Blogg: Lagstiftningen om medicinsk behandling av djur går in i EU-eran

26. januari 2022

Från och med den 28 januari regleras läkemedelsbehandlingen av djur inom hela EU av EU-förordningar. Med nationell lagstiftning kompletteras och preciseras tillvägagångssätten som ska tillämpas i Finland. EU kommer också att meddela fler författningar om diverse fall. Lagstiftningen är således ingalunda ännu färdig. Livsmedelsverket ger mer information, då mer information erhålls i och med att författningar färdigställs.

Journalföringen av medicinsk behandling av livsmedelsproduktionsdjur

Journalföringen av medicineringen av produktionsdjur fortsätter än så länge på det sätt som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning 21/2014. I samband med journalföringen förvaras också veterinärens recept och skriftliga utredningar över överlåtelse av läkemedel eller medicinska foder och andra verifikat som hänför sig till dessa.

Bekämpningen av antibiotikaresistensen i fokus

I Finland har en ansvarig användning av antibiotika reglerats med rekommendationer allt sedan år 1996 och Finland har också vid sidan om de övriga nordiska länderna varit en föregångare i detta hänseende. I lagen om medicinsk behandling av djur har allt sedan år 2014 ingått bestämmelser om en ansvarig användning av antibiotika. EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel för alla medlemsstater i unionen närmare Finland och de övriga nordiska länderna i fråga om en behärskad användning av antibiotika. Hittills har i alla EU-länder inte förekommit några liknande bestämmelser och i vissa länder kan man nu förvänta sig stora ändringar i praxisen vid medicinsk behandling av djur. Bland annat användning i förebyggande syfte (profylax) begränsas och ur nordisk synvinkel är det också ett steg i rätt riktning.

Bestämmelserna om ansvarig användning av läkemedel i EU-förordningarna gäller utöver antibiotika som biter på bakterier också läkemedel mot svampar, virus och urdjur. Åtgärderna är många:

  • EU-förordningarna förkortar giltighetstiden för veterinärrecept som gäller antimikrobiella läkemedel och medicinska foder till fem dagar.
  • Framöver ska veterinären skriva ut ett recept på medicinskt foder även i sådana fall, då en foderblandningscentral eller fodercentral på en gård tillverkar medicinskt foder enkom för sina egna djur, medan detta inte tidigare krävdes.
  • EU kommer också senare att publicera en förteckning över sådana antimikrobiella läkemedel, som i EU inte kan beviljas säljtillstånd som veterinärmedicinska läkemedel.
  • I den användning av antimikrobiella läkemedel som avviker från säljtillståndet är begränsningar att vänta inom EU; veterinärens rätt att ordinera antimikrobiella läkemedel med s.k. kaskadbestämmelser kommer att begränsas.

En ansvarig användning av antimikrobiella läkemedel innebär inte enbart begränsningar. EU förutsätter att medlemsstaterna framöver på bred front samlar in uppgifter om användningen av antimikrobiella läkemedel djurartsvis, något som i framtiden bildar en god grund för en utvärdering av riskerna och rätt inriktning av riskhanteringsåtgärderna. I Finland kommer uppgifterna att samlas in av veterinärerna, och insamlandet inleds i början av detta år.

Recept som omfattar hela EU även för djur

Med humanrecept har apoteken redan i flera år kunnat leverera läkemedel till en kund var som helst inom EU-området. I och med EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel är också veterinärrecepten giltiga inom hela EU:s område. Än så länge vet vi inte hur detta kommer att fungera i praktiken; vi vet till exempel inget om språkkraven eller hur rätten att ordinera läkemedel säkerställs. Detta innebär ingen genväg att skaffa läkemedel från utlandet. Ett recept förutsätter fortsättningsvis att veterinären har utfört en klinisk undersökning av djuret eller på något annat lämpligt sätt utvärderat djurets hälsotillstånd, något som även framöver är en förutsättning för en korrekt, behärskad och ansvarsfull användning av veterinärmedicinska läkemedel.

Läs mer om lagändringen

liisa-kaartinen-web.jpg

Överinspektör
Liisa Kaartinen
Enheten för djurhälsa och medicinsk behandling av djur