Hälsåvård för djur och förebyggnade av sjukdomar

Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Livsmedelsverkets viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland.

Animalieproduktionsdjur sköts vanligtvis i enheter som omfattar tiotals, hundratals eller tusentals djur, där djuren sköts på ungefär samma sätt och under likadana förhållanden. Då är det också logiskt att tänka på deras hälsa ur hela djurenhetens synvinkel.

Om förhållandena är sådana att ett djur i enheten insjuknar är det alltid på sin plats att fråga om även andra djur löper risk att insjukna – eller kanske redan har insjuknat utan att det har märkts. Detta är skäl att fråga sig när det gäller en smittsam sjukdom som orsakas av en mikrob, men också när det är fråga om en bristsjukdom eller en ämnesomsättningsrubbning eller fast en skada.

Hälsovården bör omfatta:

  1. Övervakning av sjukdomsfall 
  2. Bedömning av förhållanden och djur jämte mätningar 
  3. Utvecklande av motståndskraft, vilket i fråga om vissa sjukdomar kan ske genom vaccineringar 
  4. Reducering av sjukdomsalstrare

Hälsovården för animalieproduktionsdjur sköts på olika sätt för olika djurarter. För nöt- och svingårdar finns de centraliserade hälsovårdsregistren Naseva och Sikava, till vilka merparten av gårdarna är anslutna.

Livsmedelsverkets forskningstjänster utgör en väsentlig del av hälsovården får animalieproduktionsdjur i vårt land oberoende av djurart. Ju större djurenhet det är fråga om, desto mera lönar det sig att satsa på att sjukdomarna och orsakerna till dem identifieras.

Sidan har senast uppdaterats 24.7.2023