Anmälan om avlivning av djur

Verksamhetsutövare som bedriver verksamhet som omfattar avlivning av djur, eller en ägare eller innehavare av djur som regelbundet avlivar stora besättningar, ska i god tid innan verksamheten inleds eller avslutas eller förändras väsentligt göra en skriftlig anmälan till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamheten i huvudsak bedrivs. Anmälningsskyldigheten gäller inte avlivning av djur som är avsedda att användas som livsmedel, och inte heller normal avlivning på djurhållningsplatsen av djur som är sjuka eller i dålig kondition.

Skyldigheten gäller också avlivning av andra djur än de som hör till avlivningsförordningens tillämpningsområde.

Företagare som har pälsfarmer ska i förväg meddela den behöriga myndigheten när djur ska avlivas. Anmälan om avlivning av pälsdjur ska göras till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamheten i huvudsak bedrivs.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018