Avlivning och slakt av produktionsdjur

Avlivningsförordningen, det vill säga Europeiska rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, trädde i kraft i slutet av år 2009 och tillämpas från och med 1.1.2013. Dessutom regleras skyddet av produktionsdjur vid avlivning och slakt genom den nationella djurskyddslagstiftningen. En ändring av lagstiftningen för genomförande av förordningen bereds vid jord- och skogsbruksministeriet.

Tillämpning av avlivningsförordningen

Avlivningsförordningen tillämpas vid avlivning och därmed sammanhängande verksamhet i fråga om djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn, päls eller andra produkter. Med djur avses alla ryggradsdjur utom reptiler och groddjur. Med verksamhet som sammanhänger med avlivning avses verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av djur, som sker i samband med och på det ställe där djur ska avlivas.

Dessutom tillämpas förordningen också på avlivning av djur och verksamhet i samband med denna som utförs i form av besättningsavlivning. Med besättningsavlivning menas avlivning av djur av folkhälso-, djurhälso-, djurskydds- eller miljöskäl under tillsyn av den behöriga myndigheten.

Vid nödavlivning av produktionsdjur tillämpas endast en del av avlivningsförordningens krav. Med nödavlivning avses sådan avlivning av djur som är skadade eller har en sjukdom som orsakar svår smärta eller svårt lidande, där det inte finns någon annan praktisk möjlighet att lindra smärtan och lidandet.

För fisk gäller endast avlivningsförordningens krav på att djuren ska skyddas mot onödig smärta, plåga och lidande vid avlivningen och därmed sammanhängande verksamhet. Dessutom den nationella djurskyddslagens krav, att ett djur ska bedövas eller avlivas på behörigt sätt med en metod som lämpar sig för det före blodavtappningen, gäller också fisk. Jord- och skogsbruksministeriet förbereder en preciserande nationell lagstiftning som ska gälla avlivning och slakt av fiskar.

Avlivningsförordningen tillämpas inte vid avlivning av djur

  • under vetenskapliga experiment som utförs under tillsyn av en behörig myndighet 
  • under jakt eller fritidsfiske
  • när djurägaren slaktar fjäderfä, kaniner och harar utanför ett slakteri för privat konsumtion i hemmet. Jord- och skogsbruksministeriet utarbetar närmare nationell lagstiftning som ska gälla detta. 
  • under kultur- eller sportevenemang, som är evenemang som i grunden och huvudsakligen har anknytning till kulturella traditioner och sportverksamhet med långa anor, inbegripet kapplöpningar eller andra tävlingsformer, där ingen produktion av kött eller andra animalieprodukter förekommer, eller där produktionen är marginell och ekonomiskt obetydlig jämfört med själva evenemanget.
 
Sidan har senast uppdaterats 16.5.2023