Livsmedelsverket och Fimea utvecklar rapporteringen av försäljningen och användningen av antimikrobiella läkemedel för djur

21. juni 2023

Bekämpningen av antimikrobiell resistens förutsätter heltäckande information om användningen av antimikrobiella läkemedel för olika djurarter. Insamlingen och rapporteringen av dessa uppgifter utvecklas i det samarbetsprojekt mellan Livsmedelsverket och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea som inleddes i början av 2023 och finansieras av Europeiska unionen.

"Projektet är en del av EU:s åtgärder för att bekämpa antibiotikaresistenta mikrober. Djurartsspecifik information kommer att utnyttjas för att styra en ansvarsfull användning av antimikrobiella läkemedel", berättar Henriette Helin-Soilevaara vid Livsmedelsverket.

"I Finland har djuren fått måttligt med medicinsk behandling, så den information som samlas in enligt djurart kan i fortsättningen stärka konsumenternas förtroende och ytterligare främja exporten av finländska livsmedel." 

I Finland har man redan länge följt upp användningen av antimikrobiella läkemedel för djur

Myndigheterna har långa traditioner av samarbete när det gäller veterinärmedicinska läkemedel och det påbörjade projektet intensifierar det redan tidigare goda samarbetet.

I EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6 har medlemsstaterna fått som obligatorisk uppgift att rapportera uppgifter till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) om antimikrobiella läkemedel som har använts och sålts för medicinering av djur. Läkemedelsmyndigheten analyserar uppgifterna tillsammans med medlemsstaterna och andra EU-myndigheter och publicerar en årsrapport om dem. I Finland ansvarar Fimea för rapporteringen av försäljningsuppgifterna och Livsmedelsverket för rapporteringen av användningsuppgifterna.

I Finland har förbrukningen av mikrobiella läkemedel för djur följts upp och rapporterats med hjälp av uppgifter om partiförsäljning sedan 1995. Resultaten har rapporterats årligen i Livsmedelsverkets, Fimeas och Helsingfors universitets gemensamma FINRES-vet-rapporter samt i Europeiska läkemedelsmyndighetens ESVAC-rapporter.

Användningen av antimikrobiella läkemedel följs i fortsättningen upp enligt djurart

Syftet med det nya projektet är att få mer exakt information än tidigare som stöd för analyserna och automatisera insamlingen av information. Djurartsspecifik användning av mikrobiella läkemedel har inte tidigare följts upp i Finland genom myndighetsåtgärder. Livsmedelsverket har utvecklat ett system för insamling och rapportering av information. Arbetet har gjorts och görs fortfarande i nära samarbete med Fimea.

"Fimeas läkemedelsuppgifter har en betydande roll både för att de djurartsspecifika uppgifterna om användningen och insamlingen av försäljningsuppgifter ska lyckas och för att säkerställa att uppgifterna är korrekta", konstaterar Heidi Mustalammi vid Fimea.

Livsmedelsverkets andel i det nya projektet är att säkerställa att uppgifterna om användningen av antimikrobiella läkemedel är korrekta och heltäckande.

Mer information:

Livsmedelsverket: Henriette Helin-Soilevaara, specialexpert, tfn 029 520 4247
henriette.helin-soilevaara@ruokavirasto.fi

Fimea: Heidi Mustalammi, projektledare, tfn 029 522 3329, heidi.mustalammi@fimea.fi

Läs mer: 

Projektet för uppföljning av försäljningen i Europa ESVAC 
FINRES-Vet-rapporter 

finansieras-av-eu-logo.jpg

Projektet ASU-FI (nr 101103224) har fått finansiering från Europeiska unionens program för den inre marknaden (Single Market Programme, SMP).