Registrering och annan verksamhet inom fodersektorn

Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare

Om det på gården utövas andra verksamheter, som att man exempelvis

 • tillverkar foderblandningar (med eller utan användning av tillsatser) eller rybskaka eller -olje för försäljning
 • erbjuder transport- eller lagringstjänster
 • förpackar köpt foder för försäljning
 • importerar foder från ett annat EU-land för utfodring av djur som man inte äger eller innehar
 • tillverkar foder som innehåller läkemedel för gårdens egna djur (gårdsblandning).

är det inte frågan om primärproduktion inom fodersektorn. I detta fall måste gården göra registreringen till Livsmedelsverket på blankett A. Dessutom skall gården följa bestämmelserna i bilaga II till foderhygienförordningen som gäller lokaler och utrustning, personal, produktion, kvalitetskontroll, lagring och transport, journaler samt reklamationer och återkallande av produkter. Gården förutsätts också bedöma och förebygga faror, dvs. HACCP-system.

Krav på värmehandling

I Finland tillverkade foderblandningar för höns, broilrar, kalkoner samt nötkreatur och svin måste värmebehandlas när årlig produktion överskrider sex miljoner kilogram. Tillverkaren ska upphetta fodret till minst 81 ºC eller behandla foderblandningen i minst tio minuter i 75 ºC. Kravet gäller inte för kompletteringsfoder med mineraler eller vitaminer, foderblandningar av mobile blandare, flytande eller fuktiga foder. Jordbrukaren får dessutom ansöka om undantag från kravet på värmebehandling förspecialfoder. Meningen av värmebehandlingskravet är att förhindra salmonellasmitta hos människor och djur.

Salmonellaprovtagning

En jordbrukare kan importera små fodermängder avsedda för utfodring av djur som jordbrukaren äger eller innehar från ett annat EU-land utan provtagningskrav. I stället gäller krav vid import och vid import av stora fodermängder från ett annat EU-land i den nationella förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen jordbrukaren.

Dessutom måste gårdar, som

 • för försäljning eller överlåtelse utan vederlag tillverkar foder för livsmedelsproducerande djur eller
 • erbjuder transport- eller lagringstjänster förlivsmedelsproducerande djurs foder

beakta de krav på salmonellaprovtagning som ingår i den nationella förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen.

Provtagningsskyldigheten gäller tillverkningen för försäljning, transporten eller lagringen av sådana foder som har större risk för salmonella än andra foder. Som sådana betraktas tillverkning av särskilt riskbenägna foderämnen, till exempel

 • korn av säd
 • frön och frukter från oljeväxter
 • frön från baljväxter
 • andra frön och frukter
 • fiskmjöl
 • dessa framställda produkter eller biprodukter

eller tillverkning av foderblandningar som innehåller dem. För transport- eller lagringstjänster av livsmedelsproducerande djurs foder är särskilt riskbenägna foderämnen och -blandningar.

Enligt förordningen ska aktören inom fodersektorn beroende på verksamhetens natur ta prover av fodret och/eller av fodrets produktionsmiljö för salmonellaundersökningar. Ingen provtagningsskyldighet existerar dock, om foderämnena enbart bearbetas mekaniskt utan att deras form förändras (exempelvis sållning av spannmål).

Bearbetare av oljor och fetter

Från EU:s förordning om dioxinövervakning kommer krav på godkännande av anläggningar och det här kravet gäller också gårdar som släpper ut vissa produkter framställda av vegetabiliska oljor, blandade oljor och blandade fetter på marknaden för att användas som foder. Om det till exempel i samband med tillverkning av biodiesel uppkommer foderfraktioner som ska säljas eller överlåtas utan vederlag måste den berörda foderföretagaren ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket på blankett C. Enbart pressning av frön av oljeväxter och marknadsföring av produkter som uppkommit i samband med det kräver inget godkännande.

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare, husdjursproducenter och fiskodlare'

 

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024