Resultaten av djurens identifiering- och registreringskontroll har publicerats

15. juni 2023

Vid övervakningen av identifiering och registrering av djur observerades mycket brister via urvalskontroller i fjol men bristerna var lindrigare än tidigare år. Det framgår av Livsmedelsverkets kontrollrapport för år 2022 att det i 66 procent av de övervakade djurhållningsplatserna för nötkreatur, får, getter och svin observerades brister av olika grad i identifieringen och registreringen av djur. Största delen av de övervakade objekten valdes ut för riskbaserad kontroll. Även om man konstaterade många brister var övervakningsresultaten positivare än året innan. Betydligt färre allvarliga brister observerades.

Urvalskontroller gällande identifiering och registrering av djur gjordes i fjol på sammanlagt 685 gårdar med nötkreatur, får, getter eller svin och på 903 djurhållningsplatser. Djurhållningsplatserna för får och getter övervakades mer än vanligt. Största delen av alla övervakade objekt kontrolleras riskbaserat.

Av alla urvalskontroller gällde 58 % nötkreatur, 38 % får- eller getdjur och 4 % svindjur. Det upptäcktes fortfarande många brister i fråga om kraven på identifiering och registrering av djur. Flest brister observerades hos nötkreatur; 73 % av de övervakade djurhållningsplatserna. På djurhållningsplatser för får och getter var motsvarande andel 62 %. Även om får- och getgårdarna övervakades mer än året innan var bristerna lindrigare år 2022. Även på nötkreatursgårdarna observerades färre allvarliga brister. Liksom tidigare år konstaterades det mer sällan brister hos svindjur på ungefär var femte djurhållningsplats.

Man säkerställer i efterhand att de observerade bristerna har åtgärdats med eftergranskningar. Av urvalskontrollerna år 2022 ledde 16 % till en separat eftergranskning. Övervakningens effekt är fortfarande ändamålsenlig; vid observationstidpunkten konstaterades för de eftergranskningar som slutförts att 80 % av aktörerna hade åtgärdat tidigare konstaterade brister.

Regionförvaltningsverken, NTM-centralerna och kommunerna utfärdade i fjol sammanlagt 56 förbud mot förflyttning av djur. Ett förbud mot förflyttning är en säkerhetsåtgärd som används för att förhindra att ett djur vars identifierbarhet och spårbarhet inte kan verifieras kommer ut i livsmedelskedjan. År 2022 började man tillämpa den nya nationella lagstiftningen om identifiering och registrering av djur. I och med den nya lagen har övervakningsmyndigheterna befogenhet att bland annat utfärda uppmaningar om att åtgärda brister. En uppmaning är till sin administrativa börda ett lättare och mer rådgivande sätt att vägleda en aktör att följa kraven i lagstiftningen och åtgärda mindre brister.

Trots att coronapandemin fortsatte uppnåddes de kvantitativa målen för övervakningen även år 2022.

 

Mer information:

Specialexperter Laura Havukainen; laura.havukainen@ruokavirasto.fi och Anne Ojala; anne.ojala@ruokavirasto.fi

 

Läs mer från här