Lagstiftning om medicinsk behandling av djur

Från och med den 28 januari regleras läkemedelsbehandlingen av djur inom hela EU av EU-förordningar. Med nationell lagstiftning kompletteras och preciseras tillvägagångssätten som ska tillämpas i Finland. EU kommer också att meddela fler författningar om diverse fall. Lagstiftningen är inte färdig. Livsmedelsverket ger mer information, då mer information erhålls i och med att författningar färdigställs.

Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014; medicineringslagen) har redan ändrats och ändringarna träder i kraft den 28 januari 2022.

Fem förordningar har utfärdats med stöd av medicineringslagen. I dem föreskrivs mer detaljerat om medicinsk behandling av djur, om begränsningar eller förbud avseende vissa läkemedel samt om läkemedelsjournaler. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om den bokföring som avses i 21 § i lagen om medicinsk behandling av djur gäller endast apotek och läkemedelspartihandel. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förskrivning av läkemedel och läkemedelsfoder för behandling av djur (7/VLA/2008) gäller fortfarande. Nationella förordningar som utfärds med stöd av lagen ska förändras senare under 2022.

Lag om medicinsk behandling av djur (387/2014) (Finlex, uppdaterad lagstifning)

Lagen föreskriver om veterinärers rätt att skaffa läkemedel och förvaring, lagring och förstöring av läkemedel samt om användning och överlåtelse av läkemedel inom veterinärmedicin. Dessutom föreskriver lagen om läkemedelsbokföring och -tillsyn. Syftet med lagen är att förebygga olägenheter som medicinsk behandling av djur orsakar samt att främja en ändamålsenlig användning av läkemedel.

JSMf om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (17/2014)

Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om behandling av djur med läkemedel, inklusive produktionsdjur och hästar, som omfattas av särskilda bestämmelser. Dessutom föreskriver förordningen om överlåtelse av läkemedel och villkoren för det på ett allmänt plan. Förordningen innehåller också ett eget kapitel om överlåtande av läkemedel till gårdar som omfattas av nationella sjuk- och hälsovårdsprogram. Förordningen föreskriver även om anskaffning, förvaring, lagring och förstöring av läkemedel samt om veterinärens skyldighet att lämna information om använda och överlåtna läkemedel.

JSMf om journalföring av medicinering av produktionsdjur (21/2014)

Förordningen föreskriver om djurägarens eller -innehavarens skyldighet att föra journal om medicinering av produktionsdjur. I journalen antecknas alla läkemedel och läkemedelsfoder som produktionsdjur fått. Journalanteckningarna ska göras så snabbt som möjligt efter utdelningen av läkemedel och läkemedelsfoder. Journalhandlingarna ska förvaras i fem år oberoende av om djuret lever eller inte.
NOTERA! Förordningen är endast delvis giltig. Kaskadbestämmelserna finns bland annat i artiklarna 112-115 i EU:s förordning om veterinärmedicinska läkemedel.

JSMf om veterinärers läkemedelsjournal (22/2014)

Förordningen om veterinärers läkemedelsjournal föreskriver om de journaler som veterinärer ska föra över läkemedel som de har skaffat, överlåtit och förstört. Dessutom ska separata journaler föras över användning, överlåtelse och ordinering av läkemedel som godkänts för andra ändamål och över användning av vissa hormoner samt över ordinering av alkohol och narkotiska preparat.

Srf 1054/2014 om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djurändring 11 § 2 mom.

I förordningen har man sammanställt de läkemedelssubstanser som inte överhuvudtaget får användas på djur eller vars användning har begränsats. En del av förbuden gäller endast produktionsdjur, men begränsningarna i användningen av vissa mikrobläkemedel avsedda för vård av svåra infektioner hos människor gäller alla djur.

Sidan har senast uppdaterats 16.6.2022