Medicinering av djur

Lagstiftningen om medicinsk behandling ändrades den 28 januari 2022, då börjades tillämpningen av EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel 2019/6, förordning om foder som innehåller läkemedel 2019/4 samt författningarna som utfärdats med stöd av dem inledas. Ändringarna (16/2022) till lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) trädde i kraft 28.1.2022. Nationella förordningar som utfärds med stöd av lagen ska förändras senare i år.

Ett läkemedel är ett ämne eller preparat som används för att lindra, bota eller förebygga sjukdomar som förekommer hos människor eller djur samt dessa sjukdomars symptom.

Läkemedel och andra ämnen som är avsedda för behandling av djur ska användas så att de främjar djurets hälsa och välbefinnande. Ett läkemedel eller något annat ämne som är avsett för behandling av djur ska ges så att djuret orsakas så litet men som möjligt. Till produktionsdjur ska läkemedel eller andra ämnen som är avsedda för behandling av djur dessutom ges så att säkerheten hos eller kvaliteten på de animaliska livsmedlen inte försämras i onödan. Ett läkemedel eller något annat ämne som är avsett för behandling av djur får inte heller medföra betydande olägenheter för människor eller miljön.

Läkemedel för djur används för att behandla och förebygga många olika sjukdomar. Till exempel antibiotika används för att behandla infektionssjukdomar som orsakas av bakterier och som smärtstillande medicin för att lindra smärta. För att förebygga sjukdomar kan man använda bland annat vaccin eller vitaminer.

Enligt lagstiftningen kan man vid behov begränsa eller förbjuda användning av läkemedel för djur om användningen kan orsaka risker för livsmedelssäkerheten eller -kvaliteten, läkemedlet medför andra betydande negativa effekter för djur, människor eller miljön eller används för att öka djurets tillväxt eller produktion.

Lagstifning

Läs mer om sidan lagstiftning om medicinsk behandling av djur

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2022