Journalföring av medicinering av produktionsdjur

Förordningen om journalföring av medicinering av produktionsdjur  21/2014 föreskriver om djurägarens eller -innehavarens skyldighet att föra journal om medicinering av produktionsdjur. I journalen antecknas alla läkemedel och läkemedelsfoder som produktionsdjur fått.Uppgifter som ska journalföras:

  1. Identifikationsuppgifter för djuret eller gruppen av djur 
  2. Datum då medicineringen getts 
  3. Upphovsmannen till medicineringen (veterinär, djurets ägare eller en person som fått fullmakt av dessa) 
  4. Indikationen för läkemedlet eller det medicinska fodret 
  5. Namn på läkemedlet 
  6. Indikationen för läkemedlet eller det medicinska fodret 
  7. Karenstid för läkemedlet eller det medicinska fodret 
  8. Återförsäljaren av läkemedlet eller det medicinska fodret.

Liksom tidigare kan man istället för namnet på veterinären ange veterinärens identifikationsnummer i journalföringen.

Intyg som ska sparas vid journalföringen: 

  • Recept från veterinär och skriftliga redogörelser över utlämning av läkemedel eller medicinskt foder 
  • Övriga intyg från veterinär, apotek eller ställe som lämnat ut det medicinska fodret om försäljningen av läkemedlen eller de medicinska fodren eller annan utlämning. Det kan exempelvis vara kvitton på receptfria läkemedel som köpts på apotek (exempelvis järntillskott för grisar och flytande medel som intas via munnen).

Gårdar som hör till Sikava och Naseva måste ha journalföringen av medicineringen i ett elektroniskt system om en veterinär lämnar ut mediciner till gården för framtida behov.

Journalför snarast och spara i fem år

Uppgifterna om medicineringen ska journalföras så snart som möjligt. Man måste enkelt kunna få reda på uppgifterna om all medicinering för varje djur eller grupp av djur under hela den tid som journalföringen sparas. Journalföringen ska fortfarande sparas i fem från och med den senaste läkemedelsdosen oavsett om djuret lever eller inte.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2018