behandling. 

Fiskar behöver inte avlivas omedelbart efter det att de tagits som fångst, om förhållandena försvårar avlivningen, eller om fångsten förvaras i en sump eller någon annan motsvarande anordning eller något annat motsvarande utrymme som lämpar sig för förvaring av fiskar.

Avlivningsskyldigheten gäller inte stora fångstmängder som fås på en gång.

Avlivning i praktiken

Vid fritidsfiske innebär de ovan nämnda kraven i praktiken att fisken genast efter att den fångats bedövas på korrekt sätt till exempel med ett hårt slag i huvudet varefter den tappas på blod eller alternativt att fisken avlivas med någon annan metod som lämpar sig för ändamålet. Som lämplig avlivningsmetod för till exempel mycket små fiskar kan det också räcka med ett hårt slag i huvudet eller med att nacken bryts antingen så att huvudet vrids uppåt för hand eller med hjälp av en sax eller kniv.

I vetenskapliga undersökningar har på senare tid erhållits bevis på att fiskar förmår känna smärta och också upplever smärtan på något sätt. Livsmedelsverket anser att om en fisk lämnas att kvävas så åsamkas den onödigt lidande. Vid fritidsfiske kan det onödiga lidande som fisken åsamkas förhindras och förebyggas genom att djuret så fort som möjligt avlivas enligt författningarna.

Tillsyn över att lagstiftningen följs

Tillsyn över att lagstiftningen följs utövar de tillsynsmyndigheter och fiskeövervakare som definieras i 99 § i fiskelagen. I en tillsynssituation inriktas inspektionen på den person som bryter mot författningarna. Den som arrangerar en tävling och reglerna för tävlingen spelar ändå en betydande roll som styr verksamheten och därför vore det bra att den som arrangerar tävlingen innan tävlingen inleds instruerar tävlarna att omedelbart avliva fiskarna.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024